Všeobecné obchodní podmínky

Blecha GmbH, S PLATNOSTÍ OD 25.11.2021


1. VŠEOBECNÉ

Níže uvedené AGB platí pro všechny nabídky, objednávky, smlouvy, dodávky a ostatní firmou Blecha GmbH poskytované služby. Tyto podmínky jsou závazné pro veškerý současný a budoucí obchodní styk firmy Blecha GmbH, dále též zhotovitel, i když na ně nebude při objednávkách např. ústně nebo telefonicky výslovně odkazováno. Objednavatel akceptuje tyto podmínky, pokud ne jiným způsobem, tak odběrem zboží a služeb. Protichůdná prohlášení objednavatele jsou právně neplatná. Všeobecné obchodní podmínky obchodního partnera se pro celý obchodní vztah výslovně vylučují. Písemnou dohodou o změně jednotlivých podmínek zůstávají ostatní podmínky nedotčeny.

2. NABÍDKY A ZAKÁZKY

Naše nabídky se uskutečňují vždy nezávazně. Potvrzení zakázek, včetně jejich příloh, platí za objednavatelem v plném rozsahu přijaté, pokud objednavatel neoznámí písemně své námitky. Písemné oznámení jeho námitek nám musí být průkazně doručeno do tří pracovních dnů od data vystavení. V obchodním styku běžné odchylky předmětů dodávky a služeb zůstávají vyhrazeny, pokud s nimi není spojena podstatná změna funkčnosti nebo kvality. Jsme oprávněni, převzít objednávky také pouze částečně, nebo je bez udání důvodu odmítnout. Pokud objednavatel nabývá výrobek k dalšímu prodeji nebo k zabudování podle BauPVo, pak je povinen, vyžádat si nejpozději s udělením zakázky potřebné dokumenty příp. certifikáty k materiálu. Pokud bude tato povinnost porušena, bude firma Blecha GmbH zbavena jakýchkoliv nároků. Nepřebírá se záruka za dodatečnou disponibilnost těchto dokumentů. Zhotovitel je oprávněn, vyúčtovat náklady vynaložené za poskytnutí dokumentů, minimálně ale EUR 15,00 za dokument.

3. CENA A PLATBY

Naše ceny jsou nezávazné, bez daně z obratu a ostatních zákonných odvodů, a platí, pokud není dohodnuto nic jiného, z našeho skladu nebo dodacího závodu bez obalu. Pokud není nic jiného dohodnuto nebo uvedeno v našich fakturách, je kupní cena splatná beze slev okamžitě po dodání. Veškeré faktury musí být uhrazeny tak, abychom mohli částkou disponovat v den splatnosti. Příchozí platby mohou být nezávisle na objednavatelem uvedeném účelu započteny na nejstarší dodávku. Náklady spojené s platebním stykem hradí objednavatel. Při překročení platební lhůty nastupují následky prodlení bez toho, že by bylo zapotřebí upomínky. V případě prodlení jsme oprávněni vyúčtovat předběžné procesní náklady, zejména náklady na upomínky a poplatky za právní zastoupení, pokud jsou tyto uvedeny v zákonných ustanoveních, zejména v nařízení o maximálních sazbách inkasních agentur nebo v zákonu o odměnách advokátů. Zadržování plateb nebo započtení proti případným protipohledávkám objednavatele je vyloučeno. Při překročení platební lhůty nebo při prodlení budeme účtovat úroky ve výši 8 % bodů nad základní úrokovou sazbou, ledažeby byly dohodnuty úroky vyšší. Uplatnění dalších majetkových škod zůstává vyhrazeno. Poplatek za upomínku ve výši EUR 40,00 bude vyúčtován v každém jednotlivém případě. Veškeré vedlejší náklady, jako jsou například náklady na dopravu, pojištění, vývozní, tranzitní a dovozní povolení, jakož i vyhotovení ostatních listin (WAZ) uhradí objednavatel. Obdobně ponese objednavatel veškeré druhy daní, odvodů, poplatků a cel. U objednávek nižších než 200,00 Euro čisté hodnoty zboží si vyhrazujeme právo vyfakturovat tuto částku jako minimální hodnotu zakázky resp. vyúčtovat nižší příplatek za nízkou fakturu.

Pokud bude po uzavření smlouvy zřejmé, že bude náš nárok na výplatu ohrožen kvůli nedostatečné způsobilosti objednavatele k plnění nebo pokud se objednavatel dostane do prodlení s podstatnou částkou nebo nastanou po uzavření smlouvy jiné okolnosti naznačující zhoršení způsobilosti k objednavatele k plnění, pak nám přísluší práva podle § 1052 ABGB. Jsme pak také oprávněni učinit okamžitě splatnými veškeré dosud nevyřízené pohledávky z aktuálního obchodního vztahu s objednavatelem. Dohodnutá sleva z ceny se vždy vztahuje pouze na hodnotu uvedenou ve faktuře a předpokládá úplné vyrovnání všech splatných závazků objednavatele v okamžiku slevy. Pokud nebylo dohodnuto nic jiného, začínají lhůty slev od data faktury.

4. DODACÍ TERMÍNY

Náš příslib dodacích termínů a lhůt se uskuteční podle nejlepšího vědomí a svědomí. Přislíbený dodací termín platí za dodržený, pokud bude objednavatel v průběhu dohodnuté lhůty informován o naší připravenosti k dodání. V případě vyšší moci, opatření ze strany orgánů, nebo jiných okolností, které nemůžeme ovlivnit, bude přislíbený termín dodání posunut o odpovídající dobu. Nároky na náhradu škody nebo jiné nároky vůči nám objednavateli nepřísluší, pokud je naše zpoždění dodávky důsledkem selhání našich dodavatelů. Pokud překročíme přislíbené dodací termíny, je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže v přiměřené lhůtě, která činí nejméně čtyři týdny, dodávku neuskutečníme. Vyloučeny jsou nároky na náhradu škody kvůli opožděnému dodání, plnění nebo nesplnění, ledaže bychom jednali s úmyslem nebo z hrubé nedbalosti.

Krátkodobé překročení dodacích lhůt musí objednavatel akceptovat bez toho, že by měl nárok na náhradu škody nebo na odstoupení od smlouvy. Požadavky týkající se platby penále jsou vždy vyloučeny. Nejsme povinni dodávat tak dlouho, dokud se objednavatel nachází v prodlení s jednou ze splatných plateb nebo dokud nejsou vyjasněny všechny podrobnosti zakázky.

5. MNOŽSTEVNÍ ODCHYLKY, DÍLČÍ DODÁVKY

Odchylky v rozměrech, hmotnosti a kvalitě jsou přípustné podle DIN/EN, technických ÖNOREM nebo platných pravidel obchodního styku. Jiné odchylky vyžadují zvláštní dohodu. Pokud jde o dodávané množství, vyhrazujeme si právo na toleranci +/- 10 %.

Dílčí dodávky jsou přípustné, jsou považovány za samostatný obchod a budou odpovídajícím způsobem vyfakturovány. Při dílčích dodávkách a u dodávek zbytků vznikají přepravní náklady, které hradí objednavatel.

6. PŘECHOD RIZIKA

Jakmile opustí zboží náš sklad nebo dodávající závod nebo jakmile byl objednavatel informován o připravenosti dodávky, přechází na něho veškerá rizika a zátěže.

7. ZPĚTNÉ ZÁSILKY

Rücksendungen und Umtausch gelieferter Waren sind nur nach unserer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung möglich. Die dadurch entstehenden Kosten trägt der Auftraggeber. Für Waren einwandfreier und unveränderter Beschaffenheit leis- ten wir Wertgutschrift für das Material, abzgl. einer Manipulationsgebühr von 25 % des Warenwertes, jedoch mindestens 110,00 Euro. Sonderanfertigungen, Nichtlagerware und Materialzuschnitte werden nicht zurückgenommen.

8. ZÁRUKA

Poskytujeme objednavatelům, kteří nejdou spotřebitelé ve smyslu KschG, zákonnou záruku s tím omezením, že se odpovědnost přebírá pouze za vady materiálu, výrobní a konstrukční vady, které budou reklamovány před uplynutím 24 měsíců po datu výroby a před předáním koncovému spotřebiteli.

8.1. OBRÁCENÍ DŮKAZNÍHO BŘEMENA

Důkazní povinnost týkající se existence vad v okamžiku předání přísluší také prvních 6 měsíců od předání objednavateli

8.2. ODPOVĚDNOSTNÍ POSTIHOVÉ PRÁVO

Postihové právo objednavatele vůči nám, podle § 933 b ABGB – pokud aplikovatelné – se na základě vzájemné dohody vylučuje.

8.3. VYLOUČENÍ ZÁRUKY

Veškeré garanční a záruční nároky propadají, jestliže budou na zboží prováděny práce třetími, námi nepověřenými osobami. Ve výše uvedeném případě převezmeme podle našeho uvážení, na naše náklady, buď odstranění vad do použitelného stavu, nebo za ně poskytneme náhradu. Další nároky jsou vyloučeny. Neručíme za poškození zboží způsobené třetími osobami (v průběhu dodávky třetími osobami nebo při zabudování zákazníkem nebo třetími osobami). Za případně provedené náhrady ručíme také pouze do výše vlastních nákladů.

8.4. REKLAMACE

Objednavatel musí neprodleně zkontrolovat, jestli je množství a kvalita dodaného zboží v souladu se smlouvou a je vhodné pro dohodnutý způsob použití. Pokud bude od této kontroly zcela nebo částečně upuštěno, nebo nebudou zřejmé vady uplatněny písemně průkazně do tří pracovních dnů od převzetí zboží, považuje se zboží vzhledem k těmto vadám resp. dohodnutému použití za schválené. Skryté vady musí být uplatněny okamžitě po jejich objevení, nejpozději ale 6 měsíců po převzetí zboží. Reklamace jsou vyloučeny, pokud se po přechodu zboží změnil stav zboží, lhostejno z jakého důvodu, a to kvůli příčinám a okolnostem, které jsme nezavinili. Reklamace nezbavují povinnosti dodržovat dohodnuté dodací a platební podmínky. Nároky vyplývající ze záruky předpokládají v každém případě, že objednavatel prokáže existenci vady při předání.

Za vady suroviny odpovídáme pouze tehdy, kdybychom mohli vadu rozpoznat za použití odborné péče, a to pouze v rámci záruky našeho dodavatele. Za všechny současně dodávané cizí výrobky a zboží bude převzata jen záruka, kterou nám poskytují výrobci a dodavatelé těchto výrobků a zboží. Kromě této záruky neneseme odpovědnost za žádné rozpoznatelné škody jakékoliv povahy, nebo za v budoucnu vzniklé škody, ledažeby byly způsobeny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Odpovědnost firmy Blecha GmbH za pouze lehkou nedbalostí způsobené škody se tímto vylučuje. Nároky třetích osob, jakož i náhrada škod způsobených vadami nebo následných škod se vylučují. Pokud by ale na základě platných nebo budoucích, závazných zákonných ustanovení byla uplatněna odpovědnostní náhrada škody, pak bude omezena na hodnotu dodaného zboží. Pokud není dohodnuto jinak, promlčují se smluvní nároky, které vzniknou objednavateli vůči nám z důvodu a souvislosti s poskytnutím zboží 6 měsíců po dodání zboží.

9. STORNO

Pokud objednavatelé odstoupí neoprávněně od smlouvy nebo vyžadují její zrušení, můžeme uvážit, zda budeme trvat na splnění smlouvy nebo budeme souhlasit se zrušením smlouvy. Ve druhém případě jsou objednavatelé povinni, podle našeho uvážení, i při nedostatku zavinění, a když neexistuje žádná škoda, uhradit paušální náhradu škody ve výši 25 % hrubé částky zakázky, nebo zaplatit skutečnou škodu. Paušální náhrada škody nepodléhá soudcovskému zmírňovacímu právu.

10. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává dodané zboží naším majetkem a objednavatel odpovídá za všechny s tím spojené náklady a výdaje. V případě i jen částečného prodlení s úhradou jsme oprávněni, vzít zboží zpět i bez souhlasu objednavatele.

Při přístupu třetích osob k předmětům s výhradou vlastnictví musí objednavatel poukázat na naše vlastnictví a neprodleně nás o těchto zásazích informovat. Až do úplného uhrazení pohledávek nese objednavatel následné riziko za nebezpečí zničení, ztráty nebo zhoršení zboží. Případné nároky vůči pojistiteli musí být na nás již nyní postoupeny v mezích § 15 VersVG. Objednavatel je tedy povinen, pojistit ho odpovídajícím způsobem proti všem rizikům a pečlivě ho uložit. Pokud objednavatel zpracováním, prodejem, smísením nebo spojením našeho zboží získá pohledávky vůči třetím osobám, jsme oprávněni, požadovat za účelem úhrady postoupení těchto pohledávek. Objednavatel se zavazuje, informovat odběratele včas o tomto postoupení, sdělit nám na požádání jméno odběratele a poskytnout nám všechny informace potřebné k prosazení naší prodloužené výhrady vlastnictví. Objednavatel není oprávněn k zajišťovacímu převodu vlastnictví nebo zastavení vyhrazeného zboží. Při smísení, směšování nebo zpracování zboží objednavatelem, je tento povinen, převést na nás k zajištění zbývající kupní ceny naše takto vzniklé spoluvlastnictví. Jsme oprávněni, požadovat dodané zboží zpět, když obdržíme o objednateli špatné úvěrové informace, bylo protestováno proti akceptaci objednavatele, nebo dojde k podstatnému zhoršení jeho hospodářské situace. Pokud objednavatel předá vyhrazené zboží dál za platbu v hotovosti, převádí nám již nyní od svého kupujícího/odběratele v budoucnu přijatou cenu vyhrazeného zboží cestou konstitutivní držby. Dále musí objednavatel odpovídajícími záznamy zaznamenat existenci naší pohledávky.

11. OBAL

Objednavatelem požadovaný nebo námi resp. naším závodem za nezbytný považovaný obal bude účtován za úplatu. O ochranné a/nebo přepravní prostředky se postaráme podle našich zkušeností na náklady objednavatele. Náklady na odvezení a vhodnou likvidaci obalového materiálu hradí objednavatel. Obalový materiál nebudeme brát zpět.

12. DORUČENÍ FAKTURY

Odběratel tímto výslovně souhlasí s doručením faktury elektronickou cestou. Dále musí zajistit, aby mohly být všechny naše elektronické zásilky řádně doručené na jím uvedenou emailovou adresu a aby byly technické zařízení jako např. programy s filtry nebo firewalls vhodně nastavené. Případné automatické, elektronické písemné odpovědi na nás nemohou být zohledňovány a nebrání platnému doručení. Blecha GmbH neodpovídá za škody, které vyplývají z oproti doručení poštou jistě vyššího rizika elektronického doručení faktury přes email. Odběratel nese zvýšené riziko přístupu nepovolenou třetí osobou, které vzniká při ukládání elektronické faktury. Dále je odběratel povinen neprodleně informovat o změně emailové adresy. Zásilky faktur na odběratelem naposledy uvedenou emailovou adresu se považují za obdržené i když odběratel neoznámil změnu jeho emailové adresy. Odběratel může účast na zasílání faktury emailem zrušit a to písemně prostřednictvím emailu, faxu nebo listu. Po obdržení a zpracování zrušení budou od tohoto momentu odběrateli faktury doručené poštou na adresu, kterou nám naposledy uvedl.

13. OCHRANA DAT

Odběratel výslovně souhlasí, aby byly jeho osobní data, a to jméno / firma, povolání, datum narození, obchodní registrační číslo, oprávnění k zastupování, kontaktní osoba, obchodní adresa a jiné adresy zákazníka, telefonní číslo, Fax číslo, emailová adresa, bankovní spojení, data o kreditních kartách, daňové identifikační číslo za účelem plnění smlouvy a péče o zákazníka, tak na vlastní reklamní účely, např. k zaslání nabídek, reklamních prospektů a listů s novinkami (v papírové a elektronické formě), jakož i za účelem odkazu na k zákazníkovi existující nebo někdejší obchodní vztah (doporučující odkaz) elektronicky zaznamenány, uloženy a zpracovány. Tento souhlas může být kdykoli odvolán a to písemně prostřednictvím emailu, faxu nebo listu. Zákazník souhlasí, abychom informovali úvěrové instituce o zahájení a ukončení obchodního vztahu. Obzvláště jsme oprávněni hlásit pohledávky, odepření šeku a proplacení směnky, žádost o rozhodnutí o upomínce, vznesení žaloby na zaplacení při nesporné pohledávce, zahájení opatření pro vymáhání dluhů, zamítnutí nebo změnu pojištění pohledávek u pojistitele úvěru. Poznámka: Údaje zákazníků nebo zúčastněných třetích osob jsou námi uloženy a zpracovány pomocí výpočetní techniky do takové míry, do jaké je to pro řádnou realizaci smluvních vztahů potřebné.

14. MÍSTO PLNĚNÍ A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Jako místo plnění bylo dohodnuto sídlo zhotovitele. Platí rakouské právo. Aplikovatelnost UN obchodního práva se výslovně vylučuje. Smluvním jazykem je němčina. Smluvní strany se dohodly na rakouské jurisdikci. Místně příslušným je věcně příslušný soud v sídle naší společnosti.

15. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

Pokud by byl jeden nebo několik bodů těchto AGB neplané nebo by se neplatnými staly, není tím dotčena právní platnost zbývajících bodů.

Kontaktujte nás

Máte nějaké dotazy nebo nejasnosti?

Telefon

+43 2635 68097

E-Mail

office@blecha.at

Kontaktujte nás

Dejte nám vědět, jak Vám můžeme nejlépe pomoci. Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo živým chatem.

Poptat nyní

Odebírat newsletter

Zůstaňte v obraze díky našemu zpravodaji.

Zaregistrujte se nyní