Nosilni profili in pokrivne letvice


Nosilci letev

Oznaka: P51
Mere: 50 x 30 x 30 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P513
Mere: 50 x 30 x 30 x 3 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P73
Mere: 70 x 30 x 30 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P733
Mere: 70 x 30 x 30 x 3 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P70
Mere: 70 x 50 x 30 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P93
Mere: 90 x 50 x 30 x 1,8 / 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P60
Mere: 100 x 60 x 15 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P420
Mere: 40 x 40 x 20 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P441
Mere: 60 x 40 x 40 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P442
Mere: 80 x 40 x 40 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P443
Mere: 60 x 40 x 40 x 3 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P444
Mere: 80 x 40 x 40 x 3 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P661
Mere: 80 x 60 x 60 x 3 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P6625
Mere: 100 x 60 x 60 x 2,5 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P83
Mere: 80 x 60 x 30 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosilci letev

Oznaka: P02
Mere: 60 x 30 x 2 mm
Dolžina: 5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Utor: 25,3 x 10,5 mm

Nosilci letev

Oznaka: P021
Mere: 60 x 30 x 1,8 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Utor: 25,3 x 10,5 mm
Podatki: z mostičkom

Nosilci letev

Oznaka: P50
Mere: 50 x 30 x 1,8 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Utor: 25,3 x 10,5 mm

Nosilci letev

Oznaka: P54
Mere: 50 x 40 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Prekrivna letev

Oznaka: P03
Mere: 25 x 10 x 1,5 mm
Dolžina: 6000 mm, 7000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Odprtina: 18 mm

Prekrivna letev

Oznaka: P24
Mere: 24,3 x 10 x 1,5 mm
Dolžina: 5000 mm, 6000 mm, 7000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Odprtina: 19,1 mm

Prekrivna letev

Oznaka: P245
Mere: 24,5 x 10 x 2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Odprtina: 14,5 mm

Prekrivna letev

Oznaka: P25
Mere: 25 x 10 x 2,5 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Odprtina: 13 mm

Prekrivna letev

Oznaka: P55
Mere: 47,3 x 9,2 x 1,2 mm
Dolžina: 6000 mm
Zlitina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Kotni spojnik

Oznaka: V104
Material: ALU-litina
Podatki: za vratni okvir profil P84, P86, P104, P2014

Kotni spojnik

Oznaka: V67
Material: ALU-litina
Podatki: za vratni okvir profil P67 + P68

Kotni spojnik

Oznaka: V02
Material: ALU-litina
Podatki: za nosilci letev P02