Opšti uveti poslovanja

Blecha GmbH


na hvatskom jeziku

1. OPĆENITO

Sljedeći Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve ponude, narudžbe, ugovore, isporuke itd. od strane društva s ogra-ničenom odgovornošću Ingrid L. Blecha. Ovi uvjeti obvezujući su za ukupni trenutni i budući promet društva s ograničenom odgovornošću Ingrid L. Blecha (u daljnjem tekstu: nalogoprimac), pa čak i ukoliko to nije izričito navedeno kod, primjerice, usmenih i telefonskih narudžbi. Nalogodavac prihvaća ove uvjete samim prihvatom roba i usluga, ako to već ne učini na neki drugi način. Protivne izjave nalogodavca nisu pravno valjane. Opći uvjeti poslovanja poslovnog partnera strogo su isključeni tijekom trajanja ovog poslovnog odnosa. Pismeni sporazum o izmjeni pojedinih uvjeta ne utječe na ostale uvjete.

2. PONUDE I NARUDŽBE

Naše ponude su uvijek podložne promjenama. Potvrde narudžbi, uključujući i njihove dodatke, smatraju se u potpunosti prihvaćenima od strane naručitelja, ukoliko naručitelj u pisanom obliku ne navede svoje primjedbe. Mi moramo biti obaviješ-teni u pisanom obliku o gore navedenim primjedbama u roku od tri radna dana, od datuma izlaganja primjedbe. Zadržava se pravo na uobičajena odstupanja u odnosu na isporuku, ukoliko s time nije povezana značajna promjena u funkciji ili kvaliteti. Ovlašteni smo, također, prihvaćati narudžbe samo djelomično ili iste odbiti bez navođenja razloga. Ukoliko nalogodavac stekne proizvod u svrhu daljnje prodaje ili ugradnje, u skladu s Uredbom o građevinskim proizvodima, dužan je – najkasnije kod dodjele naloga – zatražiti potrebne dokumente, odnosno, potvrde o materijalima. U slučaju neizvršenja ove obvezem društvo s ograničenom odgovornošću Ingrid L. Blecha oslobađa se bilo kakve odgovornosti. Ne jamčimo naknadnu dostup-nost ovih dokumenata. Kod isporuke dokumenata, nalogoprimac je ovlašten iskazati troškove povezane s time, a koji mogu iznositi najmanje EUR 15,00 po dokumentu.

3. CIJENA I PLAĆANJE

Naše cijene podložne su promjenama, isklj. porez na promet i ostala obvezna davanja te se primjenjuju – ukoliko to nije drugačije dogovoreno – od našeg skladišta, bez pakiranja. Osim ako nije drugačije ugovoreno ili navedeno na našim raču-nima, nabavna cijenu dospijeva odmah na plaćanje nakon isporuke, bez popusta. Svi računi se plaćaju na takav način da određenim iznosom možemo raspolagati na datum dospijeća. Dolazna plaćanja moguće je povezati s najstarijom isporu-kom, neovisno o naznaci nalogodavca. Troškove platnog prometa snosi nalogodavac. Kod prekoračenja roka za plaćanje, na snagu stupaju mjere koje se primjenjuju na kašnjenje u plaćanju, bez potrebe za slanjem opomene. U slučaju kašnjenja, ovlašteni smo na računu naznačiti određene vansudske troškove, poput troškova opomene i troškova odvjetnika, ukoliko su isti navedeni u određenim zakonskim odredbama, a posebno u uredbi o najvišim stopama određenih institucija ili zakonu o odvjetničkim tarifama. Pridržaj plaćanja ili dodatna isplata uslijed eventualnih protutražbina nalogodavca isključeni su. Kod prekoračenja roka plaćanja, zaračunavamo kamate u visini od 8% iznad osnovne kamatne stope, što znači da su ugovorene više kamatne stope. Zahtjev za naknadu daljnje štete i dalje se primjenjuje. Trošak opomene u iznosu od EUR 40,00 navodi se na računu za svaki pojedinačni slučaj. Nalogodavac snosi sve sporedne, odnosno, popratne troškove, kao što su to trošak slanja, osiguranja, uvoza, izvoza, ishođenja odobrenja i potvrda. Slično tome, klijent mora snositi sve vrste poreza, taksi, naknada, pristojbi i carine, odnosno, cestarine. Kod naloga čija je vrijednost manja od 200,00 EUR neto, zadržavamo pravo ovaj iznos navesti na računu kao najmanju vrijednost naloga, odnosno, dodatak na računu.

Ukoliko je nakon sklapanja ugovora vidljivo da je naš zahtjev za isplatu ugrožen zbog platežne sposobnosti nalogodavca ili ukoliko nalogodavac dosta kasni ili ukoliko kod nalogodavca nastupe vanredne okolnosti koje utječu na radnu ili platežnu sposobnost nalogodavca, imamo pravo iskoristiti naša prava sukladno Članku 1052 austrijskog građanskog zakonika. U tom smo slučaju, također, ovlašteni, sva još neplaćena potraživanja iz tekućeg poslovnog odnosa odmah podmiriti, u dogovoru s nalogodavcem. Ugovoreni popust odnosi se uvijek na vrijednost iskazanu na računu i predstavlja potpuno izjed-načavanje svih dospjelih obveza nalogodavca u trenutku odobravanja popusta. Ako to nije drukčije dogovoreno, razdoblje računanja popusta počet će od datuma ispostave računa.

4. ROKOVI ISPORUKE

Naš pristanak na rok isporuke ovisi o našim trenutnim saznanjima. Rok isporuke, na kojeg pristanemo, smatra se obvezu-jućim, ukoliko smo nalogodavca obavijestili o spremnosti na isporuku unutar dogovorenog roka. U slučaju pojave događaja više sile, mjera koje poduzimaju nadležne vlasti ili vanrednih okolnosti, na koje ne možemo utjecati, prethodno dogovoreni rok isporuke pomiče se sukladno trajanju događaja više sile, mjera koje poduzimaju nadležne vlasti ili vanrednih okolnosti. Zahtjevi za naknadu štete ili ostali zahtjevi prema nama od strane nalogodavca neće se razmatrati, ukoliko je kašnjenje u dostavi vezano uz propust naših dobavljača. Ukoliko prekoračimo dogovorene rokove isporuke, nalogodavac ima pravo odstupiti od ugovora, ukoliko isporuku ne izvršimo unutar određenog naknadnog razdoblja a koje iznosi najmanje četiri tjed-na. Zahtjevi za naknadu štete uslijed zakašnjele isporuke ili neizvršenja iste isključeni su, osim u slučaju grubog nemara. Nalogodavac je dužan prihvatiti kratka prekoračenja roka isporuke, bez zahtijevanja naknade štete ili prava na odstupanje. Zahtjevi za ugovornim kaznama isključeni su. Mi nismo obvezni na isporuku, sve dok nalogodavac kasni s plaćanjem ili dok se ne jasno ne utvrde sve pojedinosti naloga, odnosno, narudžbe.

5. ODSTUPANJA U KOLIČINI, DJELOMIČNE ISPORUKE

Odstupanja u težini, količini i kvaliteti dopuštena su sukladno DIN/EN, tehničkim austrijskim normama ili važećim praksama u prometu. Ostala odstupanja potrebno je utvrditi u posebnom dogovoru. Što se tiče količine za isporuku, zadržavamo pravo na odstupanje od +/- 10%.

Dopuštene su djelomične isporuke koje vrijede kao samostalni posao i tako se i fakturiraju. Nalogodavac je dužan snositi troškove prijevoza za djelomične i preostale isporuke.

6. PRIJENOS RIZIKA

Čim roba napusti naše skladište ili čim je nalogodavac obaviješten o spremnosti na isporuku, svi rizici i tereti prelaze nanalogodavca.

7. POVRATNE POŠILJKE

Povratne pošiljke i razmjena dostavljenih roba mogući su samo uz našu prethodnu izričitu suglasnost. Troškove vezane uz gore navedeno snosi nalogodavac. Za robu bez greške izdajemo garanciju kvalitete za materijal, minus trošak manipula-cije od 25 % vrijednosti robe, ali najmanje u iznosu od 110,00 EUR. Posebne izvedbe, roba koja nije sa skladišta i isječci materijala ne vraćaju se natrag.

8. JAMSTVO

Nalogodavcima koji nisu potrošači u smislu Zakona o zaštiti potrošača jamčimo sve što je zajamčeno i zakonom, s ogra-ničenjem u smislu da jamčimo samo za greške u materijalu, proizvodnji i konstrukciji koje se reklamiraju prije isteka od 24 mjeseci nakon datuma proizvodnje i prije predaje krajnjem korisniku.

8.1. Teret dokazivanja

Nalogodavac je dužan predočiti dokaze o postojanju nedostataka na lokaciji primopredaje unutar prvih 6 mjeseci, od trenutka primopredaje.

8.2. Pravo na regres

Pravo na regres nalogodavca nasuprot nas, sukladno Članku 933b austrijskog građanskog zakonika – ukoliko je primjen-jivo – isključeno je.

8.3. Isključenje iz jamstva

Sva jamstva i jamstveni zahtjevi smatraju se nevažećima u slučaju da treće osobe koje nemaju nalog od nas rade preinake na robi. U gore navedenom slučaju, prema našem odabiru, otklanjamo štetu na naš trošak ili nudimo zamjenu. Ostali zahtjevi su isključeni.

Za štete na robi nastale djelovanjem treće strane (tijekom dostave ili tijekom ugradnje od strane kupca ili treće osobe) ne snosimo nikakvu odgovornost. U slučaju zamjene, jamčimo samo do visine vlastitih troškova.

8.4. Reklamacije

Nalogodavac je dužan, bez odgađanja, ispitati odgovara li isporučena roba, po količini i kvaliteti, ugovornim odredbama i odgovara li ista ugovorenom području primjene. Ukoliko ova provjera izostane u potpunosti ili djelomično ili ukoliko se nedostatci ne prijave unutar tri radna dana od dana primitka robe u pisanom obliku, roba – po pitanju ovih nedostataka, od-nosno, ugovorenog područja primjene, se smatra odobrenom. Skriveni nedostaci moraju se prijaviti odmah nakon njihova nastanka, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana primitka robe. Reklamacije su isključene, ukoliko je došlo do promjene stanja robe nakon transporta, pa čak i u slučaju razloga ili okolnosti koje ne spadaju u našu krivnju. Reklamacije na oslo-bađaju obveze po pitanju pridržavanja dogovorenih uvjeta isporuke i plaćanja. Jamstveni zahtjevi u svakom slučaju nalažu da nalogodavac dokaže postojanje nedostataka kod primopredaje.

Što se tiče nedostataka sirovina, za njih jamčimo samo u tolikoj mjeri, u kojoj možemo prepoznati nedostatke i samo u okviru jamstva našeg dobavljača. Po pitanju svih dostavljenih stranih proizvoda i roba, preuzimamo samo onaj rizik kojeg preuzimaju proizvođači i dobavljači ovih proizvoda i roba. Pored ovog jamstva, ne jamčimo za štete koje su nastale ili će nastati kao posljedica grubog nemara ili nepažnje. Odgovornost društva s ograničenom odgovornošću Ingrid L. Blecha za štete prouzrokovane blagim nemarom je ovime isključena. Potraživanja od strane trećih osoba, kao i ispravljanje grešaka ili posljedičnih šteta su isključeni. Ukoliko se ipak uspostavi da postoji odgovornost za naknadu štete na temelju valjanih, budućih ili obveznih zakonskih odredbi, ista će biti ograničena na vrijednost isporučene robe. Ukoliko to nije drugačije dogovoreno, zahtjevi nalogodavca prema nama po pitanju dostavljene robe u smislu ovog ugovora zastarijevaju 6 mjesecinakon isporuke robe

9. PONIŠTENJE

Ukoliko nalogodavci, bez ovlaštenje, odstupe od ugovora ili ponište isti, mi smo ovlašteni inzistirati na izvršenju ugovora ili pak možemo pristati na poništenje ugovora. U potonjem je slučaju nalogodavac dužan, prema našem odabiru – pa čak i ukoliko to nije njegova krivnja ili ukoliko nema štete – isplatiti paušalni iznos naknade štete u visini od 25 % bruto iznosa naloga ili je pak dužan isplatiti stvarnu štetu. Paušalni iznos naknade štete nije moguće umanjiti sudskim putem.

10. PRAVO PRIDRŽAJA

Do potpune isplate kupoprodajne cijene, isporučena roba ostaje u našem vlasništvu, a nalogodavac je odgovoran za sve povezane troškove i izdatke. Čak i slučaju djelomičnog kašnjenja u plaćanju, ovlašteni smo uzeti robu natrag k nama bezpristanka nalogodavca.

Ukoliko se treća osoba poziva na vlasništvo nad određenim stavkama, nalogodavac je dužan istoj ukazati na naše vlas-ništvo i nas, bez odgađanja, obavijestiti o takvim pokušajima oduzimanja vlasništva. Do trenutka pune isplate otvorenih potraživanja, nalogodavac snosi naknadni rizik za opasnost od gubitka ili pogoršanja robe. Možebitni zahtjevi prema osi-guravajućem društvu ustupljeni su nama u granicama članka 15 Zakona o osiguranju. Stoga je nalogodavac dužan robu osigurati od svih rizika i istu pažljivo čuvati. Ukoliko nalogodavac ima potraživanja prema trećim osobama a koja su u nekakvoj vezi s našom robom, mi smo ovlašteni zahtijevati ustupanje ovih potraživanja u našu korist, u svrhu plaćanja. Na-logodavac se obvezuje pravovremeno obavijestiti kupca o ustupanju, nas imenovati kupcem na naš zahtjev te nam staviti na raspolaganje sve informacije koje su nam potrebne za stjecanje našeg prava na vlasništvo. Nalogodavac nije ovlašten za prijenos police osiguranja kao ni za davanje u zalog robe s pridržajem vlasništva. Ukoliko nalogodavac umnožava, prerađuje ili miješa naše proizvode, isti je dužan prenijeti na nas udio u vlasništvu u svrhu osiguranja preostale kupoproda-jne cijene. Imamo pravo zahtijevati natrag dostavljenu robu, ukoliko saznamo da nalogodavac ima slabu platežnu sposob-nost ili ukoliko saznamo o znatnom pogoršanju na polju poslovanja nalogodavca. Ukoliko nalogodavac proslijedi robu dalje za gotovinu, prenosi i pravo na vlasništvo nad primljenim iznosom za robu nad kojom postoji pravo pridržaja u našu korist. Nadalje, nalogodavac je dužan bilježiti status naših potraživanja u svojim poslovnim knjigama.

11. PAKIRANJE

Potrebno je nadoknaditi troškove za dostavu koju mi odaberemo za potrebno pakiranje. Mi se brinemo za zaštitna i prijevozna sredstva, ali troškove istih snosi nalogodavac. Troškove odvoza i stručnog odlaganja ambalažnog materijala snosi nalogodavac. Ne primamo natrag ambalažni materijal.

12. DOSTAVA RAČUNA

Ovim putem nalogodavac daje svoju suglasnost za dostavljanje računa putem elektronske pošte. Nadalje, on ima da vodi brigu o tome, da sve elektronske dostave s naše strane, putem elektronske pošte propisno mogu biti isporučene na na-vedenu elektronsku adresu, kao i tehničko uređivanje odgovarajućeg prilagođavanja kao što su filter programi ili feierwalls. Mogući automatski elektronski odgovori upućeni nama, neće biti uzeti u obzir i nisu smetnja važećoj dostavi.

Ingrid L.Blecha D.o.o. ne jamči za štete koje mogu biti rezultat eventualno povećanog rizika dostave računa elektronskim putem u odnosu na dostavljanje računa putem pošte.
Nalogodavac preuzima povećani rizik kod pristupa neovlaštenih trećih lica pohranjivanjem elekrtonskog računa. Nadalje, nalogodavac bez odlaganja treba da nas informira o promjeni adrese elektronske pošte. U slučaju da nas nalogodavac nije obavijestio o promjeni adrese elektronske pošte, dostava računa vršit će se na onu, koja je kao posljednja navedena od strane nalogodavca. Nalogodavac može pisanim putem, putem E-mail-a, fax-a ili dopisom da opozove sudjelovanje u slanju računa elektronskim putem.

Nakon prijema i obrade opoziva, nalogodavac će ubuduće primati račun putem pošte, na adresu koju nam je naveo kao poslednju.

13. ZAŠTITA PODATAKA

Nalogodavac je izričito saglasan da se njegovi lični podaci, naime, ime/firma, zanimanje, datum rođenja, registarski broj po-duzeća, ovlaštena zastupništva, kontakt osoba, adresa poduzeća i ostale adrese klijenta, tel/fax broj, adresu elektronske pošte, bankovne račune, podatke kreditnih kartica, ID-broj u svrhu izvršenja naloga kao i savjetovanja klijenta, te u sopstve-ne reklamne svrhe, npr. za slanje ponuda, reklamnih prospekata i novosti (u printanoj i elektronskoj formi) kao i u svrhu oba-vijesti za klijenta o postojećoj ili bivšoj poslovnoj vezi (referentna uputa), kompjutorski podržano istraže, pohrane i obrade. Ova suglasnost se u bilo koje vrijeme može opozvati pisanim putem, putem E-mail-a, fax-a ili dopisa.

Klijent daje pristanak za informiranje istražnih ureda u vezi sklapanja i okončanja poslovnog odnosa.
Posebno smo ovlašteni da izvršimo prijavu kod, zahtjeva, odbijanja isplate čekova i mjenica, podnošenja zahtjeva za opomene, podizanje tužbe za plaćanje kod neospornog zahtjeva, uvođenja mjera prinudnog izvršenja, odbijanja ili izmjene osiguranja zahtjeva kroz osiguranje kredita.
Napomena.

Podaci o klijentu ili sudjelovanju trećeg lica, bit će kod nas elektronskim putem pohranjivani i obađivani, koliko to bude neophodno za pravilno odvijanje ugovorenih odnosa.

14. MJESTO IZVRŠENJA I NADLEŽNI SUD

Sjedište nalogoprimca ugovoreno je kao mjesto izvršenja. Primjenjuje se austrijski zakon. Primjenjivost UN konvencije o Ugovorima o međunarodnoj prodaji dobara strogo je isključena. Jezik ugovora je njemački. Ugovorne strane međusobno ugovaraju nadležnost austrijskih sudova. Nadležan je Sud koji se nalazi u mjestu u kojem je sjedište našeg poduzeća.

15. DODATNA KLAUZULA

Ukoliko su jedna ili više točki ovih Općih uvjeta poslovanja nevažeće ili takvima postanu, to ne utječe na valjanost ostalih točaka ovih Općih uvjeta poslovanja.

Kontaktirajte nas

Dali imate pitanja ili vam je nešto nejasno?

Telefon

+43 2635 68097

E-Mail

office@blecha.at

Kontaktirajte nas

Dajte nam do znanja kako vam možemo pomoći. Za vas smo tu: telefonski, putem E-Maila ili Live-Chata.

Upitajte odmah

Abonirajte bilten

Budite u toku sa našim biltenom.

Prijava