Všeobecné obchodné podmienky

Blecha GmbH, PLATNÉ OD 25.11.2021


1. VŠEOBECNE

Nižšie uvedené všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky ponuky, objednávky, zmluvy, dodávky alebo ďalšie služby od spoločnosti Blecha GmbH. Tieto podmienky sú záväzné pre súčasný a budúci obchodný styk spoločnosti Blecha GmbH, ďalej menovaná aj ako dodávateľ, a to aj vtedy ak sa napr. pri ústnej alebo telefonickej objednávke na nich výslovne neodkáže. Objednávateľ akceptuje tieto podmienky, ak nie iným spôsobom, tak tým, že prevezme tovar alebo príjme službu. Prehlásenia objednávateľa, ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami, sú ne-právoplatné. Všeobecné obchodné podmienky obchodného partnera sú pre celkový obchodný vzťah výslovne vylúčené. Písomnou dohodou o určitých podmienkach nie sú dotknuté ostatné podmienky.

2. PONUKY A OBJEDNÁVKY

Naše ponuky sú realizované vždy nezáväzne. Potvrdenia objednávok, aj s ich prílohami, sa považujú za prijaté v plnom rozsahu, ak objednávateľ neoznámi svoje námietky písomne. Písomné oznámenie jeho námietok musí byť zaslané aj s do-loženým dokladom do 3 pracovných dní od dátumu vystavenia. Bežné obchodné odchýlky dodávaných a poskytovaných predmetov zostávajú vyhradené, pokiaľ s nimi nie je spojená výrazná funkčná alebo kvalitatívna zmena. Sme oprávnení, prijímať objednávky aj len čiastočne alebo ich zamietať bez udania dôvodov. Ak kupuje objednávateľ produkt k ďalšiemu predaju alebo montáži, tak je podľa nariadenia o stavebných výrobkoch povinný vyžiadať si najneskôr pri udelení objednáv-ky potrebné dokumenty resp. osvedčenia o materiáli. V prípade, že sa táto povinnosť poruší, spoločnosť Blecha GmbH neuhradí vzniknutú škodu a neprevezme žalobné nároky.

Za dodatočnú dostupnosť týchto dokumentov sa nepreberá žiadna záruka. Za poskytnutie dokumentov je dodávateľ oprá-vnený účtovať s tým spojené náklady, avšak minimálne 15 Euro za dokument.

3. CENA A PLATBA

Naše ceny sú nezáväzné, bez DPH, bez obalu, ďalších zákonných odvodov a platia z nášho skladu alebo dodávateľského závodu, ak nebolo dohodnuté inak. Ak nie je nič iné dohodnuté alebo uvedené na faktúre, tak je kúpna cena splatná okamži-te po dodaní, bez odpočítania skonta. Všetky faktúry musia byť zaplatené tak, aby sme v deň splatnosti mohli s danou sumou disponovať. Došlé platby môžu byť započítané za vždy najstaršie dodaný tovar, nezávisle od určenia odberateľom. Náklady platobného styku znáša objednávateľ. Pri prekročení lehoty splatnosti dochádza k následkom z omeškania, bez toho aby bolo potrebné zaslať upomienku. V prípade omeškania sme oprávnení fakturovať predprocesné náklady, pre-dovšetkým náklady súvisiace s upomienkou a náklady na právne zastúpenie, pokiaľ sú tieto zaznamenané v súlade so zákonnými ustanoveniami, predovšetkým podľa nariadenia o najvyšších sadzbách inkasných inštitúcii alebo podľa zákona o tarifách právneho zastúpenia.

Vrátenia platieb alebo započítanie prípadných protinárokov objednávateľa sú vylúčené. Pri prekročení platobného cieľa alebo pri omeškaní, účtujeme úroky vo výške 8 % bodov nad základnou úrokovou sadzbou iba v tom prípade, ak nie sú dohodnuté vyššie úroky. Uplatnenie ďalšej majetkovej ujmy zostáva vyhradené. Poplatok za upomienku vo výške 40 Euro sa účtuje v každom jednom prípade. Všetky vedľajšie náklady, ako náklady na prepravu, poistenie, povolenia na vývoz, prevoz, dovoz, ako aj náklady na certifikácie, idú na ťarchu objednávateľa. Objednávateľ hradí takisto všetky druhy daní, odvodov, poplatkov a clá. Pri objednávkach do 200,00 Eur netto hodnoty tovaru si vyhradzujeme právo účtovať takúto sumu ako minimálnu hodnotu objednávky resp. účtovať z nej vyplývajúcu prirážku ako z faktúry s nízkou fakturačnou sumou. Ak bude po uzatvorení zmluvy zreteľné, že je náš platobný nárok ohrozený nedostatočnou platobnou schopnosťou objednávateľa alebo sa dostane objednávateľ do platobného omeškania s výraznou sumou alebo nastanú ďalšie okolnosti, ktoré bude možné po uzatvorení zmluvy odvodiť z podstatného zhoršenia platobnej schopnosti objednávateľa, prislúchajú nám práva podľa obecného občianskeho zákonníka § 1052 (rakúsky obecný občiansky zákonník). Sme taktiež oprávnení, stanoviť okamžitú splatnosť všetkých pohľadávok z prebiehajúceho obchodného styku s objednávateľom, ktoré ešte neboli uhradené. Dohodnuté skonto sa vzťahuje vždy len na fakturačnú cenu a predpokladá úplne vyrovnanie všetkých splatných záväzkov objednávateľa ku dňu, kedy dochádza k využitiu skonta. Ak nebolo dohodnuté inak, termíny skonta začínajú od dátumu vystavenia faktúry.

4. DODACIE LEHOTY

Naše dodacie termíny a lehoty sa realizujú podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Dohodnutý termín dodania sa považuje za dodržaný, ak bola dodávka počas dohodnutej lehoty pre objednávateľa uskutočnená. Pri existencii vyššej moci, úrad-ných opatrení alebo ďalších okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť, sa dohodnutý termín dodania posúva zodpovedajúc ich trvaniu. Nárok na náhradu škôd alebo iné nároky voči nám, objednávateľovi neprináležia, ak naše omeškanie dodávky súvisí s meškaním našich dodávateľov. V prípade že nedodržíme dohodnuté termíny dodania, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak neuskutočníme dodávku v priebehu primeranej lehoty, ktorú predstavujú minimálne 4 týždne. Ak nám nebol dokázaný úmysel alebo hrubá nedbanlivosť, nároky na náhradu škôd kvôli oneskorenej dodávke, službe alebo nedodaniu sú vylúčené.

Krátkodobé nedodržania dodacích lehôt musí objednávateľ každopádne akceptovať, bez toho aby mu prináležal nárok na náhradu škôd alebo právo na odstúpenie od zmluvy. Žiadosti o penále sú vždy vylúčené. Dovtedy nie sme povinní dodávať, pokiaľ je objednávateľ v oneskorení čo i len s jednou splatnou platbou alebo nie sú všetky detaily objednávky jednoznačne určené.

5. MNOŽSTEVNÉ ODCHÝLKY, ČIASTOČNÉ DODÁVKY

Odchýlky množstva, váhy alebo kvality sú podľa DIN/EN, technických „Ö“ noriem alebo platného dopravného výcviku prí-pustné. Ďalšie odchýlky si vyžadujú osobitnú dohodu. Pokiaľ ide o dodacie množstvo vyhradzujeme si toleranciu +/- 10 %. Čiastočné dodávky sú prípustné, považujú sa za samostatný obchod a fakturujú sa tomu zodpovedajúc. Pri čiastočných a zvyšných dodávkach vznikajú taktiež prepravné náklady, ktoré nesie objednávateľ.

6. PRECHOD RIZÍK

Ako náhle opustí tovar náš sklad alebo dodávateľský závod alebo bol objednávateľ uzrozumený s uskutočnením dodávky, prechádzajú na neho všetky riziká a náklady.

7. VRÁTENÉ ZÁSIELKY

Vrátené zásielky a výmena dodaných tovarov sú možné len ak tomu predchádzal nami vyslovený súhlas. Náklady, ktoré týmto vznikajú nesie objednávateľ. Pre tovary s bezchybnou a nezmenenou povahou poskytujeme dobropis na materiál, odpočítajúc manipulačný poplatok vo výške 25 % z hodnoty tovaru, avšak najmenej 110,00 Euro. Zvláštne vyhotovenia, neskladový tovar a materiálové strihy sa neberú naspäť.

8. ZÁRUKA

Voči objednávateľom, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytujeme zákonnú záruku s obmedzením, a to tak, že sa ručí len za materiálové, produkčné a konštrukčné chyby, ktoré sú reklamované pred uply-nutím 24 mesiacov od dátumu výroby a predania konečnému spotrebiteľovi.

8.1 Zmena dôkazného bremena

Dôkaznú povinnosť ohľadom prítomnosti nedostatkov v čase predania nesie aj počas prvých 6 mesiacov od predania objednávateľ.

8.2 Regresné právo

Regresné právo objednávateľa voči nám je podľa § 933 b všeobecných obchodných podmienok – pokiaľ je aplikovateľný – sa po vzájomnej dohode vylučuje.

8.3 Výluka zo záruky

Všetky garančné a záručné nároky strácajú platnosť v prípade, ak sú vykonávané práce na tovare tretími, nami nepover-enými osobami. V hore uvedenom prípade prevezmeme na naše náklady podľa našej voľby buď odstránenie nedostatkov do používateľného stavu alebo poskytneme náhradu. Ďalšie nároky sú vylúčené. Za škody na tovare spôsobené treťou
osobu (v priebehu dodávky treťou osobou alebo v priebehu montáže zákazníkom alebo inou treťou osobou) neručíme. Pri prípadnom poskytovaní náhrady ručíme každopádne len do výšky vlastných nákladov.

8.4. Reklamácia

Objednávateľ musí bezodkladne preveriť, či množstvo a kvalita dodaného tovaru zodpovedajú zmluvným podmienkam a či je dodaný tovar v každom prípade vhodný na zmluvne dohodnutý rozsah použitia. Ak sa takéto preverenie zanedbá úplne alebo čiastočne alebo sa existujúce nedostatky dokázateľne neuplatnia písomnou formou najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru, považuje sa tento tovar vzhľadom na dané nedostatky resp. zmluvne dohodnutý rozsah použitia za akceptovaný. Skryté nedostatky sa musia uplatniť bezodkladne po ich objavení, avšak najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia tovaru. Reklamácie nedostatkov sú vylúčené, ak sa stav tovaru zmenil po jeho prevzatí, a to je jedno z akých dôvodov, alebo ak sa tak udialo na základe príčin alebo okolností, ktoré nie sú nami zapríčinené. Reklamáciami nedostat-kov sa nemožno zbaviť povinnosti dodržať zmluvne dohodnuté dodacie a platobné podmienky. Nároky na záručné plnenie každopádne predpokladajú, že objednávateľ pri prevzatí preukáže existenciu nedostatku.

Za nedostatky pri surovinách ručíme len do tej miery, ak bolo možné nedostatok rozpoznať pri použití odbornej starostli-vosti a to iba v rámci záruky nášho dodávateľa. Za všetky dodané cudzie výrobky a tovary sa zodpovedá len tak, ako sa aj výrobcovia a dodávatelia týchto výrobkov a tovarov zodpovedajú nám. Popri tejto záruke neručíme už za žiadne iné roz-poznateľné alebo až v budúcnosti vzniknuté škody, ibaže by boli tieto spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. Ručenie spoločnosti Blecha GmbH za spôsobené škody ľahkou nedbanlivosťou sa týmto vylučuje. Nároky tretích osôb, ako aj náhrada za škody kvôli chybám alebo za následné škody, sú vylúčené. Ak by však malo dôjsť k ručeniu za náhradu škôd na základe platných alebo v budúcnosti záväzných ustanovení, tak sa záruka obmedzuje na hodnotu do-daného tovaru. Ak nebolo dohodnuté inak, zmluvné nároky, ktoré vznikajú objednávateľovi voči nám z dôvodu a v súvislosti s výkonom tovaru, sa premlčujú 6 mesiace po dodaní tovaru.

9. STORNO

Ak objednávatelia odstúpia od zmluvy bez toho, aby boli oprávnení alebo požiadajú o jej zrušenie, máme na výber buď trvať na plnení zmluvy alebo súhlasiť so zrušením zmluvy. V poslednom prípade sú objednávatelia povinní, podľa našej voľby, ak by aj chýbalo zavinenie alebo neexistovala žiadna škoda, zaplatiť paušálnu náhradu za škodu vo výške 25 % z celko-vej hrubej fakturačnej sumy alebo skutočnú škodu. Paušálna náhrada škody nepodlieha sudcovskému miernemu právu.

10. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Kým nedôjde k plnému zaplateniu kúpnej ceny zostáva dodaný tovar v našom vlastníctve a objednávateľ ručí za všetky náklady a výdaje, ktoré sú s tým spojené. V prípade čo i len čiastočného platobného omeškania sme oprávnení tovar vziať naspať a to aj bez súhlasu objednávateľa.

Pri zásahu tretej osoby na predmety, na ktoré sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, musí objednávateľ poukázať na naše vlastníctvo a okamžite nás o zásahoch upovedomiť. Kým nedôjde k plnému vyrovnaniu otvorených pohľadávok, nesie objednávateľ následné riziko za nebezpečenstvo zániku, straty alebo zhoršenia tovaru. Prípadné nároky voči poisťovni sú už v súčasnosti v medziach zákona o poistných zmluvách § 15 postúpené na nás. Preto je objednávateľ povinný sa poistiť voči všetkým rizikám a svedomito sa chrániť. Ak získa objednávateľ pohľadávky voči tretej osobe skrz spracovania, ako aj predaja, zmiešania alebo zlúčenia našich tovarov, sme oprávnení požadovať polovičné postúpenie týchto pohľadávok. Objednávateľ sa zaväzuje, že o postúpení pohľadávok včas informuje odberateľa a na naše požiadanie menuje odberateľa, ako aj zašle všetky informácie pre uplatnenie našej predĺženej výhrady vlastníckeho práva. Na prevedenie záruky alebo zástavu tovaru s výhradou vlastníctva objednávateľ nie je oprávnený. Pri zmiešavaní, premiešavaní alebo spracovaní tovaru objednávateľom, je objednávateľ povinný preniesť na nás takto vzniknutú časť spoluvlastníctva k zaisteniu zvyšnej kúpnej ceny. Sme oprávnení požadovať naspäť dodaný tovar, ak obdržíme zlé správy o dôveryhodnosti objednávateľa, keď boli protesty voči akceptom objednávateľa alebo ak nastane výrazné zhoršenie jeho hospodárskych pomerov. Ak objednávateľ predá tovar s výhradou vlastníctva v hotovosti, prevádza inému do vlastníctva sumu, ktorú by v budúcnosti od kupujúceho/odberateľa obdržal na tovare s vlastníctvom. Ďalej má objednávateľ povinnosť zaznačiť stav našich pohľadá-vok pomocou účtovných záznamov.

11. OBAL

Obal, ktorý je požadovaný objednávateľom alebo je nami resp. našim dodávateľským závodom uznaný za potrebný, sa započíta do platby.
O ochranné a/alebo prepravné prostriedky sa staráme na základe našich skúseností na náklady objednávateľa. Náklady za odvoz a za vhodné odstránenie baliaceho materiálu nesie objednávateľ. Baliaci materiál naspäť neberieme.

12. DORUČENIE FAKTÚRY

Odberateľ týmto vyslovene súhlasí s doručením faktúry elektronickou cestou. Ďalej musí zabezpečiť, aby mohli byť všetky naše elektronické zásielky riadne doručené na ním uvedenú emailovú adresu a aby boli technické zariadenia ako napr. pro-gramy s filtrami alebo firewalls vhodne nastavené. Prípadné automatické, elektronické písomné odpovede na nás nemôžu byť zohľadňované a nebránia platnému doručeniu. Blecha GmbH nezodpovedá za škody, ktoré vyplývajú z oproti doručeniu poštou istotne vyššieho rizika elektronického doručenia faktúry cez email. Odberateľ znáša zvýšené riziko prístupu nepovolenou treťou osobou, ktoré vzniká pri ukladaní elektronickej faktúry.

Ďalej je odberateľ povinný bezodkladne informovať o zmene emailovej adresy. Zásielky faktúr na odberateľom naposledy uvedenú emailovú adresu sa považujú za obdŕžané aj vtedy, ak odberateľ neoznámil zmenu jeho emailovej adresy. Odberateľ môže účasť na zasielaní faktúry emailom zrušiť a to písomne prostredníctvom emailu, faxu alebo listu. Po ob-dŕžaní a spracovaní zrušenia budú od tohto momentu odberateľovi faktúry doručené poštou na adresu, ktorú nám napos-ledy uviedol.

13. OCHRANA DÁT

Odberateľ vyslovene súhlasí, aby boli jeho osobné dáta, a to meno/firma, povolanie, dátum narodenia, obchodné regist-račné číslo, oprávnenia na zastupovanie, kontaktná osoba, obchodná adresa a iné adresy zákazníka, telefónne číslo, Fax číslo, emailová adresa, bankové spojenia, dáta o kreditných kartách, daňové identifikačné číslo za účelom plnenia zmluvy a starostlivosti o zákazníka, ako aj na vlastné reklamné účely, napr. k zaslaniu ponúk, reklamných prospektov, a listov s no-vinkami ( v papierovej a elektronickej forme), ako aj za účelom odkazu na k zákazníkovi existujúci alebo niekdajší obchodný vzťah (odporúčací odkaz) elektronicky zaznamenané, uložené a spracované. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný a to písomne prostredníctvom emailu, faxu alebo listu.

Zákazník súhlasí, aby sme informovali úverové inštitúcie o začatí a ukončení obchodného vzťahu. Obzvlášť sme oprávnení hlásiť pohľadávky, odoprenie šeku a preplatenia zmenky, žiadosť o rozhodnutie o upomienke, vznesenie žaloby na zapla-tenie pri nespornej pohľadávke, zahájenie opatrení pre vymáhanie dlhov, zamietnutie alebo zmenu poistenia pohľadávok u poistiteľa úveru.

Poznámka: Údaje zákazníkov alebo zúčastnených tretích osôb sú nami uložené a spracované pomocou výpočtovej techniky do takej miery, do akej je to pre riadnu realizáciu zmluvných vzťahov potrebné.

14. MIESTO PLNENIA A MIESTO SÚDU

Za dohodnuté miesto plnenia sa považuje sídlo dodávateľa. Platí rakúske právo. Použiteľnosť UN-kúpneho práva sa vys-lovene vylučuje. Zmluvný jazyk je nemecký. Zmluvné strany sa dohodli na rakúskom vnútroštátnom súdnictve. Miestne zodpovedný je vecne prislúchajúci súd, v sídle našej spoločnosti.

15. SALVÁTORSKÁ KLAUZULA

Ak by boli jeden alebo viaceré body týchto Všeobecných obchodných podmienok neúčinné, alebo budú neúčinné, tak to neovplyvňuje právoplatnosť zvyšných bodov.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky alebo nejasnosti?

Telefon

+43 2635 68097

E-Mail

office@blecha.at

Kontaktujte nás

Dajte nám vedieť, ako Vám môžeme najlepšie pomôcť. Môžete nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo živým chatom.

Dopytujte teraz

Odoberať novinky

Zostaňte v obraze s naším spravodajom.

Zaregistrujte sa teraz