Splošni pogoji poslovanja

Blecha GmbH, v veljavi od 25.11.2021


1. Splošno

Naslednji prodajni in dobavni pogoji veljajo za vse ponudbe, naročila, pogodbe, dobave in vse druge storitve podjetja Blecha GmbH. Ti pogoji so zavezujoči za vse sedanje in prihodnje poslovne transakcije podjetja Blecha GmbH – v nadaljnjem besedilu izvajalec – tudi, če to ni posebej omenjeno v primeru ustnih ali telefonskih naročil. Naročnik sprejema te pogoje, če ne drugače, s prevzemom blaga in storitev. Nasprotne izjave naročnika nimajo nobene pravne veljave. Prodajni in dobavni pogoji poslovnega partnerja so izrecno izključeni za čas trajanja pogodbenega razmerja. Pisni sporazum o spremembi posameznih pogojev ne vpliva na preostale pogoje.

2. Ponudbe in naročila

Naše ponudbe so vedno nezavezujoče. Šteje se, da se naročnik v celoti strinja s potrjenimi naročili in morebitnimi prilogami, v kolikor ne poda pisnega ugovora. Naročnik je dolžan poslati svoj pisni ugovor v roku treh delovnih dni, od datuma potrditve naročila. Pridržujemo si pravico do običajnih odstopanj pri dobavi blaga ali storitev, v kolikor se ta odstopanja ne nanašajo na večje spremembe glede delovanja in kakovosti blaga ali storitev. Prav tako si pridržujemo pravico do izpolnitve naročila z delnimi dobavami ali zavrnitve naročila, brez navedbe razloga. Če kupec kupi izdelek za nadaljnjo prodajo ali vgradnjo v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih (BauPVo), mora najkasneje ob potrditvi naročila zahtevati ustrezno zahtevano dokumentacijo oziroma ustrezna potrdila o materialu. Podjetje Blecha GmbH ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi neizpolnjevanja te obveznosti. Podjetje Blecha GmbH. prav tako ne daje nobenega jamstva in/ali garancije za kasnejšo razpoložljivost tovrstne dokumentacije. Izvajalec ima pravico naročniku zaračunati nastale stroške, povezane z zagotavljanjem te dokumentacije, najmanj 15,00 EUR na dokument.

3. Cene in plačilo

Cene naših proizvodov in storitev so nezavezujoče. Cene ne vključujejo davek na dodano vrednost in druge morebitne zakonske dajatve. V kolikor ni drugače dogovorjeno, veljajo cene fco naše skladišče in dobava blaga brez vključene embalaže. V kolikor niso dogovorjeni drugi načini plačila, zapadejo naši računi v takojšnje plačilo ob dobavi blaga, brez kakršnihkoli odbitkov oziroma popustov (skonto). Vsi računi morajo biti poravnani pravočasno, tako da so dobavitelju sredstva na voljo na datum zapadlosti. Iz naslova prispelih plačil se poravnavajo že zapadli odprti zneski (iz naslova že izvedenih dobav), ne glede na stanje odprtih naročil. Vse stroške plačilnega prometa nosi kupec. V primeru zamude plačila, si pridržujemo pravico do obračunavanja zakonskih zamudnih obresti, brez kakršnegakoli predhodnega opominjanja. Pri zamudi plačila, si prav tako pridržujemo pravico do zaračunavanja morebitnih dodatnih stroškov, kot so stroški opominjanja, pravni stroški in stroški odvetnika, v kolikor so ti stroški zakonsko upravičeni in so v skladu z zakonodajnimi določbami, še posebej kadar gre za stroške oz. tarife izterjevalnih služb in za odvetniške tarife. Zadrževanje plačil ali kompenzacije zaradi morebitnih nasprotnih zahtevkov naročnika so izključeni. V primeru neplačila ali zamude plačila, bomo dodatno k osnovni obrestni meri zaračunali še zamudne obresti v višini 8 %, razen če je dogovorjena višja obrestna mera. Prav tako si pridržujemo pravico do uveljavljanja morebitne dodatne premoženjske škode. V vsakem primeru bomo v primeru neplačila ali zamude plačila zaračunali stroške opominjanja v višini 40,00 EUR. Vse dodatne stroške, kot so stroški prevoza, zavarovanj, dovoljenj za izvoz, tranzit ali uvoz ter carinskih listin (WAZ), krije kupec. Prav tako je kupec dolžan plačati vse vrste davkov, dajatev, pristojbin in carin. Za naročila, nižja od 200,00 EUR neto vrednosti, si pridržujemo pravico, da ta znesek obravnavamo kot najnižjo vrednost naročila oziroma zaračunamo za naročila mahne vrednosti ustrezni pribitek.

Če se po sklenitvi pogodbe izkaže, da je naš zahtevek za plačilo ogrožen zaradi nezadostne finančne sposobnosti kupca ali če bi kupec znatno zamujal s plačilom našega računa, in ali če bi se pojavile kakršnekoli druge okoliščine, ki bi predstavljale znatno zmanjšanje finančne zmožnosti kupca, smo upravičeni do uveljavljanja vseh pravic v skladu s § 1052 ABGB. V takem primeru smo upravičeni do plačila vseh odprtih terjatev, ki jih kupec še ni poravnal iz naslova tekočega posla oziroma naročila. Vsi s kupcem dogovorjeni popusti se vedno nanašajo na določene zneske na računih, ob predpostavki, da je kupec v času odobritve popusta poravnal vse zapadle obveznosti. Če ni dogovorjeno drugače, sovpada veljavnost popustov z datumom izstavljenega računa.

4. Dobavni roki

Vsi z naše strani predvideni dobavni roki so določeni v skladu z našim najboljšim poslovnim znanjem in vestjo. Potrjen dobavni rok velja za obvezujočega v primeru, da smo kupcu v dogovorjenem roku potrdili dobavo naročenega blaga. V primeru višje sile, ukrepov s strani upravnih organov ali kakršnihkoli drugih okoliščin, na katere ne moremo vplivati, se predviden dobavni rok ustrezno podaljša. Kupec nima pravice do kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov ali drugih zahtevkov, če je zamuda dobave naročenega blaga povezana z zamudami dobave blaga naših kooperantov oz. naših dobaviteljev blaga. V primeru, da pride do prekoračitve potrjenih dobavnih rokov, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe in sicer v primeru, če dobava blaga ni izpolnjena v najmanj 4 tednih. Vsi odškodninski zahtevki zaradi zamude pri dobavi blaga ali storitev in zaradi kasnejše dobave blaga ali storitev so izključeni, razen če je zamuda, tj. škoda posledica naklepnega dejanja ali hude malomarnosti.

Kupec mora v vsakem primeru sprejeti dejstvo, da lahko prihaja do morebitnih kratkoročnih zamud pri dobavi blaga ali storitev, in nima v zvezi s tem pravice do uveljavljanja kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov ali odstopiti od pogodbe. Prav tako kupec v tem primeru nima pravice do uveljavljanja pogodbene kazni. Obveznost dobave blaga ne bo izpolnjena v dogovorjenem roku, če kupec zamuja s plačilom zapadle fakture in če niso dogovorjene vse podrobnosti posameznega naročila.

5. Odstopanja od teže, delne dobave

Odstopanja od mer, teže in kakovosti blaga so dovoljena v skladu z DIN/EN, tehničnimi predpisi ÖNORM ali kakršnimikoli drugimi veljavnimi predpisi. Za vsa druga odstopanja je potreben poseben dogovor. Dovoljena so odstopanja vrednosti za težo, metražo, število kosov itd. do plus/minus 10% celotne naročene količine blaga.

Dovoljene so delne dobave, ki se obravnavajo kot samostojen posel in se fakturirajo posebej. Pri delnih dobavah in dobavah ostalih pošiljk nastanejo dodatni stroški prevoza, ki jih nosi kupec.

6. Prenos rizika nevarnosti

Takoj ko blago zapusti naše skladišče ali obrat, ali v primeru, da je kupec bil obveščen o predvideni dobavi, prevzema vse rizike za morebitne nevarnosti ali obveznosti kupec sam.

7. Vračilo blaga

Vračilo ali zamenjava dobavljenega blaga sta možni izključno z našo privolitvijo. Vse stroške v povezavi s tem nosi v celoti kupec sam. Za blago v neoporečnem in nespremenjenem stanju se kupcu izda dobropis v vrednosti naročenega blaga, pri čemer se kupcu obračuna še strošek za obdelavo v višini 25% vrednosti blaga oziroma najmanj 110,00 EUR. Izdelki, ki so narejeni po naročilu, izdelki, ki niso na zalogi, in razrezi niso predmet vračila.

8. Garancija

Kupci, ki v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ( iSd KschG) niso potrošniki, so upravičeni do zakonsko določene garancije z omejitvijo, da garancija velja le za materialne, proizvodne ali gradbene napake, ki so nastale pred iztekom 24 mesecev po datumu proizvodnje in pred predajo blaga končnemu kupcu.

8.1. Dokazno breme

Dokazno breme za obstoj napak v času dobave blaga velja tudi v prvih 6 mesecih od predaje blaga končnemu kupcu.

8.2. Pravica do odškodnine

Kupec soglaša – v kolikor bi to bilo potrebno -, da nima v skladu z § 933 b ABGB nobene pravice do uveljavljanja odškodnine oziroma povrnitve stroškov.

8.3. Prenehanje garancije

Vsi garancijski zahtevki in reklamacije so neupravičeni, v kolikor se na blagu izvajajo kakršnakoli dela (popravila, posegi) s strani tretjih, nepooblaščenih oseb. V primeru kakršnihkoli napak ali odstopanj, bomo po naši presoji oz. izbiri napake odpravili na svoje stroške, ali blago zamenjali. Kakršnikoli drugi zahtevki so izključeni. Ne odgovarjamo za škodo, ki je bila povzročena s strani tretjih (v času dobave s strani tretjih ali med vgradnjo blaga s strani kupca ali tretjih). V primeru morebitnih zamenjav nosimo odgovornost le do višine lastnih stroškov.

8.4. Reklamacija blaga

Kupec je dolžan nemudoma preveriti, ali dobavljeno blago ustreza glede količine in kakovosti vsem pogodbenim pogojem, in ali blago ustreza dogovorjenemu področju uporabe. Če je ta pregled delno ali v celoti izpuščen ali če kupec očitnih pomanjkljivosti in napak ne sporoči v pisni obliki najkasneje v roku treh delovnih dni od prevzema blaga, se šteje, da se kupec strinja z vsemi morebitnimi pomanjkljivostmi ali z dogovorjenim področjem uporabe. Kupec mora vse morebitne skrite napake sporočiti takoj po odkritju le-teh, vendar najpozneje v 6 mesecih po prevzemu blaga. Reklamacija blaga ni upravičena v primeru, če se je stanje blaga spremenilo po prevzemu iz kakršnih koli razlogov in zaradi vzrokov in okoliščin, ki so zunaj našega nadzora. Reklamacija blaga kupca ne odvezuje dolžnosti o izpolnitvi dobavnih in plačilnih pogojev. V vsakem primeru velja, da mora kupec dokazati obstoj napake ali pomanjkljivosti blaga ob samem prevzemu le-tega, v kolikor želi uveljavljati kakršnekoli reklamacijske zahtevke.

Za napake na surovinah prevzemamo odgovornost le v primeru, če bodo tovrstne napake ali pomanjkljivosti pravočasno ugotovljene v skladu s strokovnim tehničnim znanjem, vendar zgolj v okviru jamstva s strani našega dobavitelja. Za vse druge izdelke ali blago, ki bodo kupcu dobavljeni skupaj z našimi izdelki oziroma naročenim blagom, prevzemajo odgovornost osebe, ki so odgovorne za proizvodnjo in dobavo teh izdelkov. Poleg tega ne odgovarjamo za kakršnekoli druge vrste vidnih napak, ki jih kupec opazi ob nekem poznejšem času ali za napake, ki so nastale kasneje po izvedeni dobavi, razen v primeru če so te napake bile povzročene naklepno ali iz malomarnosti. Odgovornost podjetja Blecha GmbH je nadalje izključena za škodo, nastalo zaradi pomanjkljivosti, ki so posledica rahle malomarnosti. Morebitni odškodninski zahtevki, zahtevki za odpravo napak – ali posledično nastala škoda – s strani tretjih so prav tako izključeni. Kakršnekoli pravice do odškodninskih zahtevkov v skladu z veljavnimi ali v prihodnje sprejetimi predpisi, so možne le v okviru garancije naših dobaviteljev in proizvajalcev, vendar največ do višine prodajne cene dobavljenega blaga. V kolikor ni drugače dogovorjeno, zastarajo vsi zahtevki, ki bi jih kupec uveljavljal zoper nas iz naslova dobavljenega blaga, v roku 6 mesecev po dobavi blaga.

9. Odpoved pogodbe

Če želi kupec neupravičeno odstopiti od pogodbe, ali če želi le-to neupravičeno odpovedati, ima nasprotna stranka pravico vztrajati pri izpolnitvi pogodbe ali pa pogodbo razdreti. V slednjem primeru je kupec dolžan, po presoji nasprotne stranke, plačati pavšalno odškodnino v višini 25% bruto vrednosti naročila ali dejansko nastalo škodo, tudi v primeru neobstoja krivdnega dejanja ali škode.  Za pavšalno odškodnino ne veljajo zakonske omejitve.

10. Lastninski pridržek

Dokler kupec ne plača dobavljenega blaga v  celoti,  ostaja le-to v naši lasti in kupec je odgovoren za vse s tem povezane stroške. Tudi v primeru delnega neplačila blaga, si pridržujemo pravico do vračila blaga, tudi brez soglasja naročnika.

Dokler kupec ne poravna vseh svojih obveznosti iz naslova naročenega oziroma dobavljenega blaga, ki je predmet lastninskega pridržka, mora dobavljeno blago obravnavati kot našo lastnino, ga ustrezno zavarovati in primerno skladiščiti. V primeru, da se izkaže, da je kupec oziroma naročnik plačilno nesposoben, da ugovarja v zvezi z izvedenim naročilom, ali slabo in negospodarno posluje, si pridržujemo pravico zahtevati dobavljeno blago nazaj. Do popolne poravnave neporavnanih terjatev kupec nosi prav tako tveganje za izgubo, uničenje ali posledično poslabšanje kakovosti blaga. Morebitne terjatve do zavarovateljev so v skladu z § 15 VersVG (Zakon o zavarovalnih pogodbah) predhodno odstopljene v korist dobavitelja. V primeru rubeža ali kakršnekoli druge odtujitve dobavljenega blaga s strani tretjih oseb, je kupec dolžan tretje osebe obvestiti, da je blago v naši lasti in nas mora nemudoma v zvezi s tem informirati. Naročnik ima pravico (upoštevaje dejstvo, da je dobavljeno blago v naši lasti) v okviru svojega poslovanja z dobavljenim blagom normalno razpolagati, ga predelovati in ga prodajati naprej. V primeru, da kupec proda blago tretjim osebam in upoštevaje dejstvo, da je blago naša lastnina, nam je dolžan posredovati ime in naslov kupca tega blaga ter vse podatke v zvezi z nadaljnjo prodajo predmetnega blaga, saj smo v primeru neplačila dobavljenega blaga upravičeni do izplačila sorazmernega deleža iz naslova dobave blaga, ki je v naši lasti. V primeru, da naročnik dobavljeno blago proda naprej in zanj s strani svojih kupcev/odjemalcev prejme gotovinsko plačilo, že vnaprej prepušča oz. odstopa plačilo za prodano blago nam, do dokončnega plačila blaga. Nadalje mora naročnik v svojih poslovnih knjigah knjižiti oz. voditi stanje naših terjatev (“podaljšan lastninski pridržek”).

11. Embalaža

V primeru posebnih zahtev glede embalaže (stroški za s strani kupca želeno embalažo, ali stroški za embalažo, ki je po naši presoji potrebna in ustrezna za zavarovanje dobavljenega blaga) nosi vse stroške kupec. Dobavitelj bo v skladu z ustaljeno prakso in izkušnjami poskrbel za varnost in prevoz blaga, vsi stroški v zvezi s tem pa bremenijo kupca. Kupec prav tako nosi vse stroške v zvezi z odvozom in ustreznim odstranjevanjem odpadne embalaže. Vračilo embalaže ni možno.

12. Izdajanje računov

Kupec se izrecno strinja z izdajanjem in prejemanjem računov v elektronski obliki. Poleg tega mora kupec zagotoviti, da bodo vsa z naše strani elektronsko poslana sporočila pravilno dostavljena na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel, in da bo redno posodabljal tehnična sredstva, kot so na primer programi za filtriranje spletnega prometa ali požarni zid. Kakršnikoli s strani kupca samodejno poslani elektronski odgovori ne bodo upoštevani in ne štejejo za verodostojno komunikacijsko sredstvo. Podjetje Blecha GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki je posledica povečanega tveganja nepooblaščenega dostopa tretjih oseb. Kupec prevzema povečano tveganje za dostop do elektronsko poslanih dokumentov s strani tretjih oseb, v primeru shranjevanja elektronskega računa. Poleg tega mora kupec podjetje Blecha GmbH takoj obvestiti o spremembah v zvezi z njegovim aktualnim e-poštnim naslovom. Dostava računov na zadnji znani e-poštni naslov kupca se šteje za prejeto tudi v primerih, če nas kupec ne obvesti o spremembah v zvezi z njegovim elektronskim naslovom. Kupec ima pravico, da preko elektronske pošte, faksa ali navadne pošte prekliče soglasje za prejem elektronskih računov. Po prejemu in obdelavi preklica soglasja bodo vsi nadaljnji računi poslani na zadnji znani poštni naslov kupca.

13. Varstvo podatkov

Kupec z oddajo naročila podaja privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo osebnih podatkov (ime in priimek / podjetje, poklic, datum rojstva, matična številka podjetja, pooblastila za zastopanje, kontaktna oseba, naslov podjetja in drugi naslovi kupca, telefonska številka, številka faksa, e-poštni naslov, bančni podatki, podatki o kreditni kartici, identifikacijska številka za DDV) v skladu s temi splošnimi pogoji ter soglaša s takšnim načinom zbiranja, obdelovanja in hrambe osebnih podatkov ter z obdelovanjem osebnih podatkov s strani pogodbenega obdelovalca. Podjetje Blecha GmbH vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podjete Blecha GmbH obdeluje zbrane osebne podatke kupcev za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanja in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja in za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. To soglasje lahko kupec kadarkoli prekliče preko elektronske pošte, telefaksa ali pošte.

Kupec se prav tako strinja, da lahko o začetku in prenehanju medsebojnega poslovnega razmerja obveščamo priznane kreditne institucije.

Zlasti smo upravičeni tovrstnim kreditnim institucijam posredovati naslednje podatke: stanje odprtih terjatev, zavrnitve čekov in zavrnitev unovčenja menic, zahtevki za razkritje in uporabo pravnih sredstev za poravnavo nespornih terjatev, predlog za izvršbo, uvedba ukrepov za izključitev, zavrnitev ali spremembo zavarovanja škode s strani kreditnih zavarovateljev.

Opomba: podatki o kupcih ali tretjih osebah se hranijo in obdelujejo v elektronski obliki, v obsegu, ki je potreben za pravilno izvajanje pogodbenega razmerja.

14. Kraj izpolnitve in pristojnost sodišča

Kraj izpolnitve je registrirani sedež izvajalca. Uporablja se avstrijsko pravo. Izključena je uporaba Konvencije združenih narodov o mednarodni prodaji blaga. Pogodbeni jezik je nemščina. Za spore iz tega razmerja je pristojno sodišče Republike Avstrije, in sicer pristojno sodišče v kraju sedeža izvajalca.

15. Klavzula o neodvisnosti določb

Če se ena ali več določb teh Splošnih dobavnih in prodajnih pogojev izkaže za protizakonito ali neizvedljivo, s tem ni odvzeta veljavnost ostalih določb.

Pišite nam

Imate vprašanje, potrebujete dodatne informacije?

Telefon

+43 2635 68097

E-naslov

office@blecha.at

Contacte con nosotros

Sporočite nam, kako vam lahko najbolje pomagamo. Na voljo smo vam preko telefona, e-pošte ali klepeta v živo.

Vprašajte zdaj

Naročite se na glasilo

Bodite na tekočem z našimi glasili.

Registriraj se zdaj