VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Blecha GmbH, PLATNÉ OD 01.07.2022


PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky („VOP“) sa vzťahujú na všetky plnenia poskytované spoločnosťou Blecha GmbH („zhotoviteľ“), ku ktorým sa zhotoviteľ zaväzuje voči objednávateľovi. To platí aj v prípade, ak zhotoviteľ využíva subdodávateľov. Zhotoviteľ uzatvára zmluvu výlučne na základe týchto všeobecných obchodných podmienok. Platnosť VOP je dohodnutá na celý ďalší obchodný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom bez toho, aby na to zhotoviteľ musel osobitne upozorňovať.

1.2. Objednávateľ prijíma tieto podmienky, ak nie iným spôsobom, prevzatím tovaru a využívaním služieb. VOP objednávateľa sa nestávajú súčasťou zmluvy o právnom úkone a celého ďalšieho obchodného vzťahu so zhotoviteľom.

1.3. Písomná dohoda medzi zhotoviteľom a objednávateľom o zmene jednotlivých podmienok nemá vplyv na ostatné podmienky VOP.

1.4. VOP sa vzťahujú výlučne na zmluvy medzi zhotoviteľom a spoločnosťami ako objednávateľmi.

 

2. PONUKY/OBJEDNÁVKY/UZATVORENIE ZMLUVY

2.1. Ak nie je výslovne uvedené inak, všetky ponuky zhotoviteľa sú nezáväzné. Objednávkou tovaru a služieb dáva objednávateľ záväznú ponuku na uzatvorenie zmluvy, ktorou je viazaný sedem pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Soboty, nedele a štátne sviatky nie sú pracovnými dňami. Odoslaním potvrdenia objednávky (vrátane príloh) v otvorenej lehote zhotoviteľ prijíma ponuku objednávateľa (uzatvorenie zmluvy). Aj po vzniku objednávky/zmluvy sú odchýlky v bežne dostupných položkách dodávok a služieb vyhradené, pokiaľ to nezahŕňa významnú zmenu funkcie alebo kvality (pozri tiež bod 6.). 

2.2. Objednávateľ môže tiež prijímať objednávky len čiastočne alebo ich úplne odmietnuť. Ak objednávateľ získa výrobok za účelom ďalšieho predaja alebo inštalácie v súlade s nariadením EÚ o stavebných výrobkoch, je povinný vyžiadať si príslušné doklady alebo certifikáty materiálov najneskôr pri zadávaní objednávky. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ povinný odškodniť zhotoviteľa. Dodávateľ nepreberá žiadnu záruku ani zodpovednosť za neskoršiu dostupnosť týchto dokumentov. Za poskytnutie podkladov je zhotoviteľ oprávnený účtovať náklady spojené s vynaložením námahy, najmenej však 15,00 EUR za jeden dokument.

2.3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na medzipredaj.

 

3. CENA A PLATBA

3.1. Všetky ceny uvádzané zhotoviteľom sú nezáväzné (pozri aj bod 2.1.), vzťahujú sa na predaj zo skladu alebo dodávateľských závodov a nezahŕňajú náklady na dodanie, poistenie a balenie. 

3.2. Všetky vedľajšie náklady, ako sú náklady na dopravu/dodanie, balenie, poistenie, vývozné, tranzitné a dovozné povolenia, certifikácie (WAZ), náklady na platobné transakcie, dane, odvody, poplatky a clá vypláca objednávateľ. Pri objednávkach s čistou hodnotou tovaru nižšou ako 200,00 EUR si zhotoviteľ vyhradzuje právo fakturovať túto sumu ako minimálnu hodnotu objednávky alebo malý fakturačný príplatok podobný minimálnej hodnote objednávky. 

3.3. Náklady na obalový materiál sprístupnený zhotoviteľom, náklady na ich odvoz (ktorý nenesie zhotoviteľ) a ich likvidáciu je povinný zaplatiť objednávateľ. 

3.4. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené, uvedené ceny nezahŕňajú daň z obratu.

3.5. Ceny sú vypočítané a uvedené v mene určenej zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený upraviť v primeranom rozsahu dohodnuté ceny za nedodané výrobky v prípade zmeny výmenných kurzov, zvýšenia cien surovín, zvýšenia cien subdodávateľov alebo dodávateľov, zmeny ciel, zmeny miezd, v prípade vládnych zásahov alebo obdobných situácií, ktoré môže zhotoviteľ ovplyvniť len v malej miere alebo vôbec.

3.6. Fakturácia zhotoviteľom prebehne čo najskôr po doručení. Platby sú splatné po vydaní faktúry v lehote splatnosti uvedenej v potvrdení objednávky a faktúre bez akýchkoľvek zrážok a bez poplatkov.

3.7. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po každej čiastkovej dodávke. Zádržné právo zo strany objednávateľa, najmä tiež z dôvodu neúplnej dodávky, záruky alebo nárokov na plnenie záruky, je vylúčené.

3.8. Platby, ktoré zhotoviteľ dostane od objednávateľa sú za úroky a vedľajšie náklady, potom náklady na predsúdne konanie (napríklad náklady na vymáhanie) a potom nesplatený kapitál, počnúc najstarším dlhom. V prípade pohľadávok z rôznych dodávok rozhoduje zhotoviteľ o zápočte peňažných príjmov.

3.9. Všetky nároky zhotoviteľa (vrátane budúcich platobných záväzkov objednávateľa) sú splatné okamžite, ak sa objednávateľ dostane do omeškania so splnením čo i len jedného záväzku, takže zhotoviteľ môže v prípade omeškania objednávateľa požadovať plnú úhradu nesplatenej pohľadávky objednávateľa (zmeškaný termín). V tomto prípade sú tiež neplatné všetky zľavy poskytnuté zhotoviteľom. To isté platí, ak objednávateľ prestane splácať pohľadávky, má nadmerné dlhy, zamietne začatie konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo sa stanú známymi okolnosti, ktoré opodstatňujú oprávnené pochybnosti o bonite objednávateľa, alebo sa vyskytnú porovnateľné dôvody, pre ktoré je pre zhotoviteľa neprimerané dodržať zmluvu. Uvedené dôvody, najmä omeškanie platby objednávateľa, sú nezávisle od toho dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa.

3.10. V prípade omeškania platby alebo oprávnených obáv o platobnú schopnosť objednávateľa má zhotoviteľ právo, bez toho, aby boli dotknuté právne dôsledky, podmieniť ďalšie dodávky alebo služby zálohovými platbami alebo zálohami zo strany objednávateľa.

3.11. Zhotoviteľ je oprávnený započítať všetky pohľadávky objednávateľa, pokiaľ môžu byť zabavené, a všetky záväzky objednávateľa voči nemu. Objednávateľ sa bezpodmienečne a neodvolateľne vzdáva práva na započítanie svojich záväzkov voči zhotoviteľovi.

 

4. NÁKLADY NA UPOMIENKU A INKASO/OMEŠKANIE A ÚROKY Z OMEŠKANIA

4.1. Objednávateľ znáša všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú počas zmluvného obdobia alebo po ňom na vymáhanie splatných pohľadávok, najmä upomienkami a vymáhaním, prípadne na iné mimosúdne a súdne vymáhanie. Za upomienky sa v každom jednotlivom prípade účtuje poplatok za upomienku vo výške 40,00 EUR; ak sú skutočné náklady na upomienku vyššie, bude účtovaná vyššia suma.

4.2. V prípade omeškania a zrušenia je objednávateľ dlžný zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 9,2 % nad základnú sadzbu (§ 456 UGB) bez ohľadu na zavinenie, pokiaľ nebol dohodnutý vyšší úrok z omeškania. Ostatné práva zhotoviteľa z porušenia zmluvy objednávateľom zostávajú nedotknuté. Predovšetkým je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi aj prípadnú škodu spôsobenú omeškaním platby, bez ohľadu na to, kto je vinníkom omeškania platby.

 

5. DODANIE

5.1. Dodanie prebieha na náklady a riziko objednávateľa. Riziko a všetky ostatné bremená prechádzajú na objednávateľa hneď, ako tovar opustí sklad alebo dodávateľský závod alebo keď bol objednávateľ informovaný, že tovar je pripravený na odoslanie, podľa toho, čo nastane skôr. Ak si tovar prevezme objednávateľ, prechádzajú riziká a bremená na objednávateľa, keď si tovar prevezme alebo je v oneskorením s prijatím. Dodávateľ je oprávnený realizovať čiastkové dodávky.

5.2. Druh dodania (druh zaslania tovaru a dopravného prostriedku) závisí od objednaného tovaru a určuje ho zhotoviteľ s prihliadnutím na záujmy objednávateľa. Doručenie sa uskutočňuje na dodaciu adresu uvedenú objednávateľom a v dohodnutom čase dodania (dodacia lehota alebo dodací čas). Dohodnutá dodacia lehota sa považuje za dodržanú, ak je objednávateľ v dohodnutej dodacej lehote informovaný, že zhotoviteľ je pripravený dodať tovar a tovar je následne dodaný v primeranej dodatočnej lehote v trvaní najmenej ôsmich týždňov. Bez ohľadu na to je zhotoviteľ oprávnený vykonať objektívne odôvodnené a primerané zmeny dodacej lehoty, ak objektívne dôvody bránia dodržaniu dohodnutej dodacej lehoty.

5.3. Objednávateľ je povinný prevziať tovar v dohodnutom čase dodania. Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi bez ohľadu na zavinenie za všetky náklady a škody spôsobené omeškaním s prevzatím.

5.4. Dodacie povinnosti dodávateľa sú pozastavené, ak dodávke bráni vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré nezodpovedá. Prerušenie prevádzky a dopravy, opatrenia úradov a nesprávne dodávky subdodávateľov sa považujú za vyššiu moc. Ak sa dodávka alebo služba v dôsledku týchto okolností nemôže uskutočniť, oslobodzuje to zhotoviteľa od povinnosti dodania a vykonania služieb bez toho, aby objednávateľ mal nárok na akékoľvek nároky – napríklad nároky na náhradu škody.

5.5. Pokiaľ je objednávateľ v omeškaní s platbou alebo – na žiadosť zhotoviteľa – nešpecifikuje všetky náležitosti objednávky, dodacie povinnosti zhotoviteľa sa pozastavia.

5.6. V prípade prekročenia záväzne dohodnutej dodacej lehoty zo strany zhotoviteľa, môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť len písomným stanovením dodatočnej lehoty v trvaní najmenej osem týždňov. Nároky na náhradu škody z dôvodu neskorého dodania, plnenia alebo neplnenia zo strany zhotoviteľa sú vylúčené – okrem prípadu hrubej nedbanlivosti (úmysel alebo hrubá nedbanlivosť). Nároky na penále sú vždy vylúčené.

5.7. Ak bolo dohodnuté vyzdvihnutie objednávateľom, objednávateľ je povinný prevziať tovar uložený v prevádzke zhotoviteľa bezodkladne po upozornení zhotoviteľom, v každom prípade však do jedného týždňa. Špeciálne zákazky súvisiace s objednávkou, ktoré nebudú odvolané do 2 týždňov od dohodnutého termínu dodania alebo odberu, budú fakturované. Za uskladnenie po prekročení termínu dodania alebo odberu je objednávateľ povinný zaplatiť príslušný poplatok.

5.8. Pre dodávku je potrebný možný a povolený prístup nákladných vozidiel, ktorý musí byť poskytnutý objednávateľom. Ak nie je dohodnuté inak, vykládka sa vykonáva na náklady a riziko objednávateľa samotného alebo ním poverená tretia osoba. Ak je dohodnutá vykládka zhotoviteľom, znamená to, že tovar alebo predmet zmluvy má byť vyložený priamo pri kamióne a objednávateľ musí zabezpečiť vhodnú odstavnú plochu.

 

6. MNOŽSTVO/ODCHÝLKY V MNOŽSTVE

Objednávateľovi sú prípustné rozumné, len nepatrné a vecne odôvodnené odchýlky v rozmeroch, hmotnosti, množstve, kvalite – najmä ak zodpovedajú normám DIN/EN, technickým normám ÖNORM alebo platnej dopravnej praxi. S ohľadom na dodané množstvo musí objednávateľ akceptovať množstvovú odchýlku +/-10 %.

 

7. ZÁRUKA

7.1. Za okamih prechodu nebezpečenstva sa považuje odovzdanie v zmysle § 924 ods. 1 ABGB.

7.2. Záručná povinnosť zhotoviteľa sa nevzťahuje na chyby, ktoré možno pripísať objednávateľovi alebo tretím osobám.

7.3. Objednávateľ je povinný tovar ihneď po odovzdaní prezrieť a prípadné chyby bezodkladne písomne oznámiť, najneskôr však do troch dní. Ak ide o skryté chyby, lehota začína plynúť od zistenia chyby. V rámci kontroly je objednávateľ zodpovedný aj za vizuálnu kontrolu zhody tovaru s objednávkou a za použitie uvedených popisov produktov a čísel šarží. Neuplatnenie, oneskorenie alebo nesprávna forma reklamácie vedú k schváleniu tovaru a strate nárokov objednávateľa na záruku, náhradu škody a chyby o nedostatkoch tovaru. 

7.4. Záručná doba (§ 933 ods. 1 ABGB) je šesť mesiacov od odovzdania. Premlčacia lehota (§ 933 ods. 3 ABGB) začína plynúť uplynutím záručnej doby. Objednávateľ musí preukázať chybu pri odovzdaní (bod 7.1.).

7.5. Všetky záručné práva a nároky objednávateľa, ako aj práva zo záruk poskytnutých zhotoviteľom zanikajú, ak objednávateľ nechá tovar opraviť, upraviť alebo inak vylepšiť tretími osobami, ktoré nie sú poverené zhotoviteľom. V prípade záruky má zhotoviteľ na výber, či závadu odstráni na svoje náklady alebo ju bude kompenzovať formou zľavy z ceny. Ďalšie práva a nároky objednávateľa zo záruky sú vylúčené. V prípade náhradného plnenia na objednávku objednávateľa je povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť náhradné plnenie vylúčená, v každom prípade však obmedzená do výšky vlastných nákladov, ak plnenie vykonáva zhotoviteľ.

7.6. V prípade chyby vyplývajúcej z nekvalitných materiálov musí zhotoviteľ poskytnúť záruku len vtedy, ak mal zhotoviteľ chybu rozpoznať iba privolaním odborníka. Na tento a na všetky dodané cudzie produkty a tovar zhotoviteľ preberá len záruku, ktorú výrobcovia a dodávatelia týchto produktov a tovarov dávajú zhotoviteľovi.

 

8. ZÁRUKA

8.1. Zodpovednosť za škodu zo strany zhotoviteľa predpokladá hrubú nedbanlivosť (úmysel alebo hrubá nedbanlivosť), takže zodpovednosť za škodu v prípade ľahkej nedbanlivosti – ak nejde o ublíženie na zdraví – neprichádza do úvahy. Zodpovednosť za škodu je obmedzená na nahradenie priamej pozitívnej škody spôsobenej chybou, preto je vylúčená náhrada ušlého zisku, následné škody a iné následné škody, priame a nepriame škody, strata úrokov, zmeškané úspory, škody tretích strán, škody z nárokov tretích strán a čisté finančné straty. Zodpovednosť zhotoviteľa je tiež obmedzená na dohodnutú sumu objednávky. § 1299 ABGB sa neuplatňuje.

8.2. Nároky objednávateľa na náhradu škody sa premlčujú po troch mesiacoch od vzniku škody ak je možné jednoznačne určiť, kto škodu spôsobil, bez ohľadu na to minimálne tri roky po odovzdaní (bod 7.1.). 

 

9. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

9.1. Dodaný tovar zostáva majetkom zhotoviteľa až do úplného zaplatenia všetkých platieb dlžných objednávateľom podľa tejto zmluvy. Počas trvania výhrady vlastníckeho práva nie je povolený predaj, záložné právo, postúpenie ako zabezpečenie alebo iný prevod tovaru na tretie osoby. Ak by k tovaru dodanému s výhradou vlastníckeho práva mali mať prístup tretie osoby, musí objednávateľ bezodkladne písomne​informovať zhotoviteľa a informovať tretiu stranu o výhrade vlastníckeho práva zhotoviteľa. 

9.2. V prípade, že by objednávateľ tovar bez ohľadu na výhradu vlastníckeho práva ďalej predal, postupuje svoju pohľadávku z ďalšieho predaja do výšky neuhradenej pohľadávky zhotoviteľa vrátane všetkých vedľajších nákladov zhotoviteľovi. To isté platí pre nároky objednávateľa, ktoré vzniknú voči tretím osobám spracovaním, zmiešaním alebo spojením tovaru zhotoviteľa. Zhotoviteľ toto postúpenie akceptuje. Ak objednávateľ tovar spracuje, prevedie na zhotoviteľa aj vzniknutý spoluvlastnícky podiel, na ktorý má nárok.

9.3. Ak objednávateľ riadne nesplní významnú povinnosť – najmä svoju platobnú povinnosť – z tejto zmluvy alebo okolnosti nasvedčujú výraznému zhoršeniu ekonomickej situácie objednávateľa, má zhotoviteľ právo kedykoľvek požadovať vrátenie tovaru od objednávateľa a to bez súčinnosti objednávateľa a na jeho náklady. Za týmto účelom sa objednávateľ zaväzuje tovar vo vlastníctve zhotoviteľa na prvú výzvu uložiť na zabezpečenom mieste, na majetku zhotoviteľa alebo na adrese, ktorú určí zhotoviteľ. Objednávateľ zároveň udeľuje zhotoviteľovi neodvolateľné povolenie na vstup do jeho nehnuteľností, budov a iných priestorov, kde sa tovar nachádza alebo by mohol nachádzať, a v prípade zamknutia mu musí objednávateľ vstup sprístupniť. Objednávateľ vyhlasuje, že z toho nebudú vyvodené žiadne právne následky akéhokoľvek druhu – najmä žiadne nároky na zodpovednosť voči zhotoviteľovi – a že sa v tejto súvislosti zdrží podávania žalôb o porušovaní práv. Uplatnenie výhrady vlastníctva zo strany zhotoviteľa nepredstavuje odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa, pokiaľ zhotoviteľ svoje odstúpenie objednávateľovi výslovne neoznámi.

9.4. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady spojené s uplatnením výhrady vlastníctva.

 

10. ELEKTRONICKÉ ÚČTOVANIE A KOREŠPONDENCIA

Objednávateľ súhlasí s doručovaním faktúry zhotoviteľom a korešpondencie elektronickými prostriedkami. Musí zabezpečiť, aby zhotoviteľ mohol zasielať elektronické zásielky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol, a podľa toho nastaviť technické vybavenie (napr. filtre, firewally). Automatická elektronická odpoveď od objednávateľa nebráni efektívnemu doručeniu. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté elektronickým odoslaním faktúry. Objednávateľ v tejto súvislosti znáša riziko prístupu neoprávnených tretích osôb. Objednávateľ môže tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

 

11. OCHRANA ÚDAJOV

Oznámenie dodávateľa o ochrane údajov so všetkými informáciami o ochrane údajov je dostupné online na https://www.blecha.at/datenschutz/. Na žiadosť objednávateľa mu zhotoviteľ bezodkladne zašle oznámenie o ochrane údajov poštou alebo emailom.

 

12. ZMENA ADRESY

Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa o zmenách svojej doručovacej alebo obchodnej adresy, ako aj svojej e-mailovej adresy, pokiaľ táto zmluva nie je oboma zmluvnými stranami úplne splnená. Až do oznámenia zmeny adresy môžu byť vyhlásenia objednávateľa zasielané na poslednú známu adresu alebo e-mailovú adresu s právnou účinnosťou.

 

13. MIESTO VÝKONU, JURISDIKCIA A UPLATNITEĽNÉ PRÁVO

13.1. Miestom plnenia (dodania aj platby) je sídlo zhotoviteľa.

13.2. Pre všetky spory vzniknuté a v súvislosti s touto zmluvou a z nej vyplývajúcim právnym vzťahom je vecne príslušný súd v sídle zhotoviteľa. 

13.3. Na túto zmluvu a obchodný vzťah medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa vzťahuje rakúske právo s vylúčením referenčných noriem medzinárodného súkromného práva a Obchodného dohovoru OSN. 

 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Akákoľvek zmena zmluvy musí mať písomnú formu, čo platí aj pre zmeny tohto bodu.

14.2. Zmluvným a komunikačným jazykom je nemčina. V prípade otázok týkajúcich sa výkladu je potrebné vždy nahliadnuť do nemeckej verzie týchto všeobecných obchodných podmienok.

14.3. Ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia týchto obchodných podmienok neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neúčinná klauzula sa nahradí klauzulou, ktorá sa najviac približuje účinku klauzuly, ktorá bola vylúčená.

Vydanie z dňa 21.4.2022

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky alebo nejasnosti?

Telefon

+43 2635 68097

E-Mail

[email protected]

Kontaktujte nás

Dajte nám vedieť, ako Vám môžeme najlepšie pomôcť. Môžete nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo živým chatom.

Dopytujte teraz

Odoberať novinky

Zostaňte v obraze s naším spravodajom.

Zaregistrujte sa teraz