VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Blecha GmbH, S PLATNOSTÍ OD 01.07.2022


PODNIKATELSKÁ ČINNOST

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1.1. Následující všeobecné obchodní podmínky („VOP“) se vztahují na veškerá plnění společnosti Blecha GmbH („zhotovitel“), ke kterým se zhotovitel zavazuje vůči objednateli. To platí i v případě, že zhotovitel využívá subdodavatele. Zhotovitel uzavírá smlouvy výhradně na základě těchto VOP. Platnost VOP se sjednává pro celý další obchodní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, aniž by se na to zhotovitel musel následně výslovně odvolávat.

1.2. Objednatel přijímá tyto podmínky, nebude-li stanoveno jinak, převzetím zboží a služeb. VOP objednatele se nestávají nedílnou součástí žádného právního úkonu a celého dalšího obchodního vztahu se zhotovitelem.

1.3. Písemná dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem o změně jednotlivých podmínek nemá vliv na ostatní podmínky VOP.

1.4. VOP se vztahují výhradně na smlouvy zhotovitele s podnikateli jako objednateli.

 

2. NABÍDKY / ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK / UZAVÍRÁNÍ SMLUV

2.1. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré nabídky zhotovitele nezávazné. Objednáním zboží a služeb podává objednatel závaznou nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vázán po dobu sedmi pracovních dnů, nebude-li uvedeno jinak. Soboty, neděle a státní svátky nejsou pracovními dny. Zasláním potvrzení objednávky (včetně příloh) ve stanovené lhůtě zhotovitel akceptuje nabídku objednatele (uzavření smlouvy). I po uzavření objednávky/smlouvy zůstává vyhrazeno právo na obvyklé odchylky v položkách dodávky a služeb, nejedná-li se o podstatnou změnu funkce nebo kvality (viz také bod 6.). 

2.2. Objednatel může navíc přijmout objednávky pouze částečně nebo je zcela odmítnout. Pořizuje-li objednatel výrobek za účelem dalšího prodeje nebo instalace v souladu s nařízením EU o stavebních výrobcích, je povinen si nejpozději při objednávce vyžádat příslušné požadované doklady nebo certifikáty materiálu. V případě porušení této povinnosti je objednatel povinen zhotovitele odškodnit a zbavit ho odpovědnosti. Zhotovitel nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost za následnou dostupnost těchto dokumentů. Za poskytnutí dokumentů je zhotovitel oprávněn účtovat náklady spojené s vynaložením úsilí, nejméně však 15,00 EUR za dokument.

2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo předchozího prodeje.

 

3. CENA A PLATBA

3.1. Veškeré ceny uváděné zadavatelem jsou nezávazné (viz také bod 2.1.), vztahují se na prodej ze skladu nebo výrobního závodu a nezahrnují náklady na dodání, pojištění a balení. 

3.2. Veškeré vedlejší náklady, jako jsou například náklady na dopravu/dodání, balení, pojištění, vývozní, tranzitní a dovozní povolení, certifikace (WAZ), náklady na platební transakce, daně, odvody, poplatky a cla, nese zhotovitel. U objednávek s čistou hodnotou nižší než 200,00 EUR si zhotovitel vyhrazuje právo fakturovat tuto částku jako minimální hodnotu objednávky nebo malý fakturační příplatek pod tuto částku. 

3.3. Náklady na obalový materiál poskytnutý zhotovitelem, náklady na jeho odvoz (které zhotovitel nepřebírá) a jeho likvidaci nese objednatel. 

3.4. Není-li výslovně uvedeno jinak, uvedené ceny nezahrnují DPH.

3.5. Ceny se vypočítávají a uvádějí v měně určené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn upravit sjednané ceny za nedodané výrobky v přiměřeném rozsahu v případě změn směnných kurzů, zvýšení cen surovin, zvýšení cen subdodavatelů nebo dodavatelů, změn cel, změn pracovních příjmů, státních zásahů nebo podobných situací, které může zhotovitel ovlivnit pouze v omezeném rozsahu nebo je nemůže ovlivnit vůbec.

3.6. Zhotovitel vystaví fakturu pokud možno ihned po dodání. Platby jsou splatné po vystavení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v potvrzení objednávky a ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře bez jakýchkoli srážek a bez poplatků.

3.7. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po každé dílčí dodávce. Zadržovací právo objednatele, zejména také z důvodu neúplné dodávky, záruky nebo záručních nároků, je vyloučeno.

3.8. Co se týče plateb, které zhotovitel obdrží od objednatele, nejprve se splácejí úroky a vedlejší výdaje, poté náklady před zahájením soudního řízení (např. náklady na vymáhání) a následně nesplacená jistina, počínaje nejstarším dluhem. V případě pohledávek z různých dodávek rozhodne zhotovitel o započtení peněžních příjmů.

3.9. Veškeré pohledávky zhotovitele (včetně budoucích platebních závazků objednatele) se stávají okamžitě splatnými, bude-li objednatel v prodlení s plněním byť jen jednoho závazku, zhotovitel tedy může v případě prodlení objednatele (promeškaný termín) požadovat úhradu celého nesplaceného dluhu objednatele. V takovém případě jsou neplatné i veškeré slevy poskytnuté zhotovitelem. Totéž platí, přestane-li objednatel platit, bude-li předlužen, bude-li zamítnuto zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo vyjdou-li najevo okolnosti, které odůvodňují oprávněné pochybnosti o úvěrové způsobilosti objednatele, nebo vyskytnou-li se srovnatelné důvody, které znemožňují zhotoviteli dodržovat smlouvu. Výše uvedené důvody – zejména také prodlení objednatele – jsou samostatně důvodem pro odstoupení zhotovitele od smlouvy.

3.10. V případě prodlení s platbou nebo oprávněných obav o platební schopnost objednatele má zhotovitel právo, aniž by byly dotčeny právní důsledky, provést další dodávky nebo poskytnout služby v závislosti na zálohách nebo jistotách poskytnutých objednatelem.

3.11. Zhotovitel je oprávněn započíst všechny pohledávky objednatele, jsou-li vymahatelné, proti všem závazkům objednatele. Objednatel se bezpodmínečně a neodvolatelně vzdává práva na započtení svých závazků vůči zhotoviteli.

 

4. NÁKLADY NA UPOMÍNKY A VYMÁHÁNÍ / NÁKLADY NA PRODLENÍ A ÚROKY Z PRODLENÍ

4.1. Objednatel nese veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v průběhu nebo po skončení smluvního období v souvislosti s vymáháním splatných pohledávek, zejména v souvislosti s upomínáním a vymáháním pohledávek, případně s jiným mimosoudním a soudním vymáháním pohledávek. Za upomínky se v každém jednotlivém případě účtuje poplatek ve výši 40,00 EUR; jsou-li skutečné náklady na upomínku vyšší, bude účtována vyšší částka.

4.2. V případě prodlení a zániku smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 9,2 % nad základní úrokovou sazbu (§ 456 UGB), a to bez ohledu na zavinění, nebyla-li dohodnuta vyšší sazba úroku z prodlení. Ostatní práva zhotovitele vyplývající z porušení smlouvy objednatelem zůstávají nedotčena. Objednatel je zejména povinen nahradit zhotoviteli škodu způsobenou zpožděním platby – bez ohledu na to, kdo zpoždění platby zavinil.

 

5. DODÁVKA

5.1. Dodávka se provádí na účet a riziko objednatele. Riziko a veškerá další břemena přecházejí na objednatele, jakmile zboží opustí sklad nebo výrobní závod nebo jakmile je objednatel informován o připravenosti k dodání, podle toho, co nastane dříve. V případě dohodnutého vlastního odběru přechází riziko a břemeno na objednatele, jakmile si zboží vyzvedne nebo je v prodlení s jeho převzetím. Zhotovitel je oprávněn provádět dílčí dodávky.

5.2. Způsob dodání (způsob odeslání zboží a dopravní prostředek) závisí na objednaném zboží a určuje jej zhotovitel – s ohledem na zájmy objednatele. Dodávka se uskuteční na dodací adresu uvedenou objednatelem a v dohodnutém dodacím termínu (datum dodání nebo dodací lhůta). Dohodnutá dodací lhůta se považuje za dodrženou, jakmile je objednatel informován o připravenosti zhotovitele dodat zboží v dohodnuté dodací lhůtě a zhotovitel pak zboží dodá v přiměřené dodatečné lhůtě, která činí nejméně osm týdnů. Bez ohledu na to je zhotovitel oprávněn provést objektivně odůvodněné a přiměřené změny dodací lhůty, existují-li věcné důvody, které brání dodržení dohodnutého termínu dodání.

5.3. Objednatel je povinen převzít zboží v dohodnutém termínu dodání. Objednatel odpovídá zhotoviteli bez ohledu na zavinění za veškeré náklady a škody způsobené jeho prodlením při přejímce.

5.4. Povinnosti zhotovitele dodat zboží se pozastavují, nemůže-li zhotovitel dodat zboží z důvodu vyšší moci nebo jiných okolností, za které zhotovitel neodpovídá. Narušení provozu a dopravy, opatření úřadů a nesprávné dodávky od subdodavatelů se považují za vyšší moc. Nemožnost provést dodávku nebo poskytnout službu v důsledku těchto okolností zprošťuje zhotovitele jeho povinnosti dodávat a plnit, aniž by z toho objednateli vznikly jakékoli nároky – například nárok na náhradu škody.

5.5. Dokud je objednatel v prodlení s platbou nebo dokud objednatel – na žádost zhotovitele – neupřesní všechny údaje objednávky, pozastavuje se povinnost zhotovitele dodat zboží.

5.6. Překročí-li zhotovitel závazně dohodnutou dodací lhůtu, může objednatel od smlouvy odstoupit pouze po písemném stanovení dodatečné lhůty v délce minimálně osmi týdnů. Nároky na náhradu škody z důvodu opožděné dodávky, plnění nebo neplnění ze strany zhotovitele jsou vyloučeny – s výjimkou případu hrubé nedbalosti (úmysl nebo hrubá nedbalost) na straně zhotovitele. Nároky na pokuty jsou vždy vyloučeny.

5.7. V případě dohodnutého vlastního odběru je objednatel povinen vyzvednout si zboží uložené v prostorech zhotovitele neprodleně po oznámení zhotovitele, nejpozději však do jednoho týdne. Zvláštní objednávky související se zakázkou, které nejsou vyzvednuty do 2 týdnů od dohodnutého data dodání nebo odběru, budou vyfakturovány. Po překročení termínu dodání nebo odběru je objednatel povinen zaplatit příslušný poplatek za uskladnění.

5.8. Předpokladem pro dodávku je možný a povolený přístup těžkých nákladních vozidel, který musí být zaručen objednatelem. Není-li dohodnuto jinak, vykládku provádí na své náklady a riziko sám objednatel nebo jím pověřená třetí osoba. Bude-li vykládka sjednána zhotovitelem, znamená to, že zboží nebo předmět smlouvy bude vyložen přímo u nákladního vozidla a objednatel zajistí vhodný úložný prostor.

 

6. HMOTNOSTNÍ ODCHYLKY / TOLERANCE

Jsou přípustné pouze drobné a objektivně odůvodněné odchylky v rozměrech, hmotnosti, množství, kvalitě a jakosti, které jsou pro objednatele přiměřené – zejména pokud jsou v souladu s DIN/EN, technickými normami ÖNORM nebo platnými zvyklostmi. Co se týče dodaného množství, je objednatel povinen akceptovat množstevní odchylku +/- 10 %.

 

7. ZÁRUKA

7.1. Za okamžik přechodu rizika se považuje okamžik předání ve smyslu § 924 odst. 1 ABGB.

7.2. Záruční povinnost zhotovitele se nevztahuje na vady zaviněné objednatelem nebo třetími osobami.

7.3. Objednatel je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho předání a případné vady ihned písemně reklamovat, nejpozději však do tří dnů. V případě skrytých vad běží lhůta od okamžiku, kdy se vada stane zjevnou. V rámci kontroly je objednatel rovněž povinen zkontrolovat shodu zboží s objednávkou vizuálně a na základě uvedených označení výrobků a čísel šarží. Opomenutá, opožděná nebo neoprávněná reklamace má za následek schválení zboží a ztrátu nároků objednatele vyplývajících ze záruky, náhrady škody a z omylu ohledně vadnosti zboží. 

7.4. Záruční doba (§ 933 odst. 1 ABGB) činí šest měsíců od předání. Promlčení (§ 933 odst. 3 ABGB) nastává uplynutím záruční doby. Objednatel musí prokázat vady při předání (bod 7.1).

7.5. Veškerá záruční práva a nároky objednatele, jakož i veškerá práva vyplývající ze záruk poskytnutých zhotovitelem zanikají, nechá-li objednatel na zboží provést přepracování, opravu nebo jiné práce třetími osobami, které nebyly zadány zhotovitelem. V případě záruky má zhotovitel na výběr, zda vadu odstraní na vlastní náklady, nebo ji nahradí snížením ceny. Další práva a nároky objednatele vyplývající ze záruky jsou vyloučeny. V případě náhradního plnění zadaného objednatelem je povinnost zhotovitele k náhradě škody vyloučena, v každém případě je však omezena na výši vlastních nákladů zhotovitele v případě plnění zhotovitele.

7.6. V případě vad způsobených vadami surovin musí zhotovitel poskytnout záruku pouze v případě, že měl vadu rozpoznat s vynaložením odborné péče. Za tyto výrobky a zboží dodané třetími stranami přebírá zhotovitel pouze záruku, kterou výrobci a dodavatelé těchto výrobků a zboží poskytují zhotoviteli.

 

8. RUČENÍ

8.1. Odpovědnost zhotovitele za škodu předpokládá hrubou nedbalost (úmysl nebo hrubou nedbalost), takže odpovědnost za škodu v případě lehké nedbalosti – nejedná-li se o škodu na zdraví – nepřichází v úvahu. Jakákoli odpovědnost za škodu se omezuje na náhradu přímé pozitivní škody způsobené vadou, proto je vyloučena náhrada ušlého zisku, následných škod způsobených vadou a jiných následných škod, nepřímých a náhodných škod, ztráty úroků, ušlých úspor, škod způsobených třetím osobám, škod z nároků třetích osob a čistě finanční ztrát. Odpovědnost zhotovitele je rovněž omezena sjednanou částkou objednávky. § 1299 ABGB se nepoužije.

8.2. Nároky objednatele na náhradu škody zanikají do tří měsíců od zjevného identifikování škody a původce škody, bez ohledu na to však v každém případě do tří let po předání (bod 7.1.). 

 

9. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

9.1. Dodané zboží zůstává majetkem zhotovitele až do úplného zaplacení veškerých poplatků, které objednatel dluží podle této smlouvy. Po dobu trvání výhrady vlastnictví není povolen prodej, zastavení, zajišťovací převod nebo jiný převod zboží na třetí osoby. Bude-li zboží dodané s výhradou vlastnictví zadrženo třetí stranou, objednatel o tom musí neprodleně písemně informovat zhotovitele a musí upozornit třetí stranu na výhradu vlastnictví zhotovitele. 

9.2. Pokud objednatel zboží prodá dále bez ohledu na výhradu vlastnictví, postoupí svou pohledávku z dalšího prodeje zhotoviteli ve výši neuhrazené pohledávky zhotovitele včetně všech vedlejších nákladů na úhradu. Totéž platí pro pohledávky objednatele, které vzniknou vůči třetím osobám zpracováním, smícháním nebo kombinováním zboží zhotovitele. Zhotovitel toto postoupení přijímá. V případě zpracování zboží objednatelem převede objednatel na zhotovitele také spoluvlastnický podíl, na který má nárok.

9.3. Pokud objednatel bezdůvodně nesplní řádně podstatnou povinnost – zejména platební povinnost – podle této smlouvy nebo pokud okolnosti nasvědčují podstatnému zhoršení finanční situace objednatele, má zhotovitel právo kdykoli požadovat od objednatele vrácení zboží a odebrat zboží bez součinnosti objednatele a na jeho náklady. Za tímto účelem se objednatel zavazuje zboží ve vlastnictví zhotovitele na první výzvu uložit na zhotovitelem určeném místě jako záruku za majetek zhotovitele nebo je zaslat na zhotovitelem určenou adresu. Objednatel dále uděluje zhotoviteli neodvolatelné svolení ke vstupu na své pozemky, do budov a jiných prostorů, kde se zboží nachází nebo by se mohlo nacházet, a k jejich otevření v případě, že jsou zataraseny. Objednatel prohlašuje, že z toho nebudou vyvozeny žádné právní důsledky – zejména žádné nároky na odpovědnost vůči zhotoviteli – a že se v této souvislosti zdrží podávání žalob pro neoprávněné použití. Uplatnění výhrady vlastnictví zhotovitelem nepředstavuje odstoupení od smlouvy zhotovitelem, pokud zhotovitel výslovně neoznámí objednateli odstoupení od smlouvy.

9.4. Objednatel uhradí zhotoviteli náklady spojené s uplatněním výhrady vlastnictví.

 

10. ELEKTRONICKÉ DORUČOVÁNÍ FAKTUR A KORESPONDENCE

Objednatel souhlasí s doručováním faktur zhotovitelem a s korespondencí elektronickými prostředky. Zajistí, aby zhotovitel mohl doručovat elektronickou poštu na jím poskytnutou e-mailovou adresu, a odpovídajícím způsobem nastaví technické vybavení (např. filtr, firewall). Automatická elektronická odpověď od zadavatele nebrání účinnému doručování. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zaslání faktury elektronickou cestou. V této souvislosti nese objednatel riziko přístupu neoprávněných třetích stran. Objednatel může tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oznámení zhotovitele o ochraně údajů obsahující veškeré informace o ochraně údajů je k dispozici online na adrese https://www.blecha.at/datenschutz/. Na žádost objednatele mu zhotovitel neprodleně zašle poštou nebo e-mailem oznámení o ochraně údajů.

 

12. ZMĚNA ADRESY

Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli jakoukoli změnu své doručovací nebo obchodní adresy a své e-mailové adresy, dokud není tato smlouva zcela splněna oběma stranami. Dokud není oznámena změna adresy, mohou být prohlášení objednatele zasílána s právními účinky na poslední známou adresu nebo e-mailovou adresu.

 

13. MÍSTO PLNĚNÍ, SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO

13.1. Místem plnění (pro dodávku i platbu) je sídlo zhotovitele.

13.2. Příslušným soudem pro projednávání veškerých sporů vyplývajících z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou a z toho vyplývajících právních vztahů je věcně příslušný soud v místě sídla zhotovitele. 

13.3. Tato smlouva a obchodní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí rakouským právem – s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu, což platí i pro změnu tohoto ustanovení.

14.2. Jazykem této smlouvy a komunikačním jazykem je němčina. V případě otázek k výkladu je třeba vždy nahlédnout do německé verze těchto VOP.

14.3. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto podmínek neplatnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se nahradí ustanovením, které se ekonomicky nejvíce blíží vyloučenému ustanovení.

Verze ze dne 21. 4. 2022

Kontaktujte nás

Máte nějaké dotazy nebo nejasnosti?

Telefon

+43 2635 68097

E-Mail

[email protected]

Kontaktujte nás

Dejte nám vědět, jak Vám můžeme nejlépe pomoci. Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo živým chatem.

Poptat nyní

Odebírat newsletter

Zůstaňte v obraze díky našemu zpravodaji.

Zaregistrujte se nyní