ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Blecha GmbH, ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 01.07.2022


VÁLLALKOZÓKKAL KÖTÖTT ÜGYLETEKRE

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Blecha GmbH („Vállalkozó”) minden, a Vállalkozó Megrendelővel szemben vállalt szolgáltatására kiterjed. Akkor is, ha a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe. A Vállalkozó kizárólag a jelen ÁSZF alapján köt szerződést. A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy az ÁSZF a Megrendelő és a Vállalkozó közötti további üzleti kapcsolat egészére érvényes, anélkül, hogy a Vállalkozónak a későbbiekben erre külön hivatkoznia kellene.

1.2. A Megrendelő jelen feltételeket elfogadja, ha másként nem, akkor az áruk és szolgáltatások átvételével mindenképpen. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételei nem válnak a jelen jogügylettel és a Vállalkozóval való további üzleti kapcsolat egészével összefüggésben megkötött szerződések elválaszthatatlan részévé.

1.3. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti, az egyes feltételek módosítására vonatkozó írásbeli megállapodás nem érinti az ÁSZF egyéb feltételeit.

1.4. Az ÁSZF kizárólag a Vállalkozónak vállalkozókkal, mint Megrendelőkkel kötött szerződéseire vonatkozik.

 

2. AJÁNLATOK / MEGRENDELÉSEK LEADÁSA / SZERZŐDÉSKÖTÉS

2.1. A Vállalkozó jogosult az ajánlatait módosítani, kivéve, ha kifejezetten másképp rendelkezik. Az áruk és szolgáltatások megrendelésével a Megrendelő kötelező érvényű ajánlatot tesz a szerződés megkötésére, amelyhez – eltérő rendelkezés hiányában – hét munkanapig kötve van. A vasárnapi, szombati és munkaszüneti napok nem minősülnek munkanapnak. A megrendelés visszaigazolásának (mellékletekkel együtt) határidőben történő elküldésével a Vállalkozó elfogadja a Megrendelő ajánlatát (szerződéskötés). A megrendelés/szerződés megkötése után a Vállalkozó fenntartja a jogot arra, hogy a szállítási és szolgáltatási tételektől a szokásos mértékben eltérjen, amennyiben ez nem jár a funkció vagy a minőség jelentős változásával (lásd még a 6. pontot). 

2.2. A Megrendelő részmegrendelések elfogadására is jogosult, vagy teljes egészében elutasíthatja azokat. Ha a Megrendelő a terméket viszonteladásra vagy beépítésre szerzi be az EU építési termékekről szóló rendeletének megfelelően, köteles legkésőbb a megrendelés leadásakor a mindenkor szükséges dokumentumokat vagy anyagtanúsítványokat bekérni. E kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő kártalanítja a Vállalkozót és igényérvényesítés esetén annak helyébe lép. A Vállalkozó nem vállal garanciát vagy felelősséget e dokumentumok későbbi rendelkezésre állásáért. A Vállalkozó a dokumentumok rendelkezésre bocsátásáért jogosult annak költségekeit maximum 15,- euró/dokumentum összegben kiszámlázni.

2.3. A Vállalkozó fenntarja magának a jogot, hogy a megrendelés beérkezéséig az ajánlatban szereplő árut másnak eladja.

 

3. ÁR ÉS FIZETÉS

3.1. A Vállalkozó által megadott árak változhatnak (lásd még a 2.1. pontot), a raktárról vagy a szállító üzemből történő értékesítésre vonatkoznak, és nem tartalmazzák a szállítási, biztosítási és csomagolási költségeket. 

3.2. Minden járulékos költség, mint például a fuvarozás/szállítás, csomagolás, biztosítás, export-, tranzit- és behozatali engedélyek, tanúsítványok (WAZ), fizetési műveletek költségei, adók, illetékek, díjak és vámok a Megrendelőt terhelik. A nettó 200,- eurót el nem érő értékű megrendelések esetében a Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy ezt az összeget minimális megrendelési értékként, vagy ezt az összeget el nem érő értéket kisértékű számlázási felárként kiszámlázza. 

3.3. A Vállalkozó által biztosított csomagolóanyagok, azok elszállításának (amelyet a Vállalkozó nem vállal) és ártalmatlanításának költségei a Megrendelőt terhelik. 

3.4. Kifejezett utalás hiányában a megadott árak általános forgalmi adó nélkül értendők.

3.5. Az árak meghatározása és feltüntetése a Vállalkozó által mindenkor megadott pénznemben történik. A Vállalkozó jogosult a még nem leszállított termékek megállapodás szerinti árát a megfelelő mértékben módosítani az árfolyamváltozások, a nyersanyagok árának emelkedése, az alvállalkozók vagy beszállítók áremelése, a vámok változása, a munkajövedelmek változása, kormányzati beavatkozás vagy olyan hasonló helyzetek esetén, amelyekre a Vállalkozónak csak korlátozottan vagy egyáltalán nincs befolyása.

3.6. A Vállalkozó a számlát lehetőség szerint közvetlenül a szállítást követően állítja ki. A fizetés a számla kiállítását követően a megrendelés visszaigazolásban és a számlán feltüntetett fizetési határidőben, levonás és díj mentesen történik.

3.7. A Vállalkozó a számla kiállítására részteljesítésenként is jogosult. A Megrendelő visszatartási joga, különösen hiányos szállítás, jótállási vagy szavatossági igények érvényesítése miatt, kizárt.

3.8. A Megrendelő Vállalkozó felé teljesített fizetéseit elsősorban a kamatokra és a járulékos költségekre, majd a peres eljárás megindítása előtt felmerült költségekre (például a behajtási költségekre), végül pedig a fennálló, legrégebben lejárt tőketartozásra kell elszámolni. Több különböző szállításból származó követelés esetén a Vállalkozó dönt a befolyt fizetések elszámolásáról.

3.9. A Vállalkozó valamennyi követelése (beleértve a Megrendelő jövőbeni fizetési kötelezettségeit is) azonnal esedékessé válik, ha a Megrendelő akár egyetlen kötelezettségének teljesítésével is késedelembe esik, így a Vállalkozó a Megrendelő késedelme (határidő mulasztása) esetén a Megrendelő fennálló teljes tartozásának kifizetését követelheti. Ebben az esetben a Vállalkozó által nyújtott valamennyi engedmény is érvényét veszti. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Megrendelő a fizetéseit nem teljesíti, túlzott mértékben eladósodik, a felszámolási eljárás megindítását vagyon hiányában elutasítják, vagy olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megalapozott kétségeket támasztanak a Megrendelő hitelképességével kapcsolatban, vagy olyan hasonló okok merülnek fel, amelyek miatt a Vállalkozótól a szerződés fenntartása már nem elvárható. A fent említett okok – különösen a Megrendelő mulasztása – a Vállalkozó szerződéstől való elállását egyenként is megalapozzák.

3.10. Fizetési késedelem vagy a Megrendelő fizetőképességével kapcsolatos indokolt aggályok esetén a Vállalkozó jogosult – a jogkövetkezmények sérelme nélkül – a további szállításokat vagy szolgáltatásokat a Megrendelő által nyújtott előlegektől vagy biztosítékoktól függővé tenni.

3.11. A Vállalkozó jogosult a Megrendelő valamennyi lefoglalható követelését a Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben fennálló valamennyi kötelezettségével szemben beszámítani. A Megrendelő feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond a Vállalkozóval szembeni kötelezettségei beszámítással való rendezéséről.

 

4. FELSZÓLÍTÁSI ÉS INKASSZÓ KÖLTSÉGEK / KÉSEDELEM ÉS KÉSEDELMI KAMAT

4.1. A Megrendelő viseli a Vállalkozónál a szerződés időtartama alatt vagy azt követően, az esetlegesen fennálló követelések behajtásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget, különösen a felszólítás és az inkasszó költségeit, vagy az egyéb nemperes és peres eljárásban keletkező behajtási költségeket. Felszólításonként 40,- euró összegű díj, ha a felszólítás tényleges költségei ezt az összeget meghaladják, akkor ezen magasabb összegű díj kerül kiszámlázásra.

4.2. Késedelem és szerződésbontás esetén a Megrendelő a Vállalkozónak vétkességtől függetlenül a jegybanki alapkamat (UGB [a vállalkozásokról szóló osztrák szövetségi törvény] 456. §) 9,2%-kal növelt mértékének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles megfizetni, kivéve, ha a felek magasabb késedelmi kamatban állapodtak meg. A Vállalkozó a Megrendelő szerződésszegése esetén az őt megillető egyéb jogait ettől függetlenül gyakorolhatja. A Megrendelő köteles a Vállalkozónak minden, a fizetési késedelemmel okozott kárt megtéríteni, a fizetési késedelemben való vétkességtől függetlenül.

 

5. SZÁLLÍTÁS

5.1. A szállítás a Megrendelő költségére történik a kárveszély viselése mellett. A kárveszély és minden egyéb teher akkor száll át a Megrendelőre, amikor az áru a raktárt vagy a szállító üzemet elhagyja vagy a Megrendelőt az áru szállíthatóságáról értesítették, attól függően, hogy melyik időpont következik be korábban. A kárveszély és a teher a megegyezés szerinti saját átvétel esetén akkor száll át a Megrendelőre, amikor az az árut átveszi vagy az áru átvételével késedelembe esik. A Vállalkozó részteljesítésre jogosult.

5.2. A szállítás módja (az áru feladásának módja és a szállítóeszköz) a megrendelt árutól függ, és azt a Vállalkozó határozza meg, a Megrendelő érdekeinek kellő figyelembevétele mellett. A szállítás a Megrendelő által megadott szállítási címre és a megegyezés szerinti szállítási időben (szállítási időpont és szállítási időszak) történik. A megállapodás szerinti szállítási idő megtartottnak minősül, ha a Vállalkozó szállítási hajlandóságát a megegyezés szerinti szállítási időben a Megrendelő felé jelzi és a szállítás egy észszerűnek tekinthető, de legalább nyolc hetes póthatáridő alatt megtörténik. Ettől függetlenül a Vállalkozó jogosult a szállítási időt ténylegesen indokolt esetben és megfelelő mértékben módosítani, ha a megállapodás szerinti szállítási idő betartását érdemi okok akadályozzák.

5.3. A Megrendelő köteles az árut a megállapodás szerinti szállítási időpontban átvenni. A Megrendelő vétkességre való tekintet nélkül felel a Vállalkozóval szemben az átadás-átvételi kötelezettség elmulasztásával okozott mindennemű költségért és kárért.

5.4. A Megrendelő szállítási kötelezettsége a vis major ill. egyéb, a Megrendelőnek fel nem róható körülmények miatti akadályoztatás időtartamában nyugszik. Az üzemzavarok és forgalmi korlátozások, a hatósági intézkedések és az alvállalkozók által nem megfelelően teljesített szállítások vis maiornak minősülnek. Ha a szállítás vagy a teljesítés ezen körülmények miatt lehetetlenné válik, a Vállalkozó a szállítási és teljesítési kötelezettsége alól mentesül, és a Megrendelő vele szemben emiatt semmilyen igénnyel – például kártérítési igény – nem jogosult fellépni.

5.5. Amíg a Megrendelő fizetési késedelemben van, vagy amíg a Megrendelő – a Vállalkozó kérésére – a megrendelése minden részletét nem pontosítja, a Vállalkozó szállítási kötelezettsége nyugszik.

5.6. Amennyiben a Vállalkozó azt a szállítási határidőt, amelyhez kötve van, túllépi, úgy a Megrendelő a szerződéstől kizárólag írásban, legalább nyolc hetes póthatáridő tűzése mellett jogosult elállni. A Vállalkozó késedelmes szállításából, teljesítéséből vagy nem teljesítéséből eredő károk megtérítése iránti igény érvényesítése – kivéve amelyeket a Vállalkozó súlyos vétkességére (szándékosságára vagy súlyos gondatlanságára) tekintettel okozott – kizárt. Kötbér alkalmazása kizárt.

5.7. A megegyezés szerinti saját átvétel esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozó értesítését követően a Vállalkozónál raktározott árut haladéktalanul, de legfeljebb egy héten belül átvenni. A megrendelésben szereplő különleges, a megállapodás szerinti szállítási vagy átvételi időpontot követő 2 héten belül le nem hívott megrendelések kiszámlázásra kerülnek. A szállítási vagy átvételi időpont túllépése miatti raktározásért a Megrendelő megfelelő ellenérték fizetésére köteles.

5.8. A szállítás előfeltétele a nehéz tehergépkocsival való engedélyezett megközelíthetőség biztosítása, amelyről a Megrendelő gondoskodik. Ellenkező megállapodás hiányában a kirakodást a Megrendelő költségére és kockázatára saját maga vagy az általa megbízott harmadik fél végzi. Ha a lerakodást megállapodás szerint a Vállalkozó végzi, ez az árunak vagy a szerződés tárgyának közvetlenül a teherautó melletti lerakását jelenti, a megfelelő rakodófelületről pedig a Megrendelő köteles gondoskodni.

 

6. TÖMEGESEN ELŐFORDULÓ ELTÉRÉSEK / TŰRÉSHATÁR

A Megrendelő számára megengedett, csak a csekély mértékű és ténylegesen indokolt méret-, tömeg-, mennyiség-, minőség- és osztálybeli eltérések elfogadhatók, különösen, ha azok megfelelnek a DIN/EN, a műszaki ÖNORMEN előírásoknak vagy a bevett gyakorlatnak. A szállítási mennyiség tekintetében a Megrendelő +/- 10 %-os mennyiségi eltérést köteles elfogadni.

 

7. SZAVATOSSÁG

7.1. A kárveszély átszállásának időpontja az ABGB [osztrák polgári törvénykönyv] 924. § (1) bekezdése értelmében az átadás időpontjának minősül.

7.2. A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a Megrendelőnek vagy harmadik személyeknek felróható hibákra nem terjed ki.

7.3. A Megrendelő köteles az árut az átadás után azonnal megvizsgálni, és az esetleges hibákat azonnal, de legkésőbb három napon belül írásban bejelenteni. Rejtett hibák esetén a határidő a hiba felismerésétől számítandó. Az ellenőrzés keretében a Megrendelő köteles szemrevételezéssel és a megadott termékmegjelölések és tételszámok alapján is ellenőrizni, hogy az áru megfelel-e a megrendelésnek. Az elmaradt, késedelmesen megtett vagy formailag hibás hibabejelentés az áru jóváhagyását jelenti és a Megrendelő elveszti a szavatossági, kártérítési és az áruhibával kapcsolatos tévedésből eredő igényeinek érvényesítési lehetőségét. 

7.4. A szavatossági idő az áru átvételt követő hat hónapig tart (ABGB 933. § (1) bekezdés)). Az elévülés (ABGB 933. § (3) bekezdés)) a szavatossági idő lejártával áll be. Az átvétel időpontjában fennálló hibás teljesítést (7.1. pont) a Megrendelőnek kell bizonyítania.

7.5. A Megrendelő minden szavatossági joga és igénye, valamint a Vállalkozó által vállalt jótállásból eredő jogai is elenyésznek, ha a Megrendelő az árun nem a Vállalkozó által megbízott harmadik személyekkel végezteti el a kijavítási, javítási vagy egyéb munkákat. Szavatossági igény érvényesítése esetén a Vállalkozó választhat, hogy a hibát saját költségén elhárítja, vagy árcsökkentést biztosít. A Megrendelő ezt meghaladó szavatossági joga és igénye kizárt. A Megrendelő által megrendelt csere esetén a Vállalkozó pótlási kötelezettsége kizárt, és az a Vállalkozó általi teljesítés esetén is minden esetben a Vállalkozó saját költségeinek összegére korlátozódik.

7.6. Az alapanyagok hibájából eredő hibás teljesítés esetén a Vállalkozó csak akkor vállal szavatossági kötelezettséget, ha a Vállalkozónak a hibát az elvárható szakmai gondosság mellett fel kellett volna ismernie. Erre és a harmadik felektől származó minden termékre és árura a Vállalkozó csak olyan mértékű szavatosságot vállal, amelyet e termékek és áruk gyártói és szállítói a Vállalkozóval szemben vállalnak.

 

8. FELELŐSSÉG

8.1. A Vállalkozó kártérítési felelőssége súlyos vétkességet (szándékosságot vagy súlyos gondatlanságot) feltételez, így enyhe gondatlanság esetén – amennyiben az nem jár személyi sérüléssel – a kártérítési felelősség kizárt. A kártérítési kötelezettség a hiba által okozott közvetlen tapadókár megtérítésére korlátozódik, ezért kizárt az elmaradt haszon, a hiba által okozott következménykárok és egyéb következménykárok, a közvetett és járulékos károk, a kamatveszteség, a megtakarítás elmaradása, a harmadik személyeknek okozott kár, a harmadik személyek követeléseiből eredő kár és a tiszta vagyoni károk megtérítése. Ezen túlmenően a Vállalkozó felelőssége a megállapodás szerinti szerződéses összegre korlátozódik. Az ABGB 1299. §-a nem alkalmazható.

8.2. A Megrendelő kártérítési igénye a kár nyilvánvaló felismerését és a károkozó személyének ismertté válását követő három hónap elteltével, ettől függetlenül azonban minden esetben az átadástól számított három év elteltével évül el (7.1. pont). 

 

9. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

9.1. A kiszállított áru a jelen szerződés alapján fizetendő valamennyi díj Megrendelő általi teljes kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonában marad. Amíg a tulajdonjog fenntartás fennáll, az áruk eladása, elzálogosítása, harmadik félre biztosítékként történő átruházása vagy harmadik félnek más módon történő átengedése nem megengedett. Ha a tulajdonjog fenntartásával szállított árut harmadik fél lefoglalja, a Megrendelő erről haladéktalanul köteles a Vállalkozót írásban értesíteni, és a harmadik felet a Vállalkozó tulajdonjog fenntartásáról tájékoztatni. 

9.2. Amennyiben a Megrendelő a tulajdonjog fenntartás ellenére továbbértékesíti az árut, a továbbértékesítésből származó követelését fizetés végett a Vállalkozóra engedményezi a Vállalkozó felé fennálló tartozásának összegében, beleértve az összes járulékos költséget is. Ugyanez vonatkozik a Megrendelőnek a Vállalkozó termékeinek feldolgozásából, vegyítéséből vagy összekapcsolásából eredő, harmadik személyekkel szembeni követeléseire is. A Vállalkozó a jelen engedményezést elfogadja. Az áru Megrendelő általi feldolgozás esetén a Megrendelő az őt megillető tulajdonrészt is átadja a Vállalkozónak.

9.3. Ha a Megrendelő indokolatlanul nem teljesíti megfelelően valamely lényeges, jelen szerződés szerinti kötelezettségét – különösen fizetési kötelezettségét -, vagy ha a körülmények a Megrendelő pénzügyi helyzetének lényeges romlására utalnak, a Vállalkozó bármikor jogosult a Megrendelőtől az áru visszaszolgáltatását követelni és az árut a Megrendelő együttműködése nélkül és a Megrendelő költségére lefoglalni. Ebből a célból a Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó tulajdonában lévő árut első felszólításra a Vállalkozó tulajdonának biztosítékaként a Vállalkozó által meghatározott helyen letétbe helyezi, vagy a Vállalkozó által meghatározott címre elküldi. A Megrendelő visszavonhatatlanul hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Vállalkozó azokba az ingatlanaiba, épületeibe és egyéb helyiségeibe, ahol az áru fellelhető vagy fellelhető lehetne, belépjen és amennyiben azok zárva vannak, azokat kinyittassa. A Megrendelő kijelenti, hogy ez semmiféle – különösen a Vállalkozóval szembeni felelősségi igényeket megalapozó – jogkövetkezménnyel nem jár, és lemond az ezzel kapcsolatos birtokháborítási kereset benyújtásának jogáról. A tulajdonjog fenntartásának a Vállalkozó általi érvényesítése nem minősül a Vállalkozó részéről a szerződéstől való elállásnak, kivéve, ha a Vállalkozó az elállásról a Megrendelőt kifejezetten értesíti.

9.4. A Megrendelő a Vállalkozónak a tulajdonjog fenntartás gyakorlásával kapcsolatosan felmerült költségeit köteles megtéríteni.

 

10. ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS ÉS LEVELEZÉS

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó elektronikus úton állítsa ki a számláit és úgy is levelezzen. Biztosítania kell, hogy a Vállalkozó által küldött elektronikus levelek a megadott e-mail címre kézbesíthetőek legyenek, a technikai berendezéseket (pl. szűrő, tűzfal) ennek megfelelően kell beállítani. A kézbesítés a Megrendelő automatizált, elektronikus válaszlevelei esetén is érvényesnek minősül. A Vállalkozó nem felel a számla elektronikus úton történő elküldéséből eredő károkért. Ebben az összefüggésben a Megrendelő viseli annak kockázatát, ha ahhoz illetéktelen harmadik személyek hozzáférnek. A Megrendelő bármikor jogosult a jelen hozzájárulást írásban visszavonni.

 

11. ADATVÉDELEM

A Vállalkozó adatvédelmi tájékoztatója, amely minden adatvédelemmel kapcsolatos információt tartalmaz, online elérhető a https://www.blecha.at/datenschutz/ címen. A Megrendelő kérésére a Vállalkozó haladéktalanul megküldi neki az adatvédelmi tájékoztatót postai úton vagy e-mailben.

 

12. CÍMVÁLTOZÁS

A Megrendelő köteles a Vállalkozót haladéktalanul írásban értesíteni a szállítási vagy üzleti címében, valamint az e-mail címében bekövetkezett változásokról mindaddig, amíg a jelen szerződést mindkét fél nem teljesítette maradéktalanul. A megváltozott cím bejelentéséig a Megrendelő nyilatkozatai joghatályosan az utoljára bejelentett címre vagy e-mail címre küldhetők.

 

13. TELJESÍTÉS HELYE, BÍRÓSÁGI ILLETÉKESSÉG ÉS ALKALMAZANDÓ JOG

13.1. A teljesítés helye (a szállítás és a fizetés szempontjából is) a Vállalkozó székhelye.

13.2. A jelen szerződéssel, valamint az abból eredő jogviszonnyal kapcsolatos és azzal összefüggő vitákban a felek a hatáskörrel rendelkező, a Vállalkozó székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

13.3. A jelen szerződésre, valamint a Vállalkozó és a Megrendelő közötti üzleti kapcsolatra az osztrák jog irányadó – a nemzetközi magánjog kollíziós szabályainak és az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával. 

 

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1. A szerződés bármilyen módosítása csak írásban történhet, ez a jelen záradék módosítására is vonatkozik.

14.2. A szerződés és a kapcsolattartás nyelve a német. Értelmezési kérdésekben mindig a jelen ÁSZF német változatát kell figyelembe venni.

14.3. Amennyiben a jelen szerződési feltételek érvénytelenek lennének vagy azzá válnának, úgy az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely a kiesett rendelkezéssel elérendő gazdasági célhoz a legközelebb áll.

2022.04.21-ei változat

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Kérdése van?

Telefon

+43 2635 68097

E-Mail

[email protected]

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Jelezze felénk,hogy tudunk Önnek a legjobban segíteni. Telefonon, e-mailen vagy akár live chat-en keresztül is elérhetőek vagyunk.

ajánlat kérése

leiratkozás a hírlevélről

Hírlevelünkkel maradjon Ön is naprakész.

jelentkezés most