Termeni și condiții generale

Blecha GmbH, VALABILE ÎNCEPÂND CU 25.11.2021


1. GENERALITĂȚI

Următoarele condiții generale de desfășurare a activității se aplică tuturor ofertelor, comenzilor, contractelor, furnizărilor sau altor performanțe ale firmei Blecha GmbH. Aceste condiții se aplică în cazul ansamblului operațiunilor de afaceri prezente și viitoare ale firmei Blecha GmbH, denumită în continuare „prestator”, fiind obligatorii chiar și de exemplu atunci când în cazul comenzilor verbale și telefonice nu s-a făcut o referire explicită la ele. Beneficiarul acceptă aceste condiții, dacă nu în alt mod, prin preluarea de mărfuri și servicii. Declarațiile contradictorii din partea beneficiarului sunt nule din punct de vedere juridic. Condițiile generale de desfășurare a activității partenerului de afaceri sunt excluse în mod explicit pe întreaga durată a desfășurării relației de afaceri. Înțelegerea scrisă cu privire la modificarea anumitor condiții nu aduce atingere celorlalte condiții.

2. OFERTE ȘI COMENZI

Ofertele noastre sunt întotdeauna non-obligatorii. Confirmările comenzilor, împreună cu documentele anexate, sunt considerate drept acceptate de către plasatorul comenzii dacă acesta nu-și comunică în scris obiecțiile. Comunicarea în scris a obiecțiilor trebuie efectuată în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii și trebuie însoțită de documentele doveditoare. Abaterile de natură comercială privind obiectele livrării și prestării rămân rezervate în măsura în care acestea nu sunt corelate cu modificări semnificative ale funcției sau calității. Suntem îndreptățiți să acceptăm comenzi chiar și numai parțial sau să respingem comenzi fără precizarea motivelor. Dacă beneficiarul achiziționează produsul în vederea vânzării sau utilizării acestuia conform prevederii privind asamblarea obiectelor, atunci acesta este obligat să pună la dispoziție documentele necesare, respectiv certificatele aferente materialelor cel târziu în momentul plasării comenzii. În cazul nerespectării acestei obligații, firma Blecha GmbH va primi despăgubiri. Nu se acceptă nicio garanție în ceea ce privește disponibilitatea acestor documente. Prestatorul are dreptul la compensarea costurilor punerii la dispoziție a documentelor, însă cel puțin cu 15,00 Euro pentru fiecare document.

3. PREȚ ȘI EFECTUAREA PLĂȚII

Prețurile noastre sunt non-obligatorii, excluzând impozitul pe profit și alte cheltuieli impuse prin lege și se aplică din depozit sau unitatea de producție, fără ambalaj, dacă nu s-a stabilit altfel de comun acord. Dacă nu s-a stabilit altfel, sau dacă nu se precizează altfel în facturile noastre, prețul de achiziție este scadent imediat după livrare, fără deducerea reducerii de preț. Facturile însoțitoare se vor plăti astfel încât noi să dispunem de suma respectivă în ziua scadenței. Facturile primite pot fi plătite indiferent de referirea de către beneficiar la cea mai veche livrare. Costurile tranzacției vor fi suportate de către beneficiar. În cazul depășirii termenului de plată, se aplică urmările întârzierii, fără a mai fi necesar un avertisment. În cazul întârzierii, avem dreptul la compensarea costurilor legate de emiterea avertismentului și a costurilor necesare biroului de avocatură, în măsura în care acestea sunt precizate conform prevederilor legale, mai ales conform prevederii privind tarifele maxime ale instituțiilor de recuperare a creditelor sau conform legii privind tarifele birourilor de avocatură. Se exclud rețineri ale plăților sau compensarea cauzată de eventuale pretenții contradictorii din partea beneficiarului. În cazul depășirii obiectivului plății sau în cazul întârzierii, vom calcula dobânzi de 8 % peste valoarea de bază a dobânzii, cu excepția cazului în care s-au stabilit dobânzi mai mari. Se reține dreptul solicitării de despăgubiri pentru un prejudiciu patrimonial suplimentar. În fiecare caz particular, se va calcula o penalizare de 40,00 Euro. Costurile suplimentare, cum ar fi costurile aferente transportului, asigurării, acordării asistenței la punerea în practică, la implementare și introducere, precum și costurile aferente certificărilor vor fi suportate de către beneficiar. În mod similar, beneficiarul va suporta costurile aferente tuturor tipurilor de impozite, cheltuieli, taxe și tarife vamale. În cazul comenzilor cu o valoare netă a mărfurilor mai mică de 200,00 Euro, ne rezervăm dreptul de a calcula această sumă drept valoare minimă a comenzii, respectiv ca mic supliment la factură. Dacă după încheierea contractului se constată că revendicarea noastră privind plata este periclitată de către lipsa performanței din partea beneficiarului sau că beneficiarul întârzie în mod semnificativ efectuarea plății sau în cazul altor circumstanțe care au drept consecință înrăutățirea semnificativă a performanței beneficiarului după încheierea contractului, ne revin drepturile conform Art. 1052 din Codul civil german. De asemenea, avem și dreptul de a declara imediat scadente toate revendicările ce reies din raportul de afaceri cu beneficiarul. O reducere stabilită de comun acord se referă întotdeauna doar la valoarea calculată, iar compensarea tuturor obligațiilor beneficiarului în momentul oferirii reducerii constituie condiția principală. În măsura în care nu s-a stabilit altfel, termenele reducerilor încep de la data decontării.

4. TERMENE DE LIVRARE

Acceptarea termenelor de livrare și a termenelor limită are loc în mod loial și în deplină cunoștință de cauză. Un termen de livrare acceptat se consideră aplicabil dacă beneficiarului i se demonstrează în termen respectiv că suntem dispuși să efectuăm livrarea. În caz de forță majoră, măsuri luate de autorități sau alte circumstanțe pe care nu le putem influența, termenul de livrare se amână în mod corespunzător, în funcție de durata circumstanțelor respective. Beneficiarului nu i se impune plata unor despăgubiri sau alte pretenții față de noi dacă întârzierea livrării constituie vina furnizorului nostru. În cazul în care noi depășim, termenele de livrare stabilite, beneficiarul are dreptul de a se retrage din raportul contractual, dacă nu efectuăm livrarea într-un termen rezonabil de minimum patru săptămâni. Se exclude plata de despăgubiri ca urmare a livrării întârziate, prestării întârziate de servicii sau lipsei acestora, cu excepția cazului lipsei premeditării sau a neglijenței grave. Beneficiarul va accepta depășirile pe termen scurt ale livrărilor, fără a-i reveni dreptul la plata de despăgubiri sau la retragerea din relația contractuală. Se exclud revendicările de natură penală. Nu suntem obligați să efectuăm livrarea atât timp cât beneficiarul a întârziat efectuarea unei plăți sau atât timp cât nu au fost clarificate toate detaliile privind comanda.

5. ABATERI PRIVIND CANTITATEA, LIVRĂRI PARȚIALE

Abaterile privind cantitatea, greutatea și bunurile sunt permise conform normelor DIN/EN, normelor tehnice ÖNORMEN sau efectuării transportului. Pentru alte abateri sunt necesare negocieri speciale. În ceea ce privește cantitățile livrate, păstrăm un grad de toleranță de +/- 10%.

Livrările parțiale sunt permise, sunt considerate o afacere de sine stătătoare și se vor factura în mod corespunzător. În cazul livrărilor parțiale sau al livrărilor resturilor bunurilor, se aplică însă costuri de transport, per care le va suporta beneficiarul.

6. TRANSFERUL RISCURILOR

Din momentul în care mărfurile părăsesc depozitul nostru sau unitatea de producție, sau din momentul în care beneficiarul a luat la cunoștință disponibilitatea noastră de a efectua livrarea, toate riscurile și responsabilitățile i se transferă acestuia.

7. RETURNĂRI

Returnarea și schimbarea mărfurilor livrate sunt posibile doar cu acordul nostru explicit, exprimat în prealabil. Costurile rezultate astfel vor fi suportate de către beneficiar. În cazul mărfurilor în stare impecabilă și nemodificată, oferim o compensare a valorii materialului, deducând o taxă de manipulare în valoare de 25% din valoarea mărfii, însă de minimum 110,00 Euro. Nu se acceptă returnarea sortimentelor speciale, a mărfurilor nedepozitate și a mostrelor de materiale.

8. GARANȚIE

Beneficiarilor care nu sunt consumatori în sensul legislației privind protecția muncii, le oferim garanția conform legii, sub rezerva că se oferă garanție doar în legătură cu defectele privind materialul, producția și construcția care au fost semnalate înaintea trecerii termenului de 24 de luni de la data producției și înainte de predarea produselor către consumatorul final.

8.1. Inversarea sarcinii probei

Obligația prezentării de probe în cazul existenței defectelor în momentul predării mărfii se aplică și în primele 6 luni de la predarea către beneficiar.

8.2. Dreptul de a recurge la răspundere

Se exclude de comun acord dreptul beneficiarului față de noi de a recurge la răspundere conform art. 933 alineatul b din Codul Civil – în măsura în care acesta se aplică .

8.3. Excluderea garanției

Pretențiile suplimentare privind garanția se anulează în măsura în care s-au executat lucrări asupra mărfurilor de către persoane terțe, necontractate de către noi. În cazul acesta, optăm fie pentru corectarea defectelor și aducerea produsului respectiv într-o stare utilizabilă, noi suportând costurile, fie pentru înlocuirea produselor afectate. Se exclud revendicările suplimentare. Nu oferim garanție pentru daunele survenite asupra mărfurilor, cauzate de către terți (în timpul livrării de către terți sau în timpul montării de către client sau de către terți). În cazul eventualelor înlocuiri ale produselor, oferim garanție doar până la valoarea propriilor costuri.

8.4. Corectarea defectelor

Beneficiarul trebuie să verifice în timp util dacă marfa livrată corespunde calitativ și cantitativ acordului contractual și dacă este adecvată domeniului de utilizare stabilit. Dacă această verificare nu se efectuează integral sau dacă defectele constatate nu sunt comunicate în scris cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare de la preluarea mărfii, aceasta din urmă va fi considerată drept acceptată în ceea ce privește defectul, respectiv în ceea ce privește domeniul de utilizare stabilit. Defectele ascunse se vor comunica imediat după constatarea lor, însă cel târziu în termen de 6 luni de la preluarea mărfii. Corectarea defectelor este exclusă dacă starea mărfii după predarea acesteia a fost modificată din orișice motive, și anume de cauze sau circumstanțe independente de noi. Corectarea defectelor nu anulează obligația respectării condițiilor de livrare și plată. Condiția oferirii drepturilor la garanție o constituie dovedirea defectului de către beneficiar în etapa de predare a mărfii.

În cazul defectelor privind materia-primă, oferim garanție doar în măsura în care defectul ar fi putut fi constatat în timpul utilizării sub supraveghere de specialitate, și anume în contextul garanției furnizorilor noștri. Pentru toate produsele și mărfurile străine livrate împreună cu marfa comandată, se oferă doar acea garanție pe care și-o asumă față de noi producătorii și furnizorii acestor produse și mărfuri. În afară de această garanție, nu garantăm pentru nicio altă daună, de niciun alt fel, constatată sau urmând a fi constatată, cu excepția cazului în care aceste daune au fost generate cu intenție sau dintr-o gravă neglijență. Responsabilitatea firmei Blecha GmbH pentru daunele generate în urma unei ușoare neglijențe este exclusă. Sunt excluse drepturile terților, precum și înlăturarea defectelor – sau a daunelor rezultate. Cu toate acestea, în cazul răspunderii privind despăgubirile generate de prevederi legale obligatorii prezente sau viitoare, aceasta se limitează la valoarea mărfurilor livrate. În măsura în care nu s-a stabilit altfel, revendicările contractuale ale beneficiarului față de noi se prescriu 6 luni de la livrarea mărfurilor.

9. ANULAREA

Dacă beneficiarul se retrage din relația contractuală fără a fi îndreptățit în acest sens sau dacă solicită anularea contractului, noi avem opțiunea de a solicita îndeplinirea termenilor contractuali sau de a fi de acord cu anularea contractului. În acest ultim caz, conform opțiunii noastre, beneficiarul este obligat, chiar și în lipsa datoriilor sau a daunelor, să plătească o compensare paușală a daunelor în valoare de 25% din suma brută sau să plătească despăgubirile integral. Despăgubirilor paușale nu li se aplică prevederile legale privind temperarea.

10. REZERVA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Până la plata integrală a prețului de achiziție, marfa livrată rămâne în proprietatea noastră iar beneficiarul este responsabil de toate costurile aferente. În cazul întârzierii, chiar și parțiale, avem dreptul de a lua înapoi marfa, chiar și fără acordul beneficiarului.

În cazul intervenției terților în dreptul nostru de proprietate asupra obiectelor respective, beneficiarul va trebui să comunice terților dreptul nostru de proprietate și să ne anunțe fără întârziere cu privire la intervenția terților. Până la clarificarea integrală a situației, beneficiarul este responsabil cu privire la riscul de distrugere, pierdere sau degradare a mărfii. Drepturile față de asiguratori se situează în limitele art. din legea privind asigurările. Astfel, beneficiarul are obligația de a asigura bunurile împotriva tuturor pericolelor și de a le păstra în siguranță. Dacă beneficiarul obține prin prelucrare, multiplicare sau corelare drepturi față de terți, noi avem dreptul de a cere compensarea acestor drepturi. Beneficiarul se obligă să ajungă în timp util la o înțelegere cu clientul cu privire la cesiune, să ne comunice identitatea acestuia și să ne pună la dispoziție toate informațiile cu privire la situația existentă. Beneficiarul are dreptul la asigurarea preluării sau ipotecării în siguranță a mărfii respective. În cazul multiplicării, amestecării sau prelucrării mărfii de către beneficiar, acesta este obligat să ne comunice partea sa din dreptul de proprietate rezultată astfel, pentru a ajusta prețul în mod corespunzător. Avem dreptul de a cere înapoi marfa livrată dacă primim informații defectuoase de natură financiară din partea beneficiarului, dacă acesta obiectează cu privire la confirmări sau dacă intervine o înrăutățire semnificativă a relațiilor economice cu acesta. Dacă beneficiarul predă marfa respectivă în schimbul plății în numerar, el transferă deja prin această acțiune prețul de achiziție către cumpărătorul / clientul său. De asemenea, beneficiarul trebuie să ne comunice situația cu privire la drepturile noastre de proprietate asupra mărfii respective, punându-ne la dispoziție documentația corespunzătoare.

11. AMBALAJUL

Ambalajul dorit de către beneficiar sau cerut de către noi, respectiv, de către unitatea de producție, se va factura în mod corespunzător. Vom asigura mijloacele de protecție și/sau de transport conform experienței noastre, costurile fiind suportate de către beneficiar. Costurile aferente transportului și eliminării adecvate a ambalajului vor fi suportate de către beneficiar. Noi nu vom prelua înapoi ambalajul.

12. LIVRAREA FACTURILOR

Clinetul este de acord în mod explicit cu livrarea facturilor în format electronic. El trebuie să se asigure că pot fi livrate în mod corespunzător la adresa de e-mail dată, iar mijloacele tehnice cum ar fi programele de filtrare sau firewall-urile să fie setate corespunzător. Factura electronică va fi luat în considerare ca trimisă, chiar și la un răspuns electronic automat. Acest mesaj nu este considerat ca fiind o livrare invalidă a facturii. Blecha GmbHnu este răspunzătoare pentru daunele rezultate din livrarea facturii în format electronic față de o livrare poștală. Clientul este conștient și responsabil de faptul că prin stocarea facturii ectronice crește riscul accesului de către părțile terțe neautorizate. În plus, clientul trebuie să ne informeze imediat cu privire la modificarea adresei de e-mail. Trimiterea facturii electronice, la ultima adresă cunoscută a clientului, se consideră ca primită, chiar dacă clientul nu ne-a anunțat de schimbarea ei. Trimterea facturi in format electronic poate fi revocată de către client în scris, prin e-mail, fax sau scrisoare. După sosirea și procesarea revocării, clientul primeste viitoarele facturi prin postă la ultima adresă cunoscută nouă.

13. PROTECȚIA DATELOR

Clinetul este de acord în mod explicit ca datele sale cu carater personal cum ar fi nume/ companie, ocupația, data nașterii, Registrul Comerțului, persoana cu putere de reprezentare, persoana de contact, adresa comercială și alte adrese ale clientului, numărul de telefon și fax, adresa de e-mail, detalii bancare, informațiile privind cardul de credit, CIF – codul de identificare fiscală să fie salvate și procesate în scopul delurări contractului cât și pentru scopuri promoționale (trimiterea ofertelor promoționale, broșurilor și a buletinelor informative atât pe cale electronică cât și pe cale poștală).

Această aprobare poate fi revocată în orice moment, în scris, prin e-mail, fax sau scrisoare. Clientul este de acord cu faptul că, ne rezervăm dreptul de a da informații despre relațiile de afaceri birourilor de credit aprobate. Ne rezervăm dreptul de a înștiința asigurătorii de credit: în cazul unei revendicări, al unui refuz de încasare a cecurilor și al valutei, unei cereri de ordin judecătoresc, unei reclamații de neplată, unei sancțiunii de executare silită, unei respingeri sau în cazul unei modificări de către asigurarea creanțelor.

Indicație: Datele clienților sau a persoanelor terțe sunt prelucrate și salvate electronic de către noi, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.

14. JURISDICȚIA ȘI LOCUL EXECUTĂRII

Locul executării este reprezentat de sediul beneficiarului, după cum s-a stabilit de comun acord. Se aplică dreptul austriac. Aplicarea dreptului comercial al ONU se exclude explicit. Limba utilizată la redactarea contractului este limba germană. Părțile contractuale stabilesc de comun acord competența jurisdicțională austriacă. Responsabilă este instanța competentă din localitatea unde se află sediul firmei noastre.

15. CLAUZA DE SALVGARDARE

În cazul în care unul sau mai multe puncte din prezentele condiții generale de desfășurare a activității sunt sau devin nule, acest fapt nu aduce atingere valabilității celorlalte puncte.

Contactați-ne

Aveți întrebări sau neclarități?

Telefon

+43 2635 68097

E-Mail

office@blecha.at

Contactați-ne

Spuneți-ne cum vă putem ajuta cel mai bine. Ne puteți contacta telefonic, prin e-mail sau în direct pe chat.

Cereți acum

Aboneaza-te la Newsletter

Fiți la curent cu newsletterul nostru.

Înregistrează-te acum