CONDIȚII COMERCIALE GENERALE

Blecha GmbH, VALABILE ÎNCEPÂND CU 01.07.2022


ACTIVITATE COMERCIALĂ ANTREPRENORIALĂ

1. GENERALITĂȚI

1.1. Condițiile comerciale generale („CCG“) de mai jos sunt valabile pentru toate serviciile firmei Blecha GmbH („antreprenor“) la care antreprenorul se obligă față de beneficiar. Acest lucru este valabil și atunci când antreprenorul utilizează subantreprenori. Antreprenorul încheie contracte exclusiv pe baza acestor CCG. Valabilitatea CCG este convenită pentru toate raporturile comerciale desfășurate în continuare între beneficiar și antreprenor, fără ca ulterior să fie necesară o atenționare expresă din partea beneficiarului.

1.2. Beneficiarul acceptă aceste condiții, dacă nu în alt mod, prin recepționarea mărfurilor și a serviciilor. CCG ale beneficiarului nu devin componentă contractuală a unei afaceri de natură juridică și a raporturilor comerciale desfășurate în continuare cu antreprenorul.

1.3. O convenție scrisă între antreprenor și beneficiar cu privire la modificarea unor condiții individuale nu aduce atingere celorlalte condiții ale CCG.

1.4. CCG sunt valabile exclusiv pentru contracte ale antreprenorului cu întreprinzători în calitate de beneficiari.

 

2. OFERTE / ATRIBUIREA COMENZII / ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

2.1. Dacă nu este menționat în mod explicit altfel, toate ofertele antreprenorului sunt fără caracter obligatoriu. Prin comanda mărfurilor și serviciilor, beneficiarul exprimă o ofertă obligatorie pentru încheierea unui contract, la care – dacă nu este indicat altfel – este obligat timp de șapte zile lucrătoare. Sâmbetele, duminicile și zilele de sărbătoare nu sunt zile lucrătoare. Prin transmiterea unei confirmări de comandă (împreună cu anexe) pe durata termenului deschis, antreprenorul acceptă oferta beneficiarului (încheierea contractului). Și după încheierea comenzii/contractului, sunt rezervate abateri comerciale uzuale ale obiectelor de livrare și serviciilor, în măsura în care acestea nu implică o modificare funcțională sau calitativă substanțială (a se vedea și punctul 6.). 

2.2. Beneficiarul poate de asemenea recepționa comenzi și numai parțial sau le poate refuza în întregime. În cazul în care beneficiarul achiziționează produsul în vederea revânzării sau a montării conform Regulamentului UE privind produsele de construcție, este obligat ca cel mai târziu la atribuirea comenzii să solicite respectivele documente, respectiv certificate necesare ale materialelor. În cazul în care se încalcă această obligație, beneficiarul îl va exonera pe antreprenor de răspunderea privind reclamații și de pretenții de despăgubire. Antreprenorul nu preia garanția sau răspunderea pentru disponibilitatea ulterioară a acestor documente. Pentru punerea la dispoziție a documentelor, antreprenorul are dreptul să factureze costurile asociate efortului, însă minim 15,00 Euro per document.

2.3. Antreprenorul își rezervă dreptul de vânzare către o parte terță până la încheierea contractului.

 

3. PREȚUL ȘI EFECTUAREA PLĂȚII

3.1. Toate prețurile indicate ale antreprenorului sunt fără caracter obligatoriu (a se vedea și punctul 2.1), se referă la vânzarea franco depozit sau franco fabrică și nu cuprind costuri de livrare, costuri de asigurare și nici de ambalare. 

3.2. Toate costurile adiționale, gen costuri de transport/livrare, ambalare, asigurare, aprobări de export, de tranzit, de import, certificate de recepție la producător, costuri pentru operațiunile de plată, impozite, contribuții, comisioane și taxe vamale trebuie suportate de către beneficiar. În cazul unor comenzi cu o valoare netă a mărfii de sub 200,00 Euro, antreprenorul își rezervă dreptul să factureze această sumă ca valoare minimă a comenzii, respectiv să factureze un adaos de cantitate redusă. 

3.3. Costurile pentru materialul de ambalare pus la dispoziție de către antreprenor, costurile pentru transportul de evacuare (care nu va fi preluat de către antreprenor) și eliminarea ca deșeu a acestora trebuie suportate de către beneficiar. 

3.4. În situația în care nu este indicat explicit, prețurile indicate nu includ TVA.

3.5. Calculul și indicarea prețurilor se efectuează în valuta indicată de fiecare dată de către antreprenor. Antreprenorul are dreptul de a ajusta în mod corespunzător prețurile convenite pentru produse care nu au fost livrate în caz de modificări ale cursului de schimb, majorări ale prețurilor materiilor prime, majorări de prețuri ale subantreprenorilor sau furnizorilor, modificări ale taxelor vamale, modificări ale veniturilor obținute din muncă, intervenții ale statului sau alte situații similare în care antreprenorul nu dispune de posibilități de influențare sau dispune doar de posibilități limitate.

3.6. În măsura în care este posibil, facturarea de către antreprenor se efectuează imediat după livrare. După facturare, plățile sunt scadente în cadrul termenului de plată nominalizat în confirmarea de comandă și în factură, fără deduceri și fără costuri.

3.7. Antreprenorul are dreptul să emită o factură după fiecare livrare parțială. Este exclus orice drept de retenție al beneficiarului, în special și ca urmare a unei livrări incomplete, pretenții de garanție oferită de către producător și de garanție legală.

3.8. Plățile efectuate de beneficiar intrate la antreprenor achită mai întâi dobânzile și costurile auxiliare, apoi costurile premergătoare litigiului (gen costuri de colectare) și ulterior capitalul datorat, începând cu datoria cea mai veche. În cazul în care există creanțe din diferite livrări, antreprenorul decide cu privire la alocarea banilor încasați.

3.9. Toate creanțele antreprenorului (inclusiv obligații de plată viitoare ale beneficiarului) devin scadente imediat dacă beneficiarul intră în întârziere cu plata chiar și a unei singure datorii, astfel încât în cazul unei întârzieri a beneficiarului, antreprenorul poate solicita achitarea întregii datorii încă neachitate a beneficiarului (întârziere la plată). În acest caz, devin scadente și toate bonificațiile acordate de către antreprenor. Același lucru este valabil și atunci când beneficiarul își oprește plățile, este îndatorat excesiv, este respinsă deschiderea unui proces de insolvență ca urmare a lipsei activelor sau devin cunoscute circumstanțe care justifică dubii întemeiate cu privire la credibilitatea financiară a beneficiarului sau intervin motive similare care fac inacceptabilă pentru antreprenor o continuare a contractului. Motivele nominalizate – în special întârzierea plății de către beneficiar – constituie, independent de acestea, un motiv pentru revocarea contractului de către antreprenor.

3.10. În cazul întârzierii la plată sau al unei îngrijorări întemeiate privind capacitatea de plată a beneficiarului, antreprenorul are dreptul – indiferent de consecințele juridice – să condiționeze livrările, respectiv serviciile ulterioare prin plăți în avans sau garanții de plată ale beneficiarului.

3.11. Antreprenorul are dreptul să efectueze o compensare față de beneficiar între toate drepturile beneficiarului, în măsura în care acestea pot fi supuse popririi, și toate obligațiile beneficiarului. Beneficiarul renunță necondiționat și irevocabil la aceea de a-și anula obligațiile față de antreprenor prin compensare.

 

4. COSTURI CU SOMAȚIILE ȘI INCASO / ÎNTÂRZIERE ȘI DOBÂNZI DE ÎNTÂRZIERE

4.1. Beneficiarul va suporta toate costurile care îi revin antreprenorului în timpul sau după durata contractului ca urmare a colectării creanțelor scadente, în special și prin somații și incaso, sau pentru alte executări judiciare și extrajudiciare. Pentru somații se va factura în fiecare caz individual o taxă de somare de 40,00 Euro; în cazul în care costurile efective pentru somație sunt mai mari, se va factura valoarea mai mare.

4.2. În caz de întârziere și în caz de dizolvare, beneficiarul îi datorează antreprenorului, independent de vină, dobânzi de întârziere în valoare de 9,2% peste rata dobânzii de bază (paragraful 456 UGB – Codul întreprinderilor comerciale), în situația în care nu au fost convenite dobânzi de întârziere mai mari. Prin aceasta nu se aduce atingere celorlalte drepturi care îi revin antreprenorului în urma încălcării contractului de către beneficiar. Independent de datoria ca urmare a întârzierii la plată, beneficiarul trebuie să achite antreprenorului și daunele cauzate prin întârzierea efectuării plății.

 

5. LIVRAREA

5.1. Livrarea se efectuează pe contul și riscul beneficiarului. Riscul și toate celelalte sarcini sunt transferate beneficiarului imediat ce marfa părăsește depozitul sau fabrica de livrare sau imediat ce beneficiarul a fost înștiințat cu privire la disponibilitatea de livrare, în funcție de care aspect intervine primul. În cazul în care s-a convenit ridicarea de către beneficiar, riscul și sarcinile sunt transferate către beneficiar imediat ce acesta a ridicat marfa sau intră în întârziere de recepționare a mărfii. Antreprenorul are dreptul să efectueze livrări parțiale.

5.2. Modul de livrare (modul de expediere a mărfii și mijlocul de transport) depinde de mărfurile comandate și va fi stabilit de către antreprenor – în condițiile luării în considerare a intereselor beneficiarului. Livrarea se efectuează la adresa de livrare adusă la cunoștință de către beneficiar și la termenul de livrare convenit (moment de livrare sau interval de timp de livrare). Termenul de livrare convenit este considerat ca fiind respectat dacă beneficiarului i se notifică în cadrul termenului de livrare convenit disponibilitatea de livrare a antreprenorului și apoi se efectuează livrarea în cadrul unui termen ulterior potrivit, care este de cel puțin opt săptămâni. Independent de acestea, antreprenorul are dreptul să efectueze modificări potrivite și justificate obiectiv ale termenului de livrare, în cazul în care există motive obiective care împiedică respectarea termenului de livrare convenit.

5.3. Beneficiarul este obligat să recepționeze mărfurile la termenul de livrare convenit. Beneficiarul este răspunzător obiectiv față de antreprenor pentru toate cheltuielile și daunele cauzate acestuia prin întârzierea sa la recepționarea mărfii.

5.4. Obligațiile de livrare ale antreprenorului sunt suspendate în situația în care acesta este împiedicat să efectueze livrarea ca urmare a forței majore, respectiv a altor circumstanțe pentru care nu este responsabil. Ca forță majoră sunt considerate deranjamentele operaționale și cele de trafic, măsuri ale autorităților și livrări necorespunzătoare ale furnizorilor de componente. În cazul în care livrarea sau serviciul devin imposibile ca urmare a unor astfel de circumstanțe, antreprenorul este exonerat de obligațiile sale de livrare sau de prestarea serviciului, fără ca prin aceasta să îi revină de aici drepturi – ca de exemplu drepturi la despăgubire.

5.5. Obligațiile de livrare ale antreprenorului sunt suspendate în situația în care beneficiarul se află în întârziere de plată sau dacă acesta nu a precizat – la solicitarea antreprenorului – toate detaliile comenzii.

5.6. În cazul în care antreprenorul depășește termenul de livrare convenit ca fiind obligatoriu, beneficiarul se poate retrage din contract exclusiv în condițiile stabilirii în scris a unui termen ulterior de cel puțin opt săptămâni. Sunt excluse drepturile de despăgubire ca urmare a întârzierii livrării, serviciului sau neîndeplinirii de către antreprenor – cu excepția situațiilor de culpă gravă (în mod intenționat sau din neglijență crasă) a antreprenorului. Sunt întotdeauna excluse revendicările de natură penală.

5.7. În cazul în care s-a convenit ridicarea de către beneficiar, acesta este obligat ca, după notificarea de către antreprenor, să ridice imediat marfa depozitată la antreprenor, în orice caz însă în decurs de o săptămână. Comenzile speciale asociate contractului, pentru care nu s-a solicitat livrarea în decurs de 2 săptămâni după termenul de livrare sau de ridicare convenit, vor fi facturate. Pentru depozitări după depășirea termenului de livrare sau de ridicare, beneficiarul datorează o taxă adecvată.

5.8. Efectuarea livrării este condiționată de posibilitatea și permisiunea accesului autocamioanelor grele, aspect care trebuie asigurat de către beneficiar. În lipsa unui acord prin care să fie stipulat altfel, descărcarea se face de către beneficiar însuși sau de către un terț însărcinat de acesta, pe costul și riscul beneficiarului. În cazul în care s-a convenit ca descărcarea să fie efectuată de către antreprenor, acest lucru înseamnă depunerea mărfii, respectiv a obiectului contractului, direct lângă autocamion, iar beneficiarul trebuie să asigure o suprafață de depozitare adecvată.

 

6. ABATERI DE MASĂ/ TOLERANȚE

Sunt admisibile numai abateri rezonabile pentru beneficiar, nesemnificative și justificate obiectiv în ceea ce privește dimensiunile, greutatea, cantitatea, calitatea și performanțele – în special dacă acestea corespund standardelor DIN/EN, normelor tehnice austriece sau practicii curente. În ceea ce privește cantitatea de livrare, beneficiarul trebuie să accepte o abatere cantitativă de +/- 10%.

 

7. GARANȚIA LEGALĂ

7.1. În sensul paragrafului 924 alin. 1 din Codul Civil austriac, ca predare se consideră momentul transferului riscurilor.

7.2. Obligația de garanție legală a antreprenorului nu se extinde asupra deficiențelor care sunt atribuite beneficiarului sau unor terți.

7.3. Beneficiarul trebuie să verifice marfa neîntârziat după predare și să comunice imediat în scris posibilele deficiențe, însă în decurs de maxim trei zile. În cazul unor deficiențe ascunse, termenul se calculează din momentul descoperirii deficienței. În cadrul verificării, beneficiarului îi revine de asemenea obligația de a controla conformitatea mărfii cu comanda, atât vizual cât și pe baza denumirilor de produs și numerelor de lot indicate. Omiterea notificării deficiențelor, notificarea întârziată a acestora sau în formă necorespunzătoare are drept consecință aprobarea mărfii și pierderea drepturilor beneficiarului cu privire la deficiențele mărfii și care derivă din garanție, despăgubiri și erori. 

7.4. Termenul de garanție (paragraful 933 alin. 1 Codul Civil austriac) este de șase luni de la predare. Prescrierea (paragraful 933 alin. 3 Codul Civil austriac) intervine odată cu expirarea termenului de garanție. Existența deficiențelor la momentul predării (punctul 7.1.) trebuie demonstrată de către beneficiar.

7.5. Toate drepturile și revendicările de garanție legală ale beneficiarului, precum și posibilele drepturi din garanțiile oferite de către antreprenor se anulează în cazul în care beneficiarul dispune efectuarea unor lucrări de retușare, reparații sau a altor lucrări de către terți care nu au fost însărcinați de către antreprenor. Într-un caz de garanție legală, antrenorul are opțiunea de a remedia deficiența pe costuri proprii sau de a înlocui marfa în condițiile unei reduceri de preț. Sunt excluse alte drepturi și revendicări ale beneficiarului care să derive din garanția legală. În cazul unei prestații de înlocuire comandate de beneficiar va fi exclusă obligația antreprenorului de înlocuire, însă aceasta este limitată la valoarea costurilor proprii din situația prestării de către antreprenor.

7.6. În cazul unor deficiențe care rezultă din deficiențe ale materiilor prime, antreprenorul trebuie să ofere garanție legală numai în situația în care antreprenorul ar fi trebuit să identifice deficiența în condițiile utilizării diligenței unui expert. Pentru acestea și pentru toate produsele și mărfurile externe livrate împreună cu marfa, antreprenorul își va asuma numai acea garanție legală, pentru care producătorii și furnizorii acestor produse și mărfuri își asumă răspunderea în fața antreprenorului.

 

8. RĂSPUNDERE

8.1. O obligație de acordare de despăgubiri din partea antreprenorului presupune o culpă gravă (în mod intenționat sau din neglijență crasă), astfel încât aceasta nu este avută în vedere în cazul unei neglijențe minore – în situația în care nu este vorba despre vătămări de persoane. O obligație de acordare de despăgubiri este limitată la compensarea pierderii directe suferite în urma deficiențelor, de aceea fiind exclusă compensarea unui profit pierdut, a unor daune subsecvente în urma deficiențelor și a altor daune subsecvente, a unor daune colaterale și indirecte, pierderi de dobânzi, economii omise, daune ale unor terți, daune din revendicări ale unor terți și pierderi pur pecuniare. Dincolo de acestea, răspunderea antreprenorului este limitată ca valoare la suma convenită a comenzii. Nu se aplică paragraful 1299 din Codul Civil austriac.

8.2. Drepturile de despăgubire ale beneficiarului se prescriu în termen de trei luni de la detectabilitatea evidentă a pagubelor și a autorului pagubelor, însă în orice caz, independent de aceasta, în termen de trei ani de la predare (punctul 7.1.). 

 

9. DREPTUL DE RETENȚIE ASUPRA PROPRIETĂȚII

9.1. Marfa livrată rămâne în proprietatea antreprenorului până la achitarea integrală de către beneficiar a tuturor plăților datorate în urma acestui contract. Atâta timp cât există dreptul de retenție asupra proprietății, este neadmisibilă o înstrăinare, ipotecare, un transfer ca garanție sau alte feluri de cedare a mărfii către terți. În situația în care marfa livrată în condiții de drept de retenție asupra proprietății ar deveni sechestrată de către terți, beneficiarul trebuie să îl înștiințeze neîntârziat, în scris, pe antreprenor despre acest aspect și să îl atenționeze pe terț cu privire la dreptul de retenție al antreprenorului asupra proprietății. 

9.2. În cazul în care, fără să țină cont de dreptul de retenție asupra proprietății, beneficiarul înstrăinează marfa, acesta cesionează antreprenorului, în contul plății, creanța din înstrăinare, la valoarea creanței neachitate către antreprenor, inclusiv toate costurile conexe. Același lucru este valabil și pentru creanțe ale beneficiarului, care îi survin acestuia față de terți prin prelucrarea, amestecarea sau combinarea mărfurilor antreprenorului. Antreprenorul acceptă această cesionare. În cazul prelucrării mărfii de către beneficiar, acesta îi transferă în plus antreprenorului cota de coproprietate rezultată, care îi revine.

9.3. În cazul în care, în mod nejustificat, beneficiarul nu îndeplinește regulamentar o obligație esențială – în special obligația sa de plată – din acest contract sau dacă anumite circumstanțe sugerează o înrăutățire a condițiilor economice ale beneficiarului, antreprenorul are dreptul în orice moment să solicite restituirea de către beneficiar a mărfii și să o confiște și fără contribuția beneficiarului, pe costurile acestuia. În acest sens, beneficiarul se obligă ca la prima solicitare, să depună marfa aflată în proprietatea antreprenorului într-un loc stabilit de către antreprenor în vederea asigurării proprietății antreprenorului sau să o expedieze la o adresă stabilită de către antreprenor. Dincolo de acestea, beneficiarul îi acordă antreprenorului permisiunea irevocabilă să acceseze acele terenuri, clădiri și alte spații ale sale în care se găsesc sau s-ar putea găsi mărfurile și, în cazul unei blocări a acestora, să dispună deschiderea lor. Beneficiarul declară că din aceasta nu vor decurge consecințe legale de nicio formă – în special pretenții de răspundere civilă a antreprenorului – și că renunță la deschiderea în acest context a unor acțiuni de încălcare a proprietății. Invocarea de către antreprenor a dreptului de retenție asupra proprietății nu reprezintă o retragere din contract a antreprenorului, cu excepția situației în care antreprenorul declară explicit beneficiarului retragerea din contract.

9.4. Beneficiarul trebuie să compenseze costurile create antreprenorului în legătură cu invocarea dreptului de retenție al antreprenorului asupra proprietății.

 

10. TRANSMITEREA ELECTRONICĂ A FACTURII ȘI CORESPONDENȚĂ

Beneficiarul este de acord cu transmiterea electronică de către antreprenor a facturii și cu corespondența pe cale electronică. Acesta trebuie să asigure faptul că transmiterile electronice ale antreprenorului pot fi recepționate la adresa de e-mail pe care a comunicat-o și trebuie să configureze echipamentele tehnice (filtre, firewall) în mod corespunzător. Scrisorile electronice de răspuns automatizate ale beneficiarului nu reprezintă un impediment pentru o transmitere efectivă. Antreprenorul nu răspunde pentru daune care rezultă dintr-o transmitere electronică a facturii. În acest context, beneficiarul poartă riscul unui atac din partea unor terți neautorizați. Beneficiarul poate revoca oricând, în scris, acest consimțământ.

 

11. PROTECȚIA DATELOR

Nota informativă a antreprenorului cu privire la protecția datelor, cu toate informațiile referitoare la protecția datelor poate fi accesată online la https://www.blecha.at/datenschutz/. La solicitarea beneficiarului, antreprenorul îi va transmite acestuia neîntârziat nota informativă cu privire la protecția datelor, prin poștă sau prin e-mail.

 

12. MODIFICAREA ADRESEI

Beneficiarul este obligat să îi aducă la cunoștință neîntârziat antreprenorului modificări ale adresei sale de livrare, respectiv a adresei companiei, precum și ale adresei sale de e-mail, atâta timp cât prezentul contract nu este îndeplinit integral de către cele două părți. Până în momentul aducerii la cunoștință a unei adrese modificate, declarații ale beneficiarului pot fi expediate cu valabilitate juridică la ultima adresă, respectiv adresă de e-mail, adusă la cunoștință.

 

13. LOCUL DE ÎNDEPLINIRE, INSTANȚA COMPETENTĂ ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ

13.1. Locul de îndeplinire (atât pentru livrare, cât și pentru plată) este sediul antreprenorului.

13.2. Instanța competentă faptic pentru toate litigiile create din și în legătură cu acest contract și din raportul juridic care rezultă din acesta este instanța de la sediul antreprenorului. 

13.3. Asupra acestui contract și a relației comerciale dintre antreprenor și beneficiar se aplică legislația austriacă – în condițiile excluderii prevederilor de referință ale dreptului privat internațional și ale Convenției Națiunilor Unite privind vânzarea internațională de mărfuri. 

 

14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Orice modificare a contractului necesită forma scrisă, ceea ce se aplică și pentru amendarea acestei clauze.

14.2. Limba contractului și limba de comunicare este limba germană. În cazul unor probleme de interpretare, trebuie să se utilizeze în permanență versiunea în limba germană a prezentelor CCG.

14.3. În cazul în care dispoziții individuale ale acestor condiții comerciale sunt sau devin nevalide, prin aceasta nu se aduce atingere valabilității celorlalte dispoziții. Clauza devenită nevalidă va fi înlocuită cu clauza care este cea mai apropiată din punct de vedere economic de clauza eliminată.

Versiune din 21.04.2022

Contactați-ne

Aveți întrebări sau neclarități?

Telefon

+43 2635 68097

E-Mail

[email protected]

Contactați-ne

Spuneți-ne cum vă putem ajuta cel mai bine. Ne puteți contacta telefonic, prin e-mail sau în direct pe chat.

Cereți acum

Aboneaza-te la Newsletter

Fiți la curent cu newsletterul nostru.

Înregistrează-te acum