Ogólne warunki sprzedaży

Blecha GmbH, WAŻNE OD 25.11.2021


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedstawione poniżej OWH dotyczą wszystkich ofert, zamówień, umów, dostaw lub innych usług firmy Blecha GmbH. Warunki te są wiążące dla całego teraźniejszego oraz przyszłego obrotu handlowego firmy Blecha GmbH, zwanej dalej zleceniobiorcą, również w wypadku, gdy np. podczas złożenia zamówienia w formie ustnej lub telefonicznej nie nastąpiło wyraźnie powołanie się na nie. Zleceniodawca akceptuje te warunki, jeżeli nie w inny sposób, to poprzez przyjęcie towarów oraz usług. Sprzeczne oświadczenia zleceniodawcy nie są nieskuteczne prawnie. Ogólne wa-runki handlowe partnera handlowego zostają stanowczo wykluczone na cały czas trwania stosunku handlowego. Pisemna umowa dotycząca zmiany pojedynczych warunków nie odnosi się do pozostałych warunków.

2. OFERTY ORAZ ZLECENIA

Nasze oferty wydajemy zawsze w sposób niewiążący. Potwierdzenia zlecenia wraz z załącznikami rozumie się jako przy-jęte przez zamawiającego w całej swojej treści, jeżeli zamawiający nie przedstawi swojego sprzeciwu w formie pisemnej. Pisemne przedstawienie sprzeciwu musi wpłynąć do nas w ciągu trzech dni od dnia wydania potwierdzenia, w sposób pozwalający na udowodnienie. Zastrzega się zgodne z przepisami handlowymi odstępstwa od warunków dostawy oraz usług, jeżeli nie będzie to powiązane ze znaczącym odstąpieniem od sposobu funkcjonowania oraz poziomu dostarczanej jakości. Jesteśmy uprawnieni do przyjmowania zamówień tylko częściowo lub też do nieprzyjmowania ich, bez podania powodów. Jeżeli zleceniodawca nabędzie produkt w celu odsprzedaży lub wbudowania zgodnie z Rozporządzeniem o produktach budowlanych, jest on zobowiązany do zażądania odpowiednich wymaganych dokumentów wzgl. atestu materi-ałowego, najpóźniej przy złożeniu zamówienia. Jeżeli zobowiązanie to niezostanie wykonane zleceniodawca zwolni firmę Blecha GmbH z odpowiedzialności z tytułu pozwów i szkód. Za późniejszą dostępność owych dokumentów nie przejmuje się gwarancji. Za udostępnienie tych dokumentów zleceniobiorca jest uprawniony do wystawienia rachunku za powstałe w ten sposób koszty, przynajmniej jednak EUR 15,00 za każdy dokument.

3. CENA ORAZ PŁATNOŚĆ

Nasze ceny są niewiążące, niezawierające podatku VAT oraz innych ustawowych opłat i obowiązują, jeżeli nie zostało uzgodnione nic innego, loco nasz magazyn lub magazyn dostawczy bez opakowania. Jeżeli nie zostało uzgodnione nic innego lub nie podaliśmy inaczej na naszym rachunku, cena kupna płatna jest natychmiast po dostawie, bez skonta. Ws-zelkie rachunki należy zapłacić w taki sposób, abyśmy mogli w dniu wymagalności dysponować ową kwotą. Wpływające płatności mogą, niezależnie od wykazania celu przez zleceniodawcę, zostać naliczone na najstarszą dostawę. Kosz-ty obrotu płatniczego ponosi zleceniodawca. W wypadku niezachowania terminu płatności następują, bez konieczności wystosowania monitu, skutki zwłoki. W przypadku zwłoki jesteśmy uprawnieni do naliczenia kosztów przedprocesowych, szczególnie opłat za monit oraz kosztów adwokackich, w zakresie zgodnym z ustawami prawnymi, w szczególności z roz-porządzeniem o najwyższych stawkach firm inkasujących lub ustawy o taryfach adwokackich. Wyklucza się zatrzymanie płatności lub potrącenia z powodu ewentualnych roszczeń wzajemnych przez zleceniodawcę. W wypadku niezachowania terminu płatności lub w wypadku zwłoki, naliczamy odsetki w wysokości 8 punktów procentowych ponad podstawową stopę procentową albo wyższych odsetek, jeśli takie zostały uzgodnione. Dochodzenie dalszej szkody majątkowej zostaje zastrzeżone. W każdym pojedynczym wypadku naliczona zostaje opłata za wysłanie monitu w wysokości EUR 40,00. Ws-zelkie dodatkowe koszty, jak np. koszty ładunku, ubezpieczenia, koszty za zezwolenie eksportowe, przejazdowe, impor-towe, jak również za poświadczenia ponosi zleceniodawca. Zleceniodawca uiszcza również wszelkiego rodzaju podatki, opłaty, należności oraz opłaty celne. W przypadku zleceń na kwotę poniżej 200,00 euro wartości towarów netto zastrze-gamy sobie możliwość wstawienia rachunku na tą kwotę, będącą minimalną wartości zlecenia wzgl. doliczenia leżącego poniżej tej kwoty dodatku do faktur o niskiej wartości.

Jeżeli po zwarciu umowy widocznie stanie się, że roszczenie płatnicze zagrożone jest z powodu braku zdolności płatniczej zleceniodawcy lub gdy zleceniodawca popadnie w zwłokę w płatności znacznej kwoty albo, gdy powstaną inne okolicz-ności, które wskazywać będą na znaczne pogorszenie zdolności płatniczej zleceniodawcy po zawarciu umowy, jesteśmy uprawnieni do skorzystania z praw zwartych w § 1052 Powszechnego kodeksu obywatelskiego (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB). Mamy wtedy również prawo do zażądania niezwłocznej spłaty wszystkich jeszcze niezapłaconych roszczeń z bieżącego stosunku handlowego ze zleceniodawcą. Uzgodnione skonto odnosi się zawsze jedynie do wartości rachunku i zakłada z góry całkowite wyrównanie wszystkich należnych zobowiązań zleceniodawcy w momencie udziele-nia skonta. Jeżeli nie uzgodniono nic innego, terminy dotyczące skonta rozpoczynają się od daty wystawienia rachunku.

4. TERMINY DOSTAW

Nasze potwierdzenia dotyczące terminów oraz okresów dostawy odbywają się zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem. Potwierdzony termin dostawy rozumiany jest jako zachowany, gdy w czasie uzgodnionego terminu zleceniodawcy zakomu-nikowana zostaje nasza gotowość do dostawy. W przypadku siły wyższej, działań urzędowych lub innych okoliczności, na które nie mamy wpływu, potwierdzony termin dostawy zostaje przesunięty zgodnie z czasem trwania tych działań. Zleceni-odawca nie może wysunąć roszczeń odszkodowawczych lub innych roszczeń względem nas, jeżeli opóźnienie w dostawie spowodowane jest zwłoką naszych poddostawców. Jeżeli przekroczymy potwierdzone terminy dostawy, zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli w ciągu stosownego terminu, tj. w przeciągu przynajmniej czterech tygod-ni nie wykonamy dostawy. Roszczenia odszkodowawcze spowodowane opóźnioną dostawą, usługą lub niewykonaniem są wykluczone, chyba że będziemy winni działaniu w sposób naumyślny lub skrajnie nieostrożnym.

Zleceniodawca musi zaakceptować krótkie wydłużenia terminu dostawy. W takim przypadku nie przysługują mu roszcze-nia odszkodowawcze lub prawo do odstąpienia od umowy. Kary umowne wykluczone są w każdym momencie. Nie mamy obowiązku wykonania dostawy tak długo, jak długo zleceniodawca znajduje się w zwłoce z wymagalną płatnością lub dopóki wszystkie szczegóły dostawy nie zostaną wyjaśnione.

5. RÓŻNICE W WYMIARACH, DOSTAWY CZĘŚCIOWE

Różnice w wymiarach, wadze i jakości dopuszczalne są zgodnie z DIN/EN, normami technicznymi ÖNORM lub normami obowiązującymi zwyczajowo. Inne różnice wymagają specjalnego uzgodnienia. Odnośnie ilości dostarczanej zastrzegamy sobie tolerancje w zakresie +/- 10 %.

Dostawy częściowe są dopuszczalne. Rozumiane są one jako transakcje osobne i zostają odpowiednio zafakturowane. Dla dostaw częściowych i dostaw reszty towaru obowiązują koszty transportu, które ponosi zleceniodawca.

6. PRZEJŚCIE RYZYKA

Jak tylko nasz towar opuści nasz magazyn lub zakład dostarczający albo, gdy zleceniodawca zostanie powiadomiony o gotowości do dostawy, wszystkie zagrożenia oraz obciążenia przechodzą na niego.

7. ZWROTY

Zwrot lub wymiana dostarczonych towarów są możliwe jedynie po udzieleniu przez nasz uprzednio wyraźnej zgody. Pows-tałe w ten sposób koszty ponosi zleceniodawca. Za towary w stanie nienagannym i niezmienionym udzielamy noty uznanio-wej za materiał, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną wynoszącą 25 % wartości towaru, jednak przynajmniej 110,00 euro. Wykonania specjalne, towar niemagazynowany oraz przycięcia materiału nie podlegają zwrotowi.

8. GWARANCJA

Zleceniodawcom, którzy nie są konsumentami w rozumieniu austriackiej Ustawy o ochronie konsumenta (Konsumen-tenschutzgesetz-KschG) udzielamy ustawowej gwarancji z ograniczeniem do odpowiedzialność za błędy materiałowe, produkcyjne oraz konstrukcyjne, które zostały zgłoszone nie później niż 24 miesiące po dacie produkcji oraz przed prze-kazaniem użytkownikowi końcowemu.

8.1. Odwrócenie ciężaru dowodu

Ciężar dowodu na wystąpienie defektów w momencie przekazania leży, również w czasie pierwszych 6 miesięcy po prze-kazaniu, po stronie zleceniodawcy.

8.2. Prawo do roszczenia zwrotnego

Prawo do roszczenia zwrotnego od nas, zgodnie z § 933 b Powszechnego kodeksu obywatelskiego, jeżeli znajduje zasto-sowanie – zostaje wykluczone za zgodą obu stron.

8.3. Wykluczenie odpowiedzialności

Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi gasną, jeżeli prace na towarze zostały wykonane przez osoby trzecie, nieupoważnione przez nas. W powyższym przypadku przejmujemy, dokonując wyboru, albo usunięcie wad w stanie pr-zydatnym do użycia na nasz koszt lub udostępniamy towar zastępczy. Wyklucza się dalsze roszczenia. Za szkody na
towarze, wyrządzone przez osoby trzecie (podczas dostawy lub w toku wbudowania przez klienta lub osoby trzecie) nie ponosimy odpowiedzialności. W przypadku konieczności wykonania towaru zastępczego odpowiadamy w każdym razie tylko do wysokości kwoty kosztów własnych.

8.4. Reklamacja z tytułu wad

Zleceniodawca musi niezwłocznie sprawdzić, czy dostarczony towar odpowiada uzgodnieniom umownym pod względem ilości oraz jakości oraz, czy nadaje się do użycia w uzgodnionym zakresie użycia. Jeżeli sprawdzenie to nie zostanie podjęte wcale lub przeprowadzone zostanie jedynie częściowo albo, gdy widoczne gołym okiem wady nie zostaną zgłoszone w przeciągu trzech dni roboczych od przejęcia towaru w formie pisemnej, w sposób mogący zostać udowodniony, to rozumie się, że towar pod wz-ględem tych wad wzgl. uzgodnionego obszaru zastosowania zostaje przyjęty. Ukryte wady należy zgłosić niezwłocznie po ich wystąpieniu, najpóźniej jednak w ciągu 6 miesięcy po przejęciu towaru. Wyklucza się reklamacje, gdy stan towaru po jego przeję-ciu, z jakichkolwiek powodów zmienił się, pod wpływem przyczyn lub okoliczności, za które my nie odpowiadamy. Reklamacje nie zwalniają z obowiązku do zachowania uzgodnionych warunków dostawy oraz zapłaty. Wysunięcie roszczeń odszkodowawczych zakłada, że zleceniodawca będzie w stanie dowieść, że wady występowały w momencie przekazania. Ponosimy odpowiedzi-alność za wady surowców jedynie w tym zakresie, że powinniśmy rozpoznać wady przy użyciu fachowej staranności i to tylko w ramach rękojmi naszego dostawcy. Dla wszystkich dostarczonych wspólnie wyrobów i towarów obcych przejmujemy jedynie tę rękojmię, która zostanie uznana na naszą korzyść przez producentów oraz dostawców tych wyrobów oraz towarów. Poza tą rękojmią nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, mogące być rozpoznane lub też powstające dopiero w przys-złości, chyba że zostały one spowodowane przez nas w sposób naumyślny lub rażąco niedbały. Wyklucza się niniejszym rękojmię firmy Blecha GmbH za szkody powstałe w skutek działania jedynie w małym stopniu niedbałego. Roszczenia stron trzecich, oraz zastępstwo za szkody powstałe w skutek wad lub szkody następne zostają wykluczone. Jeżeli jednak z powodu obowiązujących obecnie lub w przyszłości absolutnych regulacji ustawowych powstaną pomimo tego rękojmie odszkodowawcze, zostają one ograniczone do wartości dostarczonych produktów. Jeżeli nie zostało uzgodnione nic innego, roszczenia umowne, które zleceniodawca uzyskał z powodu i w związku usługą, ulegają przedawnieniu po 6 miesiącach po dostarczeniu towaru.

9. STORNO

Jeżeli zleceniodawcy, odstąpią od umowy w sposób nieuprawniony lub też wysuną oni prośbę o jej rozwiązanie, możemy albo obstawać przy wypełnieniu umowy lub też zgodzić się na jej rozwiązanie. W drugim przypadku zleceniodawcy są zobowiązani, zgodnie z naszym wyborem, nawet przy braku winy i bez wystąpienia szkody, do zapłaty 25% kwoty zlecenia brutto, lub też do zapła-ty rzeczywistej szkody. Ryczałtowe odszkodowanie nie podlega sędziowskiemu prawu do zmniejszenia lub zwolnienia z zapłaty.

10. ZASTRZEŻENIE WARTOŚCI

Do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu dostarczony towar pozostaje naszą własnością a zleceniodawca odpowiada za wszystkie związane z tym koszty i wydatki. Nawet w wypadku jedynie częściowej zwłoki w zapłacie mamy prawo, do odebrania towaru również bez zgody zleceniodawcy. W wypadku dostępu strony trzeciej do przedmiotów będących naszą własnością zleceniodawca ma powinność poinformowania jej tym fakcie i musi zawiadomić nas niezwłocznie o takiej okoliczności. Do momentu całkowitego spłacenia otwartych roszczeń zleceniodawca ponosi ryzyko kolejne na zagroże-nie zniszczenia, zgubienia lub pogorszenia się stanu towaru.Roszczenia względem ubezpieczyciela zostają w granicach § 15 Ustawy o umowach ubezpieczeniowych (Versicherungsvertragsgesetz –VersVG) już obecnie scedowane na nas. Zleceniodawca jest zatem zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia towarów od wszelkiego ryzyka oraz starannie je przechowywać. Jeżeli zleceniodawca poprzez przetwarzanie, a także sprzedaż, wymieszanie lub połączenie naszych towarów nabędzie roszczenia od strony trzeciej, to w takim wypadku jesteśmy uprawnieni do żądania cesji tych roszczeń w celu zapłaty, ale nie zamiast niej samej. Zleceniodawca zobowiązuje się, poinformować odbiorców na czas o tej cesji, jak również na nasze żądanie podać nazwę tego odbiorcy oraz przekazać nam wszystkie informacje, wymagane do przeforso-wania naszego przedłużonego zastrzeżenia własności. Zleceniodawca nie jest upoważniony do przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności lub do zastawienia towaru będącego obiektem zastrzeżenia. W wypadku zmiesza-nia, połączenia lub przetworzenia towaru przez zleceniodawcę jest on zobowiązany do przeniesienia na nas powstałej w ten sposób części współwłasności w celu zabezpieczenia reszty kwoty zakupu. Jesteśmy uprawnieni do żądania zwrotu dostarczonego towaru, gdy otrzymamy negatywną informację kredytową o zleceniodawcy, jego weksle zostaną oprotes-towane lub też, gdy jego sytuacja finansowa znacznie pogorszy się. Jeżeli zleceniodawca przekaże dalej towar będący przedmiotem zastrzeżenia w zamian za gotówkę, przenosi on już teraz na naszą korzyść przyszłościową zapłatę kupcy/ zleceniodawcy za ten towar będący przedmiotem zastrzeżenia, w ramach posiadania zależnego. Poza tym zleceniodawca ma powinność zaznaczenia naszego roszczenia za pomocą odpowiednich wpisów do ksiąg.

11. OPAKOWANIE

Opakowanie pożądane przez zleceniodawcę lub będące konieczne według naszego uznania albo uznania naszego zakła-du dostawczego zostaje odpłatnie wliczone do rachunku. Ochrona i/lub transport zostaje zapewniona przez nas zgodnie z naszymi doświadczeniami, na koszt zleceniodawcy. Koszty odtransportowania oraz fachowej utylizacji materiałów pa-kowych ponosi zleceniodawca. Nie przyjmujemy zwrotów materiału pakowych.

12. DOSTARCZENIE FAKTURY

Zleceniodawca zgadza się niniejszym wyraźnie na dostarczenie faktury drogą elektroniczną. Musi on dalej zapewnić, aby wszystkie poczynione przez nas poprzez e-mail wysyłki mogły zostać dostarczone na podany przez niego adres e-mail w sposób prawidłowy i musi odpowiednio zaadaptować techniczne wyposażenia, takie jak programy filtrowe lub zapory sieciowe. Ewentualne zautomatyzowane, elektroniczne odpowiedzi nie mogą zostać przez nas uwzględnione i nie przeciwdziałają prawidłowemu doręczeniu. Blecha GmbH nie odpowiada za szkody, które wywodzą się z co najwyżej zwiększonego ryzyka wynikającego z doręczenia faktury poprzez e-mail, względem dostarczenia na drodze pocztowej. Zleceniodawca ponosi zwiększone ryzyko dostępu nieupoważnionych osób trzecich spowodowane zapisaniem elektronicznej faktury. Dalej zleceniodawca musi natychmiastowo poinformować nas o zmianie adresu e-mail. Wysyłki faktur na adres e-mail przekazany ostatnio przez zleceniodawcę uważa się jako dostarczone, nawet jeśli zleceniodawca nie poinformował nas o zmianie swojego adresu e-mail. Zleceniodawca może wycofać się z udziału w dostarczaniu faktur przez e-mail pisemnie poprzez e-mail, faks lub na drodze listownej. Po wpłynięciu i uwzględnieniu tego wycofywania się, zleceniodawca będzie w przyszłości otrzymywał rachunki drogą pocztową na ostatnio podany nam adres pocztowy.

13. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zleceniodawca wyraźnie zgadza się na zbieranie, zapisywanie i przerabianie, w sposób automatyzowany) sowich danych osobistych, czyli: nazwy/firmy, zawód, data urodzenia, numer rejestru handlowego, upoważnienia zastępstwa, osoby kon-taktowe, adres firmowy oraz inne adresy klienta, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail, dane kont bankowych, dane kart kredytowych, numer VAT UE w celu wykonania umowy oraz obsługi klienta oraz do własnych celów rekla-mowych, jak np. do przysłania oferty, prospektów reklamowych oraz newsletteru (w formie papierowej i elektronicznej), oraz w celu informacji o istniejącym obecnie lub w przeszłości stosunku handlowym z klientem (referencje). Zgodę tą można w każdym momencie cofnąć w sposób pisemny poprzez e-mail, telefaks lub listownie.Klient zgadza się na poinfor-mowanie przez nas dopuszczonych agencji informacyjnych o nawiązaniu i zakończeniu stosunku handlowego. Jesteśmy w szczególności uprawnieni do zgłaszania roszczeń, odmowy realizacji czeków i weksli, złożenia wniosku o wydanie nakazu zapłaty oraz o złożeniu pozwu o zapłatę przy roszczeniach niebędących przedmiotem sporu, wszczęcia środków egzeku-cyjnych, odmowy lub zmiany ubezpieczenia roszczenia przez ubezpieczyciela kredytu.

UWAGA: Dane klienta lub uczestniczących osób trzecich są przez nas zapisywane i opracowywane poprzez EDP, jeżeli jest to konieczne do prawidłowej realizacji stosunków umownych.

14. MIEJSCE WYKONANIA I WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU

Jako uzgodnione miejsce wykonania uważa się miejsce siedziby zleceniobiorcy. Stosuje się prawo austriackie. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Językiem umow-nym jest język niemiecki. Strony umowy ustanawiają wewnętrzne sądownictwo austriackie. Właściwym miejscowo jest merytorycznie właściwy sąd dla siedziby naszego przedsiębiorstwa.

15. KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w tych Ogólnych warunkach handlowych jest lub okaże się prawnie nieskuteczne, pozostaje to bez konsekwencji dla ważności pozostałych prawnie skutecznych postanowień w nich zawartych.

Skontaktuj się z nami

Czy mają Państwo jakieś pytania lub uwagi?

Telefon

+43 2635 68097

E-Mail

office@blecha.at

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego,mailowego lub poprzez chat.

Zapytaj teraz

Zapisz się do newslettera

Bądź zawsze na bieżąco dzięki naszemu newsletterowi.

Zarejestruj się teraz