Általános szerződési feltételek

Blecha GmbH, ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2021.11.25


1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

A következő ÁSZF az Blecha GmbH vállalat összes ajánlatára, rendelésére, szerződésére, szállítására és egyéb szolgáltatására érvényes. Ezek a feltételek az Blecha GmbH vállalat – a továbbiakban: vállalkozó – összes aktuális és jövőbeli üzleti tevékenységére kötelezően érvényesek, abban az esetben is, ha erre pl. szóban, vagy a telefonos rendelések során nem történt kifejezett utalás. A megbízó, ha más módon nem, akkor az áruk és szolgáltatások átvételével elfogadja ezeket a feltételeket. A megbízó ezzel ellentétes nyilatkozatai jogilag érvénytelenek. Az üzleti partner általános szerződési feltételeit a teljes üzleti kapcsolat során hangsúlyozottan kizárjuk. A feltételek egyes pontjainak írásos módosítása nem befolyásolja a többi pont érvényességét.

2. AJÁNLATOK ÉS MEGBÍZÁSOK:

Ajánlataink minden esetben kötelezettség nélküliek. Ha a megrendelő nem közli írásban az ellenvetéseit, akkor a vállalkozó úgy értelmezi, hogy a megrendelő annak teljes tartalma szerint elfogadta az ajánlatot és annak mellékleteit. Az ellenvetéseket a kiállítás keltezésétől számítva három munkanapon belül írásban, igazolható módon kell eljuttatni számunkra. Abban az esetben, ha ezzel nem jár jelentős funkcionális, vagy minőségi változás, fenntartjuk a szállítás, és szolgáltatás tárgyára vonatkozó kereskedelemben szokványos változtatás jogát. Jogunkban áll a megrendelések csupán részben történő elvállalása, vagy indoklás nélküli visszautasítása is. Ha a megbízó az építési termékekre vonatkozó német rendelet (BauPVo) értelmében a terméket tovább értékesíti, vagy beépíti, akkor legkésőbb a megbízáskor köteles megigényelni a szükséges dokumentumokat, pl. anyagtanúsítványokat. Ezen kötelezettség megsértése esetén az Blecha GmbH vállalat nem perelhető és nem kötelezhető kártérítésre. A dokumentumok utólagos rendelkezésre bocsátására a vállalat nem vállal garanciát. A dokumentumok rendelkezésre bocsátásáért a vállalkozó felszámíthatja az ezzel kapcsolatos költségeket, mely nem

3. ÁR ÉS FIZETÉSI KONDÍCIÓK:

Áraink kötelezettség nélküliek, nem tartalmazzák a forgalmi adót és az egyéb törvény által előírt illetékeket, és ha ettől eltérő megállapodás nem születik, akkor raktárunkban, vagy szállítóüzemünkben történő csomagolás nélküli átvételre vonatkoznak. Ha ettől eltérő megállapodás nem születik, vagy ha a számlán más nem szerepel, akkor a vételár árengedmény nélkül a szállítás után azonnal esedékes. A számlákat úgy kell kiegyenlíteni, hogy a lejárat napján már rendelkezésünkre álljon az összeg. A beérkező kifizetések a megbízó ajánlásától függetlenül a legrégebbi szállítmányhoz is hozzárendelhetők. A kifizetés pénzforgalmi költségeit a megbízó viseli. A fizetési határidő túllépésekor figyelmeztetés nélkül hatályba lépnek a késedelmi intézkedések. Késedelem esetén, amennyiben ezeket a törvényi rendelkezések, különösen az inkasszó maximális díjszabására, vagy az ügyvédi díjszabásra vonatkozó rendelkezés lehetővé teszi, jogunkban áll felszámítani az eljárást megelőző költségeket, különösen a késedelmi díjakat és az ügyvédi költségeket. A kifizetés visszatartását, vagy az megbízó esetleges ellenigényének felszámítását kizárjuk. A fizetési határidő túllépésekor, vagy késedelem esetén az alapkamat plusz 8% mértékű késedelmi kamatot számítunk fel, kivéve ha a felek magasabb kamatban állapodnak meg. Fenntartjuk az ezt meghaladó vagyoni kár érvényesítésének jogát is. Minden egyes esetben 40,00 euró figyelmeztetési díjat számítunk fel. Az összes mellékes költséget, mint például a szállítás, biztosítás, export-, transzport-, import-engedélyek költségeit, valamint a hitelesítések (WAZ) költségei a megbízó viseli. Szintén a megbízó viseli az összes adó, illeték, díj és vám megfizetését. 200,00 euró alatti nettó áruérték esetén fenntartjuk annak jogát, hogy ezt mind minimális megbízási díjat, ill. egy ennél kisebb összegű kisértékű számla pótdíjat számoljunk fel.

Amennyiben a szerződés megkötése után nyilvánvalóvá válik, hogy a megbízó hiányos fizetőképessége veszélyezteti fizetési igényünk teljesülését, vagy a megbízó jelentős összeg kifizetésével kerül késedelembe, vagy ha más olyan körülmények lépnek fel, melyek a szerződéskötést követően jelentősen rontják a megbízó fizetőképességét, akkor az ABGB (Osztrák Polgári Törvénykönyv) 1052 § szerint járunk el. Jogunkban áll továbbá a folyamatban lévő üzleti kapcsolat összes még nem esetékes követelését azonnal esedékessé tenni. A megállapodott kedvezmény minden esetben a számla értékére vonatkozik és a kedvezmény megadásának időpontjában a megbízó részéről feltételezi az összes esedékes kötelezettség hiánytalan kiegyenlítését. Ha ettől eltérő megállapodás nem születik, akkor a kedvezmények határidői a számlázás időpontjában kezdődnek.

4. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK:

A szállítási határidőket és időpontokat legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint adjuk meg. Egy elfogadott szállítási határidő akkor minősül betartottnak, ha a megállapodott időn belül jelezzük a megbízó felé szállítási készenlétünket. Vis maior, hatóságok intézkedései, vagy egyéb olyan körülmények esetén, melyekre nincs befolyásunk, az elfogadott szállítási határidő a megfelelő időtartammal későbbre tolódik. Ha a szállítás késése a mi beszállítónk mulasztása miatt történik, akkor a megbízó nem élhet velünk szemben kártalanítási igénnyel, vagy egyéb igénnyel. Az elfogadott szállítási határidő túllépése esetén a megbízónak jogában áll visszalépni a szerződéstől abban az esetben, ha egy megfelelő időszakon belül, mely legalább négy hét, nem teljesítjük a szállítást. A késedelmes szállítás, teljesítés, vagy nem teljesítés miatti kártérítési igényeket kizárjuk, kivéve, ha ránk vonatkozóan szándékosság, vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn.

A kis idejű szállítási határidő túllépéseket a megbízónak mindenképpen el kell fogadnia anélkül, hogy őt megilletné a kártérítési igény, vagy a visszalépés joga. A kötbérigényeket minden esetben kizárjuk. Mindaddig nem vagyunk kötelesek szállítani, amíg a megbízó egy esedékes fizetéssel késésben van, vagy amíg nincs tisztázva a megbízás minden egyes részlete.

5. ELTÉRÉSEK, RÉSZTELJESÍTÉSEK:

A DIN/EN szabványoknak és az Osztrák Műszaki Szabványoknak, vagy az érvényes gyakorlatnak megfelelő méretbeli, súlybeli és minőségi eltérések megengedettek. Az egyéb eltérésekhez speciális megállapodásra van szükség. A szállítási mennyiségre vonatkozóan +/- 10%-os tűréshatárt tartunk fenn.

A részteljesítések megengedettek, önálló üzleti műveletnek minősülnek és ennek megfelelően kerülnek számlázásra. A részteljesítésekre és maradék teljesítésekre vonatkozó szállítási költségeket a megbízónak kell viselnie.

6. VESZÉLYEK ÁTSZÁLLÁSA:

Amint az áru elhagyja raktárunkat, vagy szállítási üzemünket, vagy a megbízót értesítjük a szállítási készenlétről, az összes veszély és teher átszáll a megbízóra.

7. VISSZAKÜLDÉSEK:

A kiszállított áruk visszaküldése és cseréje kizárólag a mi kifejezett előzetes beleegyezésünkkel lehetséges. Az ennek kapcsán felmerülő költségeket a megbízó viseli. A kifogástalan és változatlan minőségű áruk értékét anyagárban jóváírjuk, melyből az áruérték 25%-ának megfelelő manipulációs díjat, legalább 110,00 eurót vonunk le. A speciális gyártmányokat, a raktáron nem tartott árukat és a méretre vágott anyagokat nem vesszük vissza.

8. SZAVATOSSÁG:

Az olyan megbízók számára akik az Osztrák Fogyasztóvédelmi Törvény alapján nem fogyasztók, szavatosságot kínálunk, azzal a megszorítással, hogy csak azokra az anyag-, gyártási-, és szerkezeti hibákra vonatkozik a szavatosság, melyeket a gyártás időpontjától számított 24 hónapon belül, és a végfelhasználónak történő átadás előtt jeleznek felénk.

8.1. A BIZONYÍTÁS TERHÉNEK MEGFORDULÁSA

A hiányosság meglétének átvételkori bizonyítási kötelezettsége az átvételt követő 6 hónapig a megbízót terheli.

8.2. VISSZKERESETI JOG

A megbízó ellenünk irányuló visszkereseti jogát az ABGB (Osztrák Polgári Törvénykönyv) 933 § b szakasz szerint – amennyiben alkalmazandó – egyetértően kizárjuk.

8.3. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

Amennyiben harmadik személy, akit nem mi bíztunk meg, munkát végez az árun, akkor az összes garanciális-, és szavatossági igény megszűnik. A fenti esetben szabadon válaszhatunk a hiányosság megszüntetése és saját költségünkön történő használható állapotba hozás, vagy a csere között. A további igényeket kizárjuk.

A harmadik személyek által (harmadik személy általi szállítás során, vagy harmadik személy, vagy az ügyfél általi beépítés során) okozott károkért nem vállalunk felelősséget. Minden típusú cseréért is csak a saját költségünk erejéig vállalunk felelősséget.

8.4. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK

A megbízónak azonnal ellenőriznie kell, hogy a kiszállított áru mennyiségileg és minőségileg megfelel-e a megállapodásnak, valamint alkalmas-e az egyeztetett felhasználási célra. Ha ezt az ellenőrzést részben, vagy egészben elmulasztják, vagy ha a hiányosságokat az áru átvételétől számított három munkanapon belül írásban, igazolhatóan nem jelentik be, akkor az áru erre a hiányosságra, ill. az egyeztetett felhasználási célra vonatkozóan engedélyezettnek minősül. A rejtett hiányosságokat a megjelenést követően azonnal, de legalább az áru átvételét követő 6 hónapon belül be kell jelenteni. Ha az áru állapota az áru átadását követően bármely olyan okból kifolyólag megváltozott, mely nem kapcsolható össze vállalatunkkal, akkor a minőségi kifogásokat elutasítjuk. A minőségi kifogások nem mentesítenek a megállapodott szállítási-, és fizetési feltételek betartásának kötelezettsége alól. A szavatossági igények előfeltétele minden esetben az, hogy a megbízó az átadáskor bizonyítja a hiányosság meglétét.

A nyersanyagok hiányossága esetén a beszállítónk szavatosságának keretén belül csak olyan mértékben vállalunk felelősséget, amilyen mértékben szakmai gondossággal fel kellett volna hogy ismerjük a hiányosságot. Az összes kiszállított külső gyártmány és áru közül csak arra vállalunk szavatosságot, amely gyártmány és áru beszállítója felénk is szavatol. Ezen szavatosságon kívül más típusú, vagy csak később fellépő károkért nem vállalunk felelősséget, kivéve, ha ezt szándékosság vagy súlyos gondatlanság okozta. Az Blecha GmbH a csupán kis mértékül gondatlanság által okozott károkért nem vállal felelősséget. Harmadik felek igényeit, hiányokra, vagy következményes károkra vonatkozó követeléseit kizárjuk. Amennyiben a hatályos, vagy a jövőben kötelezővé váló törvényi rendelkezések ennek ellenére kártérítési kötelezettséget rónak ránk, ennek értéke nem lehet nagyobb, mint a kiszállított áru értéke. Ha ettől eltérő megállapodás nem születik, akkor a megbízó által velünk szemben és az áru kiszállításával kapcsolatos támasztott szerződéses igényei az áru kiszállítását követő 6 hónap elteltével évülnek el.

9. STORNÍROZÁS:

Ha a megbízó jogosultság nélkül lép vissza a szerződéstől, vagy érvénytelenítést kér, akkor jogunkban áll a szerződés teljesítése, vagy dönthetünk a szerződés megszűntetése mellett is. Ez utóbbi esetben szabad döntésünk alapján a megbízó még vétkes és kár hiánya esetén is köteles a megbízás bruttó értékének 25%-át kitevő átalánydíjas kártérítést fizetni, vagy megnevezni a tényleges kárt. Az átalánydíjas kártérítésre a bírósági mérséklés joga vonatkozik.

10. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA:

A vételár teljes kiegyenlítéséig a kiszállított áru a tulajdonunkban marad és az ezzel kapcsolatos összes költség és kiadás a megbízót terheli. Csupán részleges fizetési késedelem esetén is jogot formálunk arra, hogy a megbízó beleegyezése nélkül is visszaszállítsuk az árut.

Amennyiben harmadik fél hozzáfér a mi tulajdonunkban lévő tárgyakhoz, akkor a megbízó kötelezettsége, hogy felhívja a figyelmet a tulajdonviszonyokra, és hogy minket azonnal tájékoztasson a hozzáférésről. A nyitott követelések teljes kiegyenlítéséig az áru megsemmisülésének, elvesztésének, vagy minőségromlásának kockázatát a megbízó viseli. Az Osztrák Biztosítási Törvény 15. § keretein belül a biztosítók nem támaszthatnak igényeket velünk szemben. A megbízó ezért köteles az árut minden kockázattól megvédeni és gondosan raktározni. Amennyiben a megbízó árunk feldolgozása, valamint eladása, bekeverése, vagy összekapcsolása révén követeléseket támaszt harmadik felekkel szemben, akkor a fizetés érdekében jogunkban áll igényelni ezek követelésekről való lemondást. A megbízó vállalja, hogy az engedményezésről időben értesíti az átvevőt, a követelésünkről értesíti az átvevőt, valamint továbbítja számunkra a meghosszabbított tulajdonjogunk megvalósítására vonatkozó összes információt. A megbízónak nincs joga a biztosítás átruházására, vagy az áru elzálogosítására. Amennyiben a megbízó az árut bekeveri, összekeveri, vagy feldolgozza, akkor kötelezettséget vállal arra, a mi így létrejött, a maradék vételár biztosítását szolgáló tulajdonrészünket ránk átruházza. Amennyiben kedvezőtlen hitelinformációkat kapunk a megbízóról, a megbízó elfogadása tiltakozást vált ki, vagy a megbízó gazdálkodási viszonyaiban jelentős romlás történik, akkor jogunkban áll visszakövetelni a kiszállított árut. Amennyiben a megbízó készpénz ellenében tovább értékesíti az árut, akkor a tulajdonviszonyok révén a vásárlója/vevője által kifizetett vételár már most átruházásra kerül. Továbbá a megbízó kötelezettsége, hogy a megfelelő könyvelési megjegyzések használatával jelezze a mi követelésünket.

11. CSOMAGOLÁS:

A megbízó által kívánt, vagy az általunk, ill. a szállítóüzemünk által szükségesnek ítélt csomagolásért díjat számítunk fel.

A tapasztalatainknak megfelelő védő-, és szállítóeszközök rendelkezésre bocsátás a megbízó költségén történik. A csomagolóanyag elszállításának és szakszerű leselejtezésének költségét a megbízó viseli. A csomagolóanyagokat nem áll módunkban visszavenni.

12. SZÁMLÁZÁS

A megbízó kifejezetten elfogadja az elektronikus számlázási módot. Továbbá gondoskodik arról, hogy az összes elektronikus küldemény tőlünk e-mailben szabályosan eljusson az általa megadott e-mail címére és ennek megfelelően állítja be az olyan műszaki megoldásokat, mint a szűrőprogramok és tűzfalak. Az esetlegesen hozzánk érkező automatikus, elektronikus válaszokat nem áll módunkban figyelembe venni és ezek nem érvénytelenítik a számla megküldését. Az Blecha GmbH nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a postai küldéssel összevetve a számlák netán kockázatosabb e-mailben történő küldéséből adódnak. A megbízó nem vállal felelősséget a számlák tárolása miatt a harmadik felek általi hozzáférés megnövekedett kockázatáért. A megbízónak azonnal tájékoztatnia kell minket e-mail címe megváltozásáról. Abban az esetben ha számlákat elküldtük a megbízó legutóbbi számunkra közölt e-mail címére, akkor azok elküldöttnek minősülnek még akkor is, ha a megbízó nem közölte velünk e-mail címe módosulását.A megbízó e-mailben, faxon, vagy levélben vonhatja vissza az e-mailben történő számlaküldésbe való beleegyezését. A visszavonás beérkezését és feldolgozását követően a megbízónak a számlákat postai úton küldjük meg a számunkra legutóljára közölt postacímére.

13. ADATVÉDELEM

A megbízó kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatait, nevezetesen nevét/vállalatát, szakmákát, születési dátumát, cégjegyzékszámát, képviseleti jogait, kapcsolattartóját, üzleti címét és az ügyfelek egyéb címeit, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, banki adatait, bankkártya adatait, közösségi adószámát a szerződés teljesítése, az ügyfélkapcsolatok ápolása és bizonyos reklám célokra, például ajánlatok, reklámprospektusok és hírlevelek küldésére (nyomtatott és elektronikus formában) felhasználjuk, valamint az ügyféllel meglévő, vagy korábbi üzleti viszony (referencia) automatizált megállapításának céljára elmentsük és feldolgozzuk. Ez a beleegyezés e-mailben, faxon, vagy levélben bármikor visszavonható. Az ügyfél elfogadja, hogy mi törvényileg jóváhagyott információt szerezzünk az üzleti kapcsolat kezdetéről és befejezéséről. Kifejezetten jogot formálunk arra, hogy a követeléseket, csekkek és váltók beváltásának megtagadását, fizetési meghagyások igénylését, és kétségbevonhatatlan követelések esetén fizetési peres eljárások indítását, végrehajtási eljárás indítását, a hitelbiztosítók általi követelésbiztosítások módosítását jelentsük. Útmutatás: Amennyiben ez a szerződéses jogviszony szabályos lebonyolításához szükséges, az ügyfelek, vagy harmadik személyek adatait elektronikus adatfeldolgozási módszerekkel tároljuk és dolgozzuk fel.

14. A TELJESÍTÉS HELY ÉS AZ ILLETÉKES BÍRÓSÁG:

Megállapodás szerint a teljesítés helye a vállalkozó székhelye. Az osztrák jog a mérvadó. Az ENSZ kereskedelmi jogának alkalmazását hangsúlyozottan kizárjuk. A szerződés nyelve a német. A szerződéses felek osztrák belföldi igazságszolgáltatásban állapodnak meg. Az illetékes bíróság a vállalatunk székhelyén illetékes bíróság.

15. ÉRVÉNYESSÉGI ZÁRADÉK:

Ha a jelen ÁSZF egy, vagy több pontja hatályát veszi, vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a maradék pontok jogérvényességét.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Kérdése van?

Telefon

+43 2635 68097

E-Mail

office@blecha.at

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Jelezze felénk,hogy tudunk Önnek a legjobban segíteni. Telefonon, e-mailen vagy akár live chat-en keresztül is elérhetőek vagyunk.

ajánlat kérése

leiratkozás a hírlevélről

Hírlevelünkkel maradjon Ön is naprakész.

jelentkezés most