OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Blecha GmbH, WAŻNE OD : 01.07.2022


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1. OGÓLNE

1.1. Poniższe Ogólne Warunki Handlowe („OWH”) mają zastosowanie do wszystkich usług Blecha GmbH („Wykonawca”), które Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego. Dotyczy to również sytuacji, gdy Wykonawca korzysta z usług podwykonawców. Wykonawca zawiera umowę wyłącznie na podstawie niniejszych OWH. Ważność OWH jest ustalona dla całości dalszych stosunków handlowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bez konieczności odwoływania się do nich przez Wykonawcę.

1.2. Zamawiający akceptuje niniejsze warunki, jeśli nie postanowiono inaczej, poprzez przyjęcie towarów i usług. OWH Zamawiającego nie są integralną częścią żadnej transakcji prawnej ani dalszych stosunków handlowych z Wykonawcą.

1.3. Pisemne porozumienie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w sprawie zmiany poszczególnych postanowień nie ma wpływu na pozostałe postanowienia OWH.

1.4. Niniejsze OWH mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych przez Wykonawcę z przedsiębiorcami jako Zamawiającym.

 

2. OFERTY / SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ / ZAWIERANIE UMÓW

2.1. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystkie oferty składane przez Wykonawcę są niewiążące. Składając zamówienie na towary i usługi, Zamawiający składa wiążącą ofertę zawarcia umowy, którą jest związany przez siedem dni roboczych, chyba że postanowiono inaczej. Soboty, niedziele i święta państwowe nie są dniami roboczymi. Wysyłając potwierdzenie zamówienia (wraz z załącznikami) w okresie otwartym, Wykonawca przyjmuje ofertę Zamawiającego (zawarcie umowy). Nawet po sfinalizowaniu zamówienia/umowy Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zwyczajowych odstępstw w dostarczanych towarach i świadczonych usługach, o ile nie wiąże się to z istotną zmianą funkcji lub jakości (patrz również punkt 6). 

2.2. Zamawiający może również przyjąć zamówienia tylko w części lub odrzucić je w całości. Jeśli Zamawiający nabywa produkt w celu odsprzedaży lub instalacji zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych, jest zobowiązany zażądać odpowiednich wymaganych dokumentów lub certyfikatów materiałowych najpóźniej w momencie składania zamówienia. W przypadku naruszenia tego obowiązku Zamawiający zwolni Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności za szkody i roszczenia. Wykonawca nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za późniejszą dostępność tych dokumentów. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kosztów za dostarczenie dokumentów, jednak nie mniej niż 15,00 EUR za dokument.

2.3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszej sprzedaży.

 

3. CENA I PŁATNOŚĆ

3.1. Wszystkie ceny podane przez Wykonawcę mogą ulec zmianie bez powiadomienia (patrz również punkt 2.1), dotyczą sprzedaży loco magazyn lub zakład i nie obejmują kosztów dostawy, ubezpieczenia i opakowania. 

3.2. Wszelkie koszty dodatkowe, takie jak koszty frachtu/dostawy, opakowania, ubezpieczenia, zezwoleń eksportowych, tranzytowych i importowych, certyfikatów (WAZ), koszty transakcji płatniczych, podatków, opłat i ceł, ponosi Zamawiający. W przypadku zamówień o wartości netto mniejszej niż 200,00 EUR Wykonawca zastrzega sobie prawo do zafakturowania tej kwoty jako minimalnej wartości zamówienia lub naliczenia dopłaty do faktury poniżej tej kwoty. 

3.3. Koszty materiałów opakowaniowych dostarczonych przez Wykonawcę, koszty ich wywiezienia (których nie ponosi Wykonawca) oraz utylizacji ponosi Zamawiający. 

3.4. Podane ceny nie zawierają podatku VAT, chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone.

3.5. Ceny będą obliczane i podawane w walucie określonej każdorazowo przez Wykonawcę. Wykonawca jest uprawniony do dostosowania uzgodnionych cen za niedostarczone produkty w odpowiednim zakresie w przypadku zmian kursów wymiany walut, wzrostu cen surowców u podwykonawców lub dostawców, zmian opłat celnych, zmian dochodów z pracy, interwencji rządowych lub podobnych sytuacji, na które Wykonawca ma ograniczony wpływ lub nie ma żadnego wpływu.

3.6. Fakturowanie przez Wykonawcę powinno, o ile to możliwe, odbywać się niezwłocznie po dostawie. Płatności są wymagalne po wystawieniu faktury w terminie płatności określonym w potwierdzeniu zamówienia oraz określonym na fakturze, bez żadnych opłat i kosztów.

3.7. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po każdej dostawie częściowej. Prawo Zamawiającego do zatrzymania towaru, w szczególności z powodu niepełnej dostawy, roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, jest wyłączone.

3.8. Płatności otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego powinny w pierwszej kolejności pokrywać odsetki i koszty dodatkowe, następnie koszty przedsądowe (takie jak koszty windykacji), a następnie pozostały do zapłaty kapitał, poczynając od najstarszego zadłużenia. Jeżeli istnieją roszczenia z różnych dostaw, Wykonawca decyduje o rozliczeniu wpływów środków pieniężnych.

3.9. Wszystkie roszczenia Wykonawcy (w tym przyszłe zobowiązania płatnicze Zamawiającego) stają się natychmiast wymagalne, jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z chociażby jednego zobowiązania, tak że Wykonawca może żądać całkowitej zapłaty zaległego zadłużenia Zamawiającego w przypadku niewywiązania się przez niego ze zobowiązań (termin zapadalności). W takim przypadku wygasają również wszystkie rabaty przyznane przez Wykonawcę. To samo dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający zaprzestanie dokonywania płatności, jest nadmiernie zadłużony, odrzucono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego z powodu braku majątku lub ujawnione zostaną okoliczności, które uzasadniają zasadne wątpliwości co do zdolności kredytowej Zamawiającego, lub pojawią się porównywalne powody, które sprawią, że dotrzymanie umowy przez Wykonawcę będzie niewykonalne. Wyżej wymienione przyczyny – w szczególności również zwłoka ze strony Zamawiającego – stanowią niezależnie od siebie powód do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.

3.10. W przypadku zwłoki w zapłacie lub uzasadnionej obawy co do możliwości zapłaty przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo, bez uszczerbku dla konsekwencji prawnych, uzależnić dalsze dostawy lub usługi od wpłaconych przez Zamawiającego zaliczek lub zabezpieczeń.

3.11. Wykonawca ma prawo do potrącenia wszystkich wierzytelności Zamawiającego, o ile podlegają one zajęciu, z wszystkimi zobowiązaniami Zamawiającego wobec niego. Zamawiający bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzeka się prawa do potrącenia swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

 

4. KOSZTY UPOMNIENIA I WINDYKACJI / ZWŁOKA I ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

4.1. Zamawiający ponosi wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w czasie obowiązywania umowy lub po jej zakończeniu w związku z dochodzeniem należnych roszczeń, w szczególności w drodze upomnień i windykacji oraz innych pozasądowych i sądowych metod ściągania należności. Jeżeli chodzi o upomnienia, w każdym indywidualnym przypadku pobierana jest opłata za upomnienie w wysokości 40,00 EUR; jeżeli rzeczywiste koszty upomnienia są wyższe, pobierana jest wyższa kwota.

4.2. W przypadku zwłoki oraz w przypadku rozwiązania umowy Zamawiający jest winien Wykonawcy odsetki za zwłokę w wysokości 9,2% powyżej podstawowej stopy procentowej (§ 456 austriackiego kodeksu handlowego – UGB), niezależnie od winy, chyba że uzgodniono wyższe odsetki za zwłokę. Inne prawa Wykonawcy wynikające z naruszenia umowy przez Zamawiającego pozostają nienaruszone. W szczególności Zamawiający zrekompensuje Wykonawcy również wszelkie szkody spowodowane opóźnieniem w płatności, niezależnie od tego, czy Wykonawca ponosi winę za opóźnienie w płatności.

 

5. DOSTAWA

5.1. Dostawa jest realizowana na rachunek i ryzyko Zamawiającego. Ryzyko i wszelkie inne obciążenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą, gdy towar opuści magazyn lub zakład albo gdy Zamawiający zostanie powiadomiony o gotowości towaru do dostawy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku uzgodnionego samodzielnego odbioru ryzyko i obciążenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą odbioru towaru lub zwłoki w odbiorze. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych.

5.2. Rodzaj dostawy (rodzaj wysyłki towaru i środek transportu) zależy od zamówionego towaru i jest określany przez Wykonawcę – z należytym uwzględnieniem interesów Zamawiającego. Dostawa jest realizowana na adres dostawy podany przez Zamawiającego i w uzgodnionym terminie dostawy (dniu dostawy lub czasie dostawy). Uzgodniony termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli Zamawiający zostanie powiadomiony o gotowości Wykonawcy do realizacji dostawy w uzgodnionym terminie, a Wykonawca zrealizuje dostawę w odpowiednim późniejszym terminie, wynoszącym co najmniej osiem tygodni. Niezależnie od tego Wykonawca ma prawo do obiektywnie uzasadnionych i racjonalnych zmian terminu dostawy, jeżeli istnieją przyczyny faktyczne uniemożliwiające dotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy.

5.3. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru towaru w uzgodnionym terminie dostawy. Zamawiający jest odpowiedzialny wobec Wykonawcy niezależnie od winy za wszelkie wydatki i szkody spowodowane jego zwłoką w odbiorze.

5.4. Zobowiązania Wykonawcy dotyczące dostaw zostają zawieszone, jeżeli Wykonawca nie może ich zrealizować z powodu siły wyższej lub innych okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Za siłę wyższą uznaje się zakłócenia w pracy i ruchu drogowym, działania władz oraz dostawy nienależycie realizowane przez poddostawców. Jeżeli z powodu tych okoliczności realizacja dostawy lub usługi stanie się niemożliwa, zwalnia to Wykonawcę z obowiązku realizacji dostawy i usługi, przy czym Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, np. odszkodowawcze.

5.5. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dostaw zostają zawieszone na czas zwłoki Zamawiającego w płatności lub na czas nieokreślenia przez Zamawiającego na żądanie Wykonawcy wszystkich szczegółów zamówienia.

5.6. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę wiążąco uzgodnionego terminu dostawy Zamawiający może odstąpić od umowy jedynie poprzez pisemne wyznaczenie co najmniej ośmiotygodniowego okresu prolongaty. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnienia dostawy, wykonania lub niewykonania zobowiązania przez Wykonawcę są wyłączone – z wyjątkiem przypadków poważnego zaniedbania (umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa) ze strony Wykonawcy. Roszczenia z tytułu kar są zawsze wyłączone.

5.7. W przypadku uzgodnionego odbioru własnego Zamawiający jest zobowiązany do odbioru towaru przechowywanego w siedzibie Wykonawcy niezwłocznie po powiadomieniu go przez Wykonawcę, jednak w każdym przypadku w ciągu jednego tygodnia. Zamówienia specjalne, które nie zostaną zrealizowane w ciągu 2 tygodni od uzgodnionej daty dostawy lub odbioru, zostaną zafakturowane. Po przekroczeniu terminu dostawy lub odbioru Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej opłaty za przechowywanie.

5.8. Warunkiem dostawy jest możliwy i dozwolony dostęp pojazdów ciężarowych, który musi zostać zagwarantowany przez Zamawiającego. Rozładunek będzie dokonywany – w przypadku braku odmiennych uzgodnień – na koszt i ryzyko Klienta przez samego Zamawiającego lub przez osobę trzecią, której zleci on wykonanie tych czynności. Jeżeli uzgodniono rozładunek przez Wykonawcę, oznacza to, że towar lub przedmiot umowy powinien być zostawiony bezpośrednio przy samochodzie ciężarowym o dużej ładowności, a Zamawiający powinien zapewnić odpowiednią powierzchnię składową.

 

6. ODCHYLENIA W WYMIARACH / TOLERANCJE

Dopuszczalne są akceptowalne przez Zamawiającego odchylenia w wymiarach, masie, ilości, jakości i gatunku, które są jedynie niewielkie i obiektywnie uzasadnione – w szczególności jeśli są zgodne z normami DIN/EN, normami technicznymi ÖNORMEN lub obowiązującą praktyką. W odniesieniu do wielkości dostawy Zamawiający akceptuje odchylenie ilościowe ±10%.

 

7. GWARANCJA

7.1. Za moment przejścia ryzyka uważa się moment przekazania towaru w rozumieniu § 924 ust. 1 austriackiego kodeksu cywilnego (ABGB).

7.2. Obowiązek gwarancyjny Wykonawcy nie obejmuje wad powstałych z winy Zamawiającego lub osób trzecich.

7.3. Zamawiający powinien sprawdzić towar niezwłocznie po jego przekazaniu i zgłosić pisemnie wszelkie wady niezwłocznie lub najpóźniej w ciągu trzech dni. W przypadku wad ukrytych termin biegnie od momentu, gdy wada stanie się widoczna. W ramach kontroli Zamawiający jest również zobowiązany do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem wizualnie oraz na podstawie podanych oznaczeń produktów i numerów partii. Niezłożenie reklamacji, złożenie jej po terminie lub w niewłaściwej formie skutkuje przyjęciem towaru i utratą roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji, odszkodowania oraz z tytułu pomyłki co do wad towaru. 

7.4. Okres gwarancji (§ 933 ust. 1 ABGB) wynosi sześć miesięcy od dnia przekazania towaru. Bieg terminu przedawnienia (§ 933 ust. 3 ABGB) rozpoczyna się po upływie okresu gwarancji. Zamawiający musi udowodnić wadliwość w momencie przekazania towaru (punkt 7.1).

7.5. Wszelkie prawa i roszczenia z tytułu gwarancji przysługujące Zamawiającemu, jak również prawa z tytułu gwarancji udzielonych przez Wykonawcę wygasają, jeżeli Zamawiający zleci wykonanie poprawek, napraw lub innych prac przy towarze osobom trzecim, które nie zostały zlecone przez Wykonawcę. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi Wykonawca ma prawo wyboru, czy usunie wadę na własny koszt, czy też zrekompensuje ją w formie obniżenia ceny. Dalsze prawa i roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji są wyłączone. W przypadku wykonania zastępczego zleconego przez Zamawiającego obowiązek zapłaty odszkodowania przez Wykonawcę jest wyłączony, ale w każdym przypadku jest ograniczony do wysokości kosztów własnych Wykonawcy w przypadku wykonania zastępczego.

7.6. W przypadku wad wynikających z wad surowców Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy powinien był rozpoznać wadę przy zachowaniu należytej staranności zawodowej. W tym przypadku oraz w przypadku wszystkich produktów i towarów dostarczonych przez osoby trzecie ze strony Wykonawcy przyjmuje się tylko taką gwarancję, jaką producenci i dostawcy tych produktów i towarów udzielą Wykonawcy.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Warunkiem spełnienia zobowiązania do wypłaty odszkodowania ze strony Wykonawcy jest wystąpienie poważnego zaniedbania (umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa), tak więc zobowiązanie do wypłaty odszkodowania w przypadku lekkiego zaniedbania – o ile nie jest to przypadek szkody na osobie – nie może być brane pod uwagę. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do odszkodowania za bezpośrednie szkody spowodowane wadami produktu, dlatego też wyklucza się odszkodowanie za utratę zysku, szkody wynikowe i inne szkody wtórne, szkody pośrednie i bezpośrednie, utratę odsetek, nieuzyskane oszczędności, szkody osób trzecich, szkody wynikające z roszczeń osób trzecich oraz czyste straty finansowe. Ponadto odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do wysokości uzgodnionej kwoty umownej. Nie ma zastosowania § 1299 austriackiego kodeksu cywilnego (ABGB).

8.2. Roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają przedawnieniu po upływie trzech miesięcy od momentu, gdy szkoda i strona poszkodowana stały się oczywiste, niezależnie od tego w każdym przypadku po upływie trzech lat od przekazania towaru (punkt 7.1). 

 

9. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

9.1. Dostarczone towary pozostają własnością Wykonawcy do czasu całkowitego uregulowania wszystkich należności Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. Dopóki istnieje zastrzeżenie prawa własności, dopóty sprzedaż, zastawienie, przeniesienie własności w drodze zabezpieczenia lub inne przeniesienie własności towarów na osoby trzecie jest niedozwolone. Jeżeli towar dostarczony z zastrzeżeniem prawa własności zostanie zajęty przez osoby trzecie, Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę na piśmie i poinformować osobę trzecią o zastrzeżeniu prawa własności przez Wykonawcę. 

9.2. Jeżeli Zamawiający odsprzeda towar niezależnie od zastrzeżenia prawa własności, ceduje on swoją wierzytelność z tytułu odsprzedaży na Wykonawcę w wysokości zaległej wierzytelności Wykonawcy wraz ze wszystkimi kosztami dodatkowymi z tytułu płatności. To samo dotyczy wierzytelności Zamawiającego wobec osób trzecich, powstałych w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia towarów Wykonawcy. Wykonawca niniejszym zatwierdza cesję, o której mowa powyżej. W przypadku przetworzenia towaru przez Zamawiającego Zamawiający przenosi na Wykonawcę również przysługujący mu udział we współwłasności.

9.3. Jeżeli Zamawiający w sposób nieuzasadniony nie wywiązuje się z istotnego obowiązku – w szczególności z obowiązku zapłaty – wynikającego z niniejszej umowy lub jeżeli okoliczności wskazują na istotne pogorszenie sytuacji finansowej Zamawiającego, Wykonawca ma prawo w każdej chwili zażądać od Zamawiającego zwrotu towaru oraz odebrać towar bez współudziału Zamawiającego i na jego koszt. W tym celu Zamawiający zobowiązuje się do złożenia towaru będącego własnością Wykonawcy w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę na jego pierwsze żądanie w celu zabezpieczenia własności Wykonawcy lub do przesłania go na adres wyznaczony przez Wykonawcę. Ponadto Zamawiający udziela Wykonawcy nieodwołalnego pozwolenia na wstęp na teren swoich nieruchomości, budynków i innych pomieszczeń, w których znajdują się lub mogą się znajdować towary, oraz na ich otwarcie w przypadku zablokowania. Zamawiający oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wyciągał żadnych konsekwencji prawnych – w szczególności nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności wobec Wykonawcy – oraz że powstrzyma się od wnoszenia w związku z tym powództw o naruszenie posiadania. Powołanie się na zastrzeżenie prawa własności przez Zamawiającego nie stanowi odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, chyba że Wykonawca wyraźnie oświadczy Zamawiającemu o odstąpieniu.

9.4. Koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem zastrzeżenia własności są zwracane przez Zamawiającego.

 

10. DOSTARCZANIE FAKTUR I KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur przez Wykonawcę oraz na prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną. Zapewni on, aby wiadomości elektroniczne mogły być dostarczane przez Wykonawcę na podany przez niego adres poczty elektronicznej i odpowiednio skonfiguruje systemy techniczne (np. filtr, zaporę sieciową). Zautomatyzowane, elektroniczne listy z odpowiedziami od Zamawiającego nie stanowią przeszkody dla skutecznego doręczenia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dostarczenia faktury drogą elektroniczną. W tym zakresie Zamawiający ponosi ryzyko dostępu nieupoważnionych osób trzecich. Zamawiający może w każdej chwili odwołać tę zgodę w formie pisemnej.

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja Wykonawcy o ochronie danych osobowych, zawierająca wszystkie informacje na temat ochrony danych osobowych, jest dostępna na stronie internetowej https://www.blecha.at/datenschutz/. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie prześle Zamawiającemu pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną informację o ochronie danych.

 

12. ZMIANA ADRESU

Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich zmianach adresu do doręczeń lub siedziby oraz adresu poczty elektronicznej, dopóki niniejsza umowa nie zostanie w całości wykonana przez obie strony. Do czasu zgłoszenia zmiany adresu oświadczenia Zamawiającego mogą być wysyłane ze skutkiem prawnym na ostatni zgłoszony adres lub adres e-mail.

 

13. MIEJSCE WYKONANIA, JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

13.1. Miejscem wykonania (zarówno w zakresie dostawy, jak i płatności) jest siedziba Wykonawcy.

13.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane oraz wynikające z niej stosunki prawne będą podlegały jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Wykonawcy. 

13.3. Niniejsza umowa oraz stosunki handlowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym podlegają prawu austriackiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych międzynarodowego prawa prywatnego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, co dotyczy również wszelkich zmian w niniejszej klauzuli.

14.2. Językiem umowy i komunikacji jest język niemiecki. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych zawsze należy się zapoznać z niemiecką wersją niniejszych OWH.

14.3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków handlowych są lub staną się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Klauzulę nieważną zastępuje się klauzulą, która jest najbliższa celowi gospodarczemu klauzuli nieskutecznej.

Wersja z dnia 21.04.2022 r.

Skontaktuj się z nami

Czy mają Państwo jakieś pytania lub uwagi?

Telefon

+43 2635 68097

E-Mail

[email protected]

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego,mailowego lub poprzez chat.

Zapytaj teraz

Zapisz się do newslettera

Bądź zawsze na bieżąco dzięki naszemu newsletterowi.

Zarejestruj się teraz