OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Blecha GmbH vrijedi od : 01.07.2022


PODUZETNIČKO POSLOVANJE

1. OPĆENITO

1.1. Sljedeći opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve usluge koje pruža Blecha GmbH („izvođač“), a na koje se izvođač obvezuje prema naručitelju. Navedeno vrijedi i u slučaju kad se izvođač pritom koristi uslugama podizvođača. Izvođač sklapa ugovore isključivo na temelju ovih uvjeta. Ugovara se primjena Općih uvjeta poslovanja na cjelokupni daljnji poslovni odnos između naručitelja i izvođača a da izvođač pritom nije obvezan posebno upućivati na to.

1.2. Naručitelj prihvaća uvjete, ako ne drukčije, tada pri preuzimanju robe i usluga. Opći uvjeti poslovanja naručitelja nisu sastavni dio ugovora za pravni posao ni ukupnih daljnjih poslovnih odnosa s izvođačem.

1.3. Pisani sporazum između izvođača i naručitelja o izmjeni pojedinačnih uvjeta ne utječe na ostale uvjete Općih uvjeta poslovanja.

1.4. Opći uvjeti poslovanja odnose se isključivo na ugovore izvođača s poduzetnicima kao naručiteljima.

 

2. PONUDE / DODJELA POSLA / SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Ako nije izričito drukčije navedeno, sve ponude izvođača nisu obvezujuće. Naručivanjem robe i usluga naručitelj daje obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora na koju se obvezuje sedam radnih dana, osim ako nije drukčije navedeno. Subote, nedjelje i blagdani/praznici ne smatraju se radnim danima. Slanjem potvrde narudžbe (uključujući i priloge) unutar otvorenog roka izvođač prihvaća ponudu naručitelja (sklapanje ugovora). I nakon realizacije narudžbe/ugovora zadržava se pravo na uobičajena trgovačka odstupanja predmeta isporuke i usluga ako nisu povezana sa znatnim promjenama funkcije ili kvalitete (vidi točku 6.). 

2.2. Naručitelj također može djelomično prihvatiti narudžbu ili je odbiti u cijelosti. Ako naručitelj kupuje proizvod u svrhu daljnje prodaje ili ugradnje sukladno EU odredbi o građevinskim proizvodima, obvezan je najkasnije pri izdavanju narudžbe zatražiti nužnu dokumentaciju, odnosno certifikate za materijale. U slučaju kršenja ove obveze naručitelj je obvezan zaštiti izvođača od šteta i tužbi. Izvođač ne daje jamstvo niti ne preuzima odgovornost za raspoloživost predmetne dokumentacije u kasnijem trenutku. Izvođač ima pravo vezano za ustupanje dokumentacije obračunati troškove, najmanje 15,00 eura po dokumentu.

2.3. Izvođač zadržava pravo na raniju prodaju.

 

3. CIJENA I PLAĆANJE

3.1. Sve navedene cijene izvođača nisu obvezujuće (vidi točku 2.1), odnose se na prodaju iz skladišta ili centra za isporuku i ne sadrže troškove isporuke, osiguranja i ambalaže. 

3.2. Sve dodatne troškove poput troškova tereta/isporuke, ambalaže, osiguranja, dozvola za izvoz, transfer, uvoz, certifikata (WAZ), troškova platnog prometa, poreza, davanja, naknada i carina snosi naručitelj. Za narudžbe čija je vrijednost manja od 200,00 eura neto izvođač zadržava pravo obračunati iznos kao minimalni iznos narudžbe, odnosno obračunati odgovarajući dodatak za male fakture. 

3.3. Naručitelj preuzima troškove za materijal ambalaže koji je ustupio izvođač, troškove odvoženja (koje ne preuzima izvođač) i zbrinjavanja. 

3.4. Ako nije izričito navedeno drukčije, izražene cijene ne sadrže PDV.

3.5. Cijene se obračunavaju i iskazuju u valuti koju određuje izvođač. Izvođač ima pravo na prilagođavanje ugovorenih cijena u odgovarajućem obujmu za proizvode koji nisu isporučeni u slučaju promjena tečaja, povećanja cijena sirovina, povećanja cijena podizvođača ili dobavljača, promjene carina, promjene plaća radnika, državnih mjera ili sličnih situacija, na koje izvođač nije mogao utjecati ili je mogao samo ograničeno utjecati.

3.6. Izvođač ispostavlja račun neposredno nakon isporuke, ako je to moguće. Plaćanja dospijevaju nakon ispostave računa unutar roka za plaćanje navedenoga u potvrdi narudžbe i na računu bez odbitaka i dodatnih naknada.

3.7. Izvođač ima pravo ispostaviti račun nakon svake djelomične isporuke. Isključeno je pravo zadržavanja od strane naručitelja, posebice zbog nepotpune isporuke ili jamstvenih potraživanja.

3.8. Uplatama koje je izvođač primio od naručitelja najprije se namiruju kamate i dodatni troškovi, zatim troškovi prije suđenja (kao što su troškovi utjerivanja duga), a zatim nepodmireni kapital, počevši od najstarijeg duga. Ako postoje potraživanja na temelju različitih isporuka, izvođač odlučuje o obračunu novčanih primitaka.

3.9. Sva potraživanja izvođača (uključujući buduće obveze plaćanja naručitelja) odmah dospijevaju na naplatu, ako naručitelj kasni s podmirivanjem jedne obveze, izvođač pri kašnjenju od naručitelja može potraživati podmirivanje cjelokupnog još nenaplaćenog duga (propušteni rok). U tom slučaju više ne vrijedi nijedan popust/rabat koji je odobrio izvođač. Jednako vrijedi i kad naručitelj obustavi svoja plaćanja, kad je u prevelikom dugu, kad se ne odobri otvaranje postupka insolventnosti zbog manjka imovine ili kad postanu poznate okolnosti koje opravdavaju opravdanu sumnju u kreditnu sposobnost naručitelja ili usporedivi razlozi zbog kojih se od izvođača ne može očekivati da će se pridržavati ugovora. Navedeno, osobito ako naručitelj kasni s plaćanjem, neovisno o tome, razlog je da izvođač odustane od ugovora.

3.10. U slučaju kašnjenja s plaćanjem ili opravdane zabrinutosti vezano za sposobnost plaćanja naručitelja izvođač bez zakonskih posljedica ima pravo uvjetovati daljnje isporuke, odnosno usluge avansnim plaćanjima ili elementima osiguranja od naručitelja.

3.11. Izvođač je ovlašten izvršiti prijeboj svih potraživanja naručitelja, u mjeri u kojoj se mogu izvršiti, i svih obveza naručitelja prema njemu. Naručitelj se bezuvjetno i neopozivo odriče prava na prebijanje svojih obveza prema izvođaču.

 

4. TROŠKOVI OPOMENE I NAPLATE / KAŠNJENJE I ZATEZNE KAMATE

4.1. Naručitelj snosi sve troškove koje je izvođač imao tijekom ili nakon ugovornog razdoblja za naplatu dospjelih potraživanja, posebice preko opomena i naplate ili za druge izvansudske i sudske ovrhe. Za opomene se za svaki pojedinačni slučaj obračunava naknada za opomenu u iznosu od 40,00 eura, no ako su stvarni troškovi opomene veći, tada se obračunava veći iznos.

4.2. U slučaju kašnjenja i raskida naručitelj duguje izvođaču zatezne kamate u visini od 9,2 % iznad osnovne stope (članak 456. Zakona o trgovačkim društvima) neovisno o krivnji, osim ako nije ugovorena veća zatezna kamata. Ostala prava izvođača koja proizlaze iz kršenja ugovora naručitelja ostaju nepromijenjena. Naručitelj je obvezan izvođaču neovisno o krivnji zbog kašnjenja u plaćanju nadoknaditi i štetu nastalu zbog kašnjenja u plaćanju.

 

5. ISPORUKA

5.1. Isporuka se obavlja na teret i rizik naručitelja. Rizik i sve ostale opasnosti prenose se na naručitelja čim roba napusti skladište ili pogon za isporuku ili je naručitelj obaviješten o spremnosti za isporuku, ovisno o tome što se prije dogodi. Ako je ugovoreno da će sam naručitelj preuzeti robu, rizik i opasnosti prelaze na naručitelja u trenutku preuzimanja robe ili u trenutku kašnjenja s preuzimanjem. Izvođač ima pravo na djelomične isporuke.

5.2. Vrste isporuke (vrsta slanja robe i transportno sredstvo) ovise o naručenoj robi te nju određuje izvođač, uz primjereno uvažavanje interesa naručitelja. Isporuka se dostavlja na adresu koju je za isporuku naveo naručitelj i u ugovoreno vrijeme isporuke (trenutak isporuke ili razdoblje isporuke). Smatra se da je ugovoreno vrijeme isporuke ispoštovano ako je naručitelj u dogovorenom roku dostave obaviješten da je izvođač spreman za isporuku, a roba je tada isporučena u razumnom razdoblju odgode od najmanje osam tjedana. Neovisno o tome izvođač ima pravo napraviti objektivno opravdane i primjerene izmjene roka isporuke ako postoje objektivni razlozi koji sprečavaju pridržavanje ugovorenog roka isporuke.

5.3. Naručitelj je obvezan preuzeti robu u ugovoreno vrijeme isporuke. Naručitelj je neovisno o krivnji odgovoran za sve troškove i štete uzrokovane izvođaču zbog njegova kašnjenja pri preuzimanju.

5.4. Obveze isporuke izvođača miruju ako njegovu isporuku sprečava viša sila, odnosno druge okolnosti, za koje nije odgovoran. Poremećaji u poslovanju i prometu, mjere koje poduzimaju vlasti i netočne isporuke podizvođača smatraju se višom silom. Ako navedene okolnosti onemogućuju isporuku ili uslugu, izvođač više nema obvezu dostaviti isporuku i pružiti uslugu, pri čemu naručitelj nema pravo na potraživanja, npr. naknadu štete.

5.5. Sve dok naručitelj kasni s plaćanjem ili ne navede sve detalje narudžbe, koje je zatražio izvođač, obveze isporuke izvođača miruju.

5.6. Ako izvođač prekorači obvezujuće dogovoreni rok isporuke, naručitelj može odustati od ugovora, isključivo ako je u pisanom obliku odredio naknadni rok od najmanje osam tjedana. Zahtjevi za naknadu štete zbog zakašnjele isporuke, usluge ili neizvršenja od strane izvođača su isključeni, osim u slučaju teške krivnje (namjera ili grubi nemar) izvođača. Potraživanje penala je uvijek isključeno.

5.7. Ako je ugovoreno da će naručitelj sam pokupiti robu, tada je obvezan nakon obavijesti izvođača bez odgađanja, a najkasnije unutar tjedan dana preuzeti robu uskladištenu kod izvođača. Za posebne narudžbe vezane za ugovor koje nisu otkazane unutar dva tjedna nakon ugovorenog roka za isporuku ili preuzimanje izdat će se račun. Naručitelj je dužan platiti naknadu za skladištenje nakon što je prekoračio rok za isporuku ili preuzimanje.

5.8. Preduvjet koji naručitelj treba ispuniti je mogućnost i dozvola pristupa teškim teretnim vozilima u svrhu isporuke. Osim ako nije drukčije ugovoreno, istovar se obavlja na račun i rizik naručitelja te ga on sam provodi ili treća strana koju je sam ovlastio. Ako je izvođač ugovorio istovar, to podrazumijeva odlaganje robe, odnosno predmeta ugovora neposredno pokraj teretnog vozila, pri čemu naručitelj treba osigurati prikladnu površinu za istovar.

 

6. ODSTUPANJA MASE / TOLERANCIJE

Dopuštena su za naručitelja razumna, samo minimalna i objektivno opravdana odstupanja u dimenzijama, težini, količini, kvaliteti i kakvoći, osobito ako odgovaraju DIN/EN normama, tehničkim normama ÖNORM ili važećoj prometnoj praksi. U smislu količine isporuke naručitelj je obvezan prihvatiti odstupanje u količini od +/- 10 %.

 

7. JAMSTVO

7.1. Primopredajom u smislu članka 924. stavka 1. Općeg građanskog zakonika (ABGB) smatra se trenutak prijenosa rizika.

7.2. Obveza jamstva izvođača ne odnosi se na nedostatke za koje je odgovoran naručitelj ili treća strana.

7.3. Naručitelj je obvezan pregledati robu odmah nakon primopredaje te eventualne nedostatke odmah prijaviti u pisanom obliku, a najkasnije unutar tri dana. Za prikrivene nedostatke rok počinje teći čim se nedostatci obznane. U sklopu pregleda naručitelj je također obvezan vizualno provjeriti odgovara li roba narudžbi te je na osnovi navedenog naziva proizvoda i oznake šarže provjeriti. Nepodnošenje reklamacije, kasna reklamacija ili reklamacija u neispravnom obliku rezultirat će odobrenjem robe i gubitkom prava naručitelja na potraživanja iz jamstva, naknadu štete i na pogreške u vezi s nedostatkom robe. 

7.4. Jamstveni rok sukladno članku 933. stavku 1. Općeg građanskog zakonika iznosi šest mjeseci od primopredaje. Zastara (članak 933. stavak 3. Općeg građanskog zakonika) nastupa s istekom jamstvenog roka. Naručitelj je obvezan dokazati manjkavost u trenutku primopredaje (točka 7.1.).

7.5. Sva jamstvena prava i potraživanja naručitelja te sva prava na osnovi jamstva koje je dao izvođač prestaju vrijediti ako naručitelj dopusti preinake, popravke ili druge radove na robi trećim osobama koje izvođač nije ovlastio. U slučaju ostvarivanja prava iz jamstva izvođač može odabrati hoće li ukloniti nedostatak o vlastitom trošku ili će umanjiti cijenu. Ostala prava i potraživanja naručitelja na osnovi jamstva su isključena. U slučaju zamjene koju je naručio naručitelj obveza izvođača da osigura zamjenu je isključena, a u svakom slučaju je ograničena na iznos vlastitih troškova ako zamjenu izvodi izvođač.

7.6. Kod manjkavosti koje proizlaze iz nedostatka u sirovinama izvođač je obvezan preuzeti jamstvo samo ako je izvođač trebao prepoznati nedostatak uz primjenu stručne pažnje. Za navedeno i za sve isporučene proizvode i robu trećih strana izvođač preuzima samo jamstvo koje proizvođači i dobavljači tih proizvoda i robe daju izvođaču.

 

8. ODGOVORNOST

8.1. Obveza izvođača da naknadi štetu proizlazi iz teške krivnje (namjera ili grubi nemar) te stoga obveza zamjene pri blagom nemaru bez tjelesnih ozljeda ne dolazi u obzir. Obveza naknade štete ograničena je na neposrednu pozitivnu štetu zbog nedostatka, pri čemu su naknada propuštene dobiti, šteta zbog nedostataka i drugih posljedičnih šteta, posrednih i neposrednih šteta, gubitaka kamata, izostanka ušteda, šteta trećih osoba, šteta iz potraživanja trećih osoba i čiste štete na imovini isključene. Odgovornost izvođača je po pitanju visine ograničena i vrijednošću ugovora. Članak 1299. Općeg građanskog zakonika nije primjenjiv.

8.2. Potraživanja naknade štete naručitelja zastarijevaju tri mjeseca od evidentiranog prepoznavanja štete i uzročnika štete, a neovisno o tome u svakom slučaju tri godine od primopredaje (točka 7.1.). 

 

9. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

9.1. Isporučena roba ostaje u vlasništvu izvođača sve do cjelokupnog plaćanja svih iznosa iz ovog ugovora koje naručitelj duguje. Ako postoji pridržaj prava vlasništva prodaja, zalog, ustupanje kao jamstvo ili drugi prijenos robe trećim stranama nije dopušten. Ako se treće strane koriste robom isporučenom uz pridržaj prava vlasništva, naručitelj mora o tome odmah obavijestiti izvođača u pisanom obliku i upozoriti treću osobu na pridržaj prava vlasništva izvođača. 

9.2. Ako naručitelj neovisno o pridržaju prava vlasništva prodaje robu dalje, tada ustupa svoja potraživanja iz daljnje prodaje u visini neplaćenog potraživanja izvođaču uključujući sve sporedne troškove u svrhu plaćanja. Isto vrijedi i za potraživanja naručitelja koja nastaju prema trećim osobama obradom, miješanjem ili povezivanjem robe izvođača. Izvođač prihvaća ovo ustupanje. Kad naručitelj obrađuje robu, on na izvođača prenosi udio u vlasništvu na koji ima pravo.

9.3. Ako kupac neopravdano ne ispuni bitnu obvezu, posebno svoju obvezu plaćanja iz ovog ugovora, ili se okolnosti promijene zbog znatnog pogoršanja ekonomske situacije naručitelja, izvođač ima pravo u svakom trenutku zahtijevati povrat robe od naručitelja, ujedno i bez suradnje naručitelja, te mu povrat naplatiti na njegov trošak. Naručitelj se dodatno obvezuje da će robu u vlasništvu izvođača na prvi zahtjev pohraniti na mjestu koje je odredio izvođač zbog zaštite vlasništva izvođača ili će je poslati na adresu koju je odredio izvođač. Naručitelj nadalje izvođaču daje neopozivu dozvolu za pristup njegovim posjedima, zgradama i ostalim prostorijama na kojima se nalazi, u kojima se nalazi ili bi se mogla nalaziti roba te pravo na otvaranje ako je roba zaključana. Naručitelj izjavljuje da iz toga ne proizlaze nikakve pravne posljedice, osobito ne prava na jamstvo prema izvođaču, te da u tom kontekstu neće podizati tužbe zbog neovlaštenog pristupa posjedu. Ostvarivanje prava na zadržavanje prava vlasništva izvođača nije raskid ugovora izvođača, osim ako izvođač izričito ne raskine ugovor s naručiteljem.

9.4. Naručitelj je dužan izvođaču nadoknaditi troškove nastale ostvarivanjem prava na zadržavanje prava vlasništva.

 

10. IZDAVANJE ELEKTRONIČKOG RAČUNA I KORESPONDENCIJA

Naručitelj je suglasan da mu izvođač izda račun i da se korespondencija provodi elektronički. Dužan je omogućiti izvođaču slanje elektroničke pošte na e-adresu koju je naveo i s tim uskladiti tehničke postavke (npr. filteri, vatrozid). Automatizirani, elektronički odgovori naručitelja nisu prepreka za učinkovitu dostavu. Izvođač ne jamči za štete proizašle iz elektroničkog slanja računa. Naručitelj u tom kontekstu preuzima rizik od pristupa neovlaštenih trećih osoba. Naručitelj u svakom trenutku može pisano opozvati ovu suglasnost.

 

11. ZAŠTITA PODATAKA

Obavijest o zaštiti podataka izvođača sa svim informacijama o zaštiti podataka dostupna je online na adresi https://www.blecha.at/datenschutz/. Na zahtjev naručitelja izvođač će mu odmah poslati obavijest o zaštiti podataka poštom ili e-poštom.

 

12. PROMJENA ADRESE

Naručitelj je obvezan odmah izvijestiti izvođača o promjeni adrese za isporuku, odnosno poslovne adrese te adrese e-pošte, i to u pisanom obliku, sve do potpunog ispunjenja predmetnog ugovora s obje strane. Sve do obavijesti o promjeni adrese izjave naručitelja mogu se pravovaljano slati na zadnju poznatu adresu, odnosno e-adresu.

 

13. MJESTO ISPUNJENJA, NADLEŽNOST I MJERODAVNO PRAVO

13.1. Mjesto ispunjenja (ujedno i za isporuku i za plaćanje) jest sjedište izvođača.

13.2. Za sve sporove iz ovog ugovora i vezano za ovaj ugovor te iz njega proizašle pravne odnose nadležan je stvarno nadležan sud u sjedištu izvođača. 

13.3. Na ovaj ugovor i poslovni odnos između izvođača i naručitelja primjenjuje se pravo Republike Austrije, uz isključivanje referentnih normi Međunarodnog privatnog prava i Konvencije UN-a o prodaji. 

 

14. ZAVRŠNE ODREDBE

14.1. Svaka izmjena ugovora zahtijeva pisani oblik, ujedno i izmjena ove klauzule.

14.2. Jezik ovog ugovora i korespondencije je njemački. U slučaju potrebe za tumačenjem uvijek se treba konzultirati s njemačkom inačicom ovih općih uvjeta poslovanja.

14.3. Ako su pojedine odredbe ovih uvjeta poslovanja nevažeće ili postanu nevažeće, ostale odredbe i dalje ostaju na snazi. Na mjesto nevažeće klauzule stupa klauzula koja je najbliža nevažećoj klauzuli u ekonomskom smislu.

Inačica od 21. 4. 2022.

Kontaktirajte nas

Dali imate pitanja ili vam je nešto nejasno?

Telefon

+43 2635 68097

E-Mail

[email protected]

Kontaktirajte nas

Dajte nam do znanja kako vam možemo pomoći. Za vas smo tu: telefonski, putem E-Maila ili Live-Chata.

Upitajte odmah

Abonirajte bilten

Budite u toku sa našim biltenom.

Prijava